Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Chức năng nhiệm vụ BGĐ Sở (cập nhật ngày 23/10/2023)

​Ngày 23/10/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-SCT ngày 23/10/2023 về phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở Công Thương. Nội dung cụ thể như sau:


Đính kèm Quyết định đã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở Công Thương

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

Căn cứ Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng nhiệm, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Đồng Nai;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương.   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Giám đốc quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chung trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương trong việc tổ chức điều hành hoạt động Sở Công Thương.

2. Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý các công việc theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về quyết định của mình.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi phân công:

a) Đối với công việc quan trọng và phức tạp, Phó Giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc trong quá trình thụ lý và trước khi giải quyết.

b) Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Phó Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất phải báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

c) Phó Giám đốc phải chủ động báo cáo Giám đốc về tình hình, kết quả công việc được phân công theo định kỳ hội ý đầu tuần, họp giao ban tháng, quý, năm. Đối với các vụ việc quan trọng, khẩn cấp, các Phó Giám đốc phải báo cáo ngay cho Giám đốc biết để thống nhất chỉ đạo, điều hành.

d) Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm tham gia lãnh đạo các hoạt động chung của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

f) Phó Giám đốc được ủy quyền, được quyền xử lý tất cả các công việc, ký tất cả các văn bản trong phạm vi được ủy quyền nhưng phải báo cáo và thống nhất các nội dung quan trọng với Giám đốc bằng điện thoại trước khi xử lý.

4. Phân công giữa Giám đốc và Phó Giám đốc có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của cơ quan.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Lãnh đạo

1. Giám đốc – Đ/c Phạm Văn Cường

a) Trách nhiệm

- Chỉ đạo tổ chức điều hành hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Đồng Nai giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương về các hoạt động của Sở.

- Chịu trách nhiệm chung chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc của Sở; triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về kế hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch của ngành; quản lý tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thương mại điện tử; công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành công nghiệp, thương mại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

- Trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Phó Giám đốc nhưng thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc đặc biệt quan trọng; những việc liên quan đến nhiều Phó Giám đốc nhưng các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Văn phòng;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp;

+ Thanh tra;

+ Phòng Quản lý Công nghiệp (trừ lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp);

+ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

b) Được quyền ký: Tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Công Thương.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

d) Thực hiện ủy quyền.

Khi đi công tác, Giám đốc ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương. Khi hết thời hạn ủy quyền, Phó Giám đốc được ủy quyền báo cáo Giám đốc biết về tình hình hoạt động của Sở trong thời gian được ủy quyền.

2. Phó Giám đốc – Đ/c Thái Thanh Phong

a) Trách nhiệm

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng;

+ Phòng Quản lý Thương mại;

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại;

+ Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp của phòng Quản lý Công nghiệp.

- Giúp giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật và năng lượng.

b) Được quyền ký: ký tất cả các văn bản của các phòng, đơn vị do đ/c phụ trách và các văn bản của các phòng, đơn vị khác trong thời gian Giám đốc ủy quyền.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 3. Danh sách phân công Ban Lãnh đạo tham gia các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này thay thế Quyết định số 195/QĐ-SCT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Sở Công Thương về phân công nghiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở.

Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​