Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam **** Tháng Công nhân 2023 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

BAN LÃNH ĐẠO Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:

 

1. Trưởng phòng​

- Họ và tên: Lê Giang Nam

- Ngày tháng năm sinh: 7/02/1978  ​

- Điện thoại liên lạc:       

- Email: namlg@dongnai.gov.vn​

2. Phó Trưởng phòng​

- Họ và tên: Phạm Châu Tuấn     ​

- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1976  ​

- Điện thoại liên lạc:       

- Email: tuanpc@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng​

- Họ và tên: Lê Ngọc Lan     ​

- Ngày tháng năm sinh: 19/8/1981  ​

- Điện thoại liên lạc:       

- Email:  lanln@dongnai.gov.vn

 

 

I. Danh sách CBCC,VC của Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Lê Giang Nam

1978

Trưởng phòng

Thạc sĩ quản lý kinh tế​

02

Phạm Châu Tuấn

1976

Phó phòng

Cử nhân Kinh tế

03

Lê Ngọc Lan

1981

Phó phòng

Thạc sĩ quản lý kinh tế​

04

La Phạm Ngọc Lan

1980

Phụ trách kế toán

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

05

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1986

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

06

Phạm Thị Mai Lan

1985

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

07

Phạm Nhật Tiến

1994

Chuyên viên

ThS Tài chính

 ​

II. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp là một bộ phận chuyên môn thuộc Sở Công Thương, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án; công tác thống kê, báo cáo tổng hợp, thông tin, tuyên truyền; công tác quản lý tài chính, kế toán cơ quan.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1Tham mưu công tác qui hoạch, kế hoạch

1.1. Đề xuất xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án,… về phát triển ngành Công Thương trên địa bàn;

1.2. Cung cấp thông tin, tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển chuyên ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các quy hoạch khác có liên quan đến quy hoạch phát triển ngành Công Thương;

1.3. Kiểm tra, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính sách, đề án,… của ngành; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định;

1.4. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Ngành về xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh Đồng Nai.

2. Xây dựng chính sách

2.1. Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh (trừ các lĩnh vực do các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác phụ trách);

2.2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đề xuất những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

2.3. Tham gia góp ý về các cơ chế, chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan đến sự phát triển của ngành Công Thương.

3. Công tác quản lý đầu tư

3.1. Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo, trình UBND tỉnh cho phép chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn phát triển sự nghiệp và các nguồn vốn khác của các đơn vị thuộc Sở;

3.2. Tổng hợp chung về tình hình đầu tư trong ngành Công Thương.

4. Công tác quản lý tài chính, tài sản

4.1. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách trong toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4.2. Tham mưu công tác phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị; tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính của các đơn vị thuộc Sở;

4.3. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của cơ quan Sở theo quy định;

4.4. Thực hiện công tác kế toán cơ quan Sở;

4.5. Kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của ngành gửi Sở Tài chính thẩm tra;

4.6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng, nhượng bán, thanh lý tài sản, mua sắm tài sản công theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh;

4.7. Góp ý các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế có liên quan đến lĩnh vực tài chính theo đề nghị của các cấp, các ngành;

4.8. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở theo quy định;

4.9. Chủ trì tham mưu, triển khai, báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu, chi ngân sách;

4.10. Thực hiện quản lý, công khai tài chính theo quy định.

5. Công tác thống kê, tổng hợp thông tin báo cáo

5.1. Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án phát triển ngành Công Thương;

5.2. Tổng hợp, lưu trữ và hệ thống hóa thông tin về ngành công thương, phục vụ công tác quản lý ngành, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển ngành công thương của địa phương;

5.3. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, năm và đột xuất về tình hình hoạt động của ngành theo yêu cầu của lãnh đạo sở, quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương;

5.4. Đầu mối tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp phát triển hợp tác Công nghiệp, thương mại với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước;

5.5. Tổng hợp tình hình, tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức giao ban 6 tháng và năm với Phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

5.6. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm kinh tế công nghiệp, thương mại nhằm cung cấp thông tin tuyên truyền phục vụ cho sự phát triển của Ngành;

5.7. Cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trang tin điện tử của Sở (Website) theo phân công.

6. Công tác khác

6.1. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, và thành viên Ban Chỉ đạo khác do Giám đốc Sở giao;

6.2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ phối hợp chương trình hợp tác với Sở Công Thương các tỉnh, các Sở/ ngành trên địa bàn tỉnh;

6.3. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

6.4. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;

       6.5. Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. ​

​​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​