Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:Năm 2014
Nội dung

I/ Thống kê Công nghiệp hàng tháng: 

Tháng 12/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-12-2014.xlsChiso-IIP-12-2014.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-12-2014.xlsSXSPchuyeu-12-2014.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng : Loivan-IIP-12-2014.docLoivan-IIP-12-2014.doc

Tháng 11/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-11-2014.xlsChiso-IIP-11-2014.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-11-2014.xlsSXSPchuyeu-11-2014.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSXCNTHANG11.rarGTSXCNTHANG11.rar
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): GTSXCNTHANG11.rarGTSXCNTHANG11.rar
       - BC tình hình CN tháng 11: Loivan-IIP-11-2014-TCTK.docLoivan-IIP-11-2014-TCTK.doc

Tháng 10/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: BCT10_014 - Dieu chinh so lieu.docBCT10_014 - Dieu chinh so lieu.docChiso-IIP-10-2014.xlsChiso-IIP-10-2014.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-10-2014 (1).xlsSXSPchuyeu-10-2014 (1).xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): THANG10.rarTHANG10.rar
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): THANG10.rarTHANG10.rar
       - BC tình hình CN tháng 10: Loivan-IIP-10-2014-TCTK (4).docLoivan-IIP-10-2014-TCTK (4).doc
Tháng 9; 9 tháng/2014
       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-09-2014.xlsChiso-IIP-09-2014.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu:
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xlsGTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xlsGTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xls
       - BC tình hình CN tháng 9: Loivan-IIP-09-2014-TCTK.docLoivan-IIP-09-2014-TCTK.doc

Tháng 8/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: CHI SO.xlsCHI SO.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu:
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xlsGTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xlsGTSX-GTSS CONG THUONG THANG08-GUIMAIL.xls
       - BC tình hình CN tháng 8:BC T8-2014-Phat hanh lan 2 (Dieu chinh so lieu).docBC T8-2014-Phat hanh lan 2 (Dieu chinh so lieu).doc

Tháng 7/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu:SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls
       - BC tình hình CN tháng 7: BC T7-2014_phat hanh.docBC T7-2014_phat hanh.doc
Tháng 6; 6 tháng 2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu: SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls

       - BC tình hình CNTM 6 tháng:BC 6T-2014_Phat hanh - CTK-gui TU+BCT-DieuChinhSlieu.docBC 6T-2014_Phat hanh - CTK-gui TU+BCT-DieuChinhSlieu.doc

Tháng 5/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: GUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rarGUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rar
       - Biểu SPCN chủ yếu:GUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rarGUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rar
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):GUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rarGUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rar
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): GUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rarGUI CONG THUONG NGAY19THANG05.rar
       - BC tình hình CNTM 5 tháng:BC T5-2014_Phat hanh - CTK.docBC T5-2014_Phat hanh - CTK.doc

Tháng 4/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT04_014.xlsSliệuT04_014.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu: SliệuT04_014.xlsSliệuT04_014.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): SliệuT04_014.xlsSliệuT04_014.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): SliệuT04_014.xlsSliệuT04_014.xls

       - BC tình hình CNTM tháng 04: BCT4_014- phat hanh.docBCT4_014- phat hanh.doc

Tháng 3 và Quí I/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT03_014(Gui ATuan).xlsSliệuT03_014(Gui ATuan).xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SliệuT03_014(Gui ATuan).xlsSliệuT03_014(Gui ATuan).xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): SliệuT03_014(Gui ATuan).xlsSliệuT03_014(Gui ATuan).xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): SliệuT03_014(Gui ATuan).xlsSliệuT03_014(Gui ATuan).xls
       - BC tình hình CNTM quí I/2014: DNai_Q1_014.docDNai_Q1_014.doc

Tháng 02/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT02_014(Tuan).xlsSliệuT02_014(Tuan).xls

       - Biểu SPCN chủ yếu: SliệuT02_014(Tuan).xlsSliệuT02_014(Tuan).xls

       - Biểu GTSXCN (giá thực tế): SliệuT02_014(Tuan).xlsSliệuT02_014(Tuan).xls

       - Biểu GTSXCN (giá SS 2010): SliệuT02_014(Tuan).xlsSliệuT02_014(Tuan).xls

       - BC tình hình CNTM tháng 02:BCT2_014(Tuan).docBCT2_014(Tuan).doc

Tháng 01/2014

       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT01_014(MaiLan).xlsSliệuT01_014(MaiLan).xls

       - Biểu SPCN chủ yếu:SliệuT01_014(MaiLan).xlsSliệuT01_014(MaiLan).xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):SliệuT01_014(MaiLan).xlsSliệuT01_014(MaiLan).xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):SliệuT01_014(MaiLan).xlsSliệuT01_014(MaiLan).xls

       - BC tình hình CNTM tháng 01: BCT1_014(MaiLan).docBCT1_014(MaiLan).doc

II/ Thống kê Công nghiệp cả năm 2014

1. Ước năm lần 1 (tháng 7-8/2014)
       - Biểu Chỉ số SXCN: BieuCN-uoc2014_Lang.xlsBieuCN-uoc2014_Lang.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu:BieuCN-uoc2014_Lang.xlsBieuCN-uoc2014_Lang.xls                                  

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): Bieu mau KH 2015 tinh DongNai (Lan 2- Thang 9-2015).xlsBieu mau KH 2015 tinh DongNai (Lan 2- Thang 9-2015).xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):Bieu mau KH 2015 tinh DongNai (Lan 2- Thang 9-2015).xlsBieu mau KH 2015 tinh DongNai (Lan 2- Thang 9-2015).xls                                 

       - BC sơ bộ tình hình CNTM năm 2013, KH phát triển 2014: KH014(lan01_0108).docKH014(lan01_0108).doc

2. Ước năm lần 2 (tháng 10-12/2014)
       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT12_014 - Phat hanh.xlsSliệuT12_014 - Phat hanh.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu: SliệuT12_014 - Phat hanh.xlsSliệuT12_014 - Phat hanh.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):BIEU-01-BIEU16-NAM 2014.xlsBIEU-01-BIEU16-NAM 2014.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): BIEU-01-BIEU16-NAM 2014.xlsBIEU-01-BIEU16-NAM 2014.xls

       - BC tình hình CNTM năm 2013, KH phát triển 2014: BaocaoTK2013 (TONG KET)[DAN].docBaocaoTK2013 (TONG KET)[DAN].doc

III/ Số liệu về khu, cụm công nghiệp năm 2014


IV/ Số liệu về doanh nghiệp hoạt động công nghiệp năm 2014

1. Theo quy mô vốn, trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

2. Theo ngành hoạt động

3. Theo địa bàn huyện, TX, TP và theo khu, cụm công nghiệp

V/ Số liệu khác

         1/ Chỉ số sản xuất SPCN

         2/ Chỉ số tiêu thụ SPCN:

         3/ Chỉ số tồn kho SPCN:
         4/ Giá bán sản phẩm sản xuất hàng CN:


Ngày đăng1/2/2014 10:59 AM
Tập tin đính kèm
Chiso-IIP-11-2014.xls    
SliệuT01_014(MaiLan).xls    
Chiso-IIP-09-2014.xls    
BC 20T5-2014_Phat 20hanh 20- 20CTK.doc    
CHI 20SO.xls    
BIEU-01-BIEU16-NAM 202014.xls    
SliệuT6_014 20- 20Copy.xls    
Giathucte-05-2013.xls    
Giathucte-06-2013.xls    
Loivan-IIP-10-2014-TCTK 20(4).doc    
Giathucte-07-2013.xls    
Sanphamchuyeu-05-2013.xls    
T02_013.doc    
SliệuT02_014(Tuan).xls    
DNai_Q1_014.doc    
BC 206T-2014_Phat 20hanh 20- 20CTK-gui 20TU+BCT-DieuChinhSlieu.doc    
BCT1_014(MaiLan).doc    
sanphamchuyeu-07-2013.xls    
GTSX-GTSS 20CONG 20THUONG 20THANG08-GUIMAIL.xls    
BCT4_014- 20phat 20hanh.doc    
GiaSS-08-2013.xls    
Loivan-IIP-11-2014-TCTK.doc    
SliệuT03_014(Gui 20ATuan).xls    
SXSPchuyeu-11-2014.xls    
BCT2_014(Tuan).doc    
SXSPchuyeu-02-2013.xls    
Loivan-IIP-09-2014-TCTK.doc    
BC 20T7-2014_phat 20hanh.doc    
KH014(lan01_0108).doc    
Chiso-IIP-12-2014.xls    
SliệuT12_014 20- 20Phat 20hanh.xls    
ChisoSP-chu-yeu-01-2013.xls    
SXSPchuyeu-12-2014.xls    
BCT10_014 20- 20Dieu 20chinh 20so 20lieu.doc    
GTSXCNTHANG11.rar    
Sliệu9T_013(HC) 20- 20Copy.xls    
GiaSS-01-2013.xls    
BC 20T8-2014-Phat 20hanh 20lan 202 20(Dieu 20chinh 20so 20lieu).doc    
BaocaoTK2013 20(TONG 20KET)[DAN].doc    
SliệuT04_014.xls    
GiaTT-01-2013.xls    
THANG10.rar    
Loivan-IIP-12-2014.doc    
GUI 20CONG 20THUONG 20NGAY19THANG05.rar    
GiaSS2010-07-2013.xls    
Bieu 20mau 20KH 202015 20tinh 20DongNai 20(Lan 202- 20Thang 209-2015).xls    
BieuCN-uoc2014_Lang.xls    
SXSPchuyeu-10-2014 20(1).xls    
CNTM_5T_013(HC).doc    
SliệuT07_014.xls    
Chiso-IIP-10-2014.xls    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​