Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:Năm 2013
Nội dung

I/ Thống kê Công nghiệp hàng tháng: 
Tháng 10/2013

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-10-2013.xlsChiso-IIP-10-2013.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-10-2013.xlsSXSPchuyeu-10-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GiaTT-10-2013.xlsGiaTT-10-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng 10: Loivan-IIP-10-2013.docLoivan-IIP-10-2013.doc
Tháng 9; 9 tháng 2013
       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-09-2013.xlsChiso-IIP-09-2013.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu:SXSPchuyeu-09-2013.xlsSXSPchuyeu-09-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): Sliệu9T_013(HC) - Copy.xlsSliệu9T_013(HC) - Copy.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): Sliệu9T_013(HC) - Copy.xlsSliệu9T_013(HC) - Copy.xls
       - BC tình hình CN tháng 9: CNTM9T_013(HC).docCNTM9T_013(HC).doc

Tháng 8/2013

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-08-2013.xlsChiso-IIP-08-2013.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu:SXSPchuyeu-08-2013.xlsSXSPchuyeu-08-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):GiaTT-08-2013.xlsGiaTT-08-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GiaSS-08-2013.xlsGiaSS-08-2013.xls
       - BC tình hình CN tháng 8:BCT8_013.pdfBCT8_013.pdfSliệuT8_013 - Copy.xlsSliệuT8_013 - Copy.xls

Tháng 7/2013

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-07-2013.xlsChiso-IIP-07-2013.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu:sanphamchuyeu-07-2013.xlssanphamchuyeu-07-2013.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):Giathucte-07-2013.xlsGiathucte-07-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GiaSS2010-07-2013.xlsGiaSS2010-07-2013.xls
       - BC tình hình CN tháng 7:BCT7_013.docBCT7_013.doc
Tháng 6; 6 tháng 2013:

       - Biểu Chỉ số SXCN: IIP-thang6-SOCONGTHUONG.xlsIIP-thang6-SOCONGTHUONG.xls;

       - Biểu SPCN chủ yếu:

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):Giathucte-06-2013.xlsGiathucte-06-2013.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): GiaSS2010-06-2013.xlsGiaSS2010-06-2013.xls;

       - BC tình hình CNTM 6 tháng:CNTM_6T_013(BCTU_BCT).docCNTM_6T_013(BCTU_BCT).doc

Tháng 5/2013:

       - Biểu Chỉ số SXCN:Chiso-IIP-05-2013.xlsChiso-IIP-05-2013.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu:Sanphamchuyeu-05-2013.xlsSanphamchuyeu-05-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):Giathucte-05-2013.xlsGiathucte-05-2013.xls;
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CNTM 5 tháng:CNTM_5T_013(HC).docCNTM_5T_013(HC).doc

Tháng 4/2013:

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-04-2013.xlsChiso-IIP-04-2013.xls;

       - Biểu SPCN chủ yếu:Sanphamchuyeu-04-2013.xlsSanphamchuyeu-04-2013.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): Giathucte-04-2013.xlsGiathucte-04-2013.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):

       - BC tình hình CNTM tháng 04:BCT4_013.docBCT4_013.doc

Tháng 3 và Quí I/2013

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-03-2013.xlsChiso-IIP-03-2013.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu:
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CNTM quí I/2013:LoivanQI_013.docLoivanQI_013.doc

Tháng 02/2013 

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-02-2013.xlsChiso-IIP-02-2013.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-02-2013.xlsSXSPchuyeu-02-2013.xls

       - Biểu GTSXCN (giá thực tế): GiaTT-02-2013.xlsGiaTT-02-2013.xls;

       - Biểu GTSXCN (giá SS 2010): GiaSS-02-2013.xlsGiaSS-02-2013.xls;

       - BC tình hình CNTM tháng 02:T02_013.docT02_013.doc

Tháng 01/2013

       - Biểu Chỉ số SXCN:Chiso-IIP-1-2013.xlsChiso-IIP-1-2013.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu:ChisoSP-chu-yeu-01-2013.xlsChisoSP-chu-yeu-01-2013.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):GiaTT-01-2013.xlsGiaTT-01-2013.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GiaSS-01-2013.xlsGiaSS-01-2013.xls

       - BC tình hình CNTM tháng 01: T01_013.docT01_013.doc

Tháng 11/2013

       - Biểu Chỉ số SXCN:

       - Biểu SPCN chủ yếu:
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CNTM tháng 11:

Tháng 12/2013

       - Biểu Chỉ số SXCN:

       - Biểu SPCN chủ yếu:
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CNTM tháng 12, cả năm:

II/ Thống kê Công nghiệp cả năm 2013

1. Thống kê ước tính lần 1 (tháng 7-8/2013)
       - Biểu Chỉ số SXCN:

                                     Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

       - Biểu SPCN chủ yếu:

                                     Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):

                                     Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):

                                     Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

       - BC sơ bộ tình hình CNTM năm 2013, KH phát triển 2014:

                                      KH014(lan01_0108).docKH014(lan01_0108).doc

2. Thống kê sơ bộ lần 2 (tháng 10-12/2013)
       - Biểu Chỉ số SXCN:

       - Biểu SPCN chủ yếu:

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):

       - BC tình hình CNTM năm 2013, KH phát triển 2014:

III/ Số liệu về khu, cụm công nghiệp năm 2013


IV/ Số liệu về doanh nghiệp hoạt động công nghiệp năm 2013


V/ Số liệu khác
         1/ Chỉ số tiêu thụ SPCN:

         2/ Chỉ số tồn kho SPCN:
         3/ Giá bán sản phẩm sản xuất hàng CN:

VI/ Số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp qua các năm 2011-2015

  * Mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 2011- 2015:

                   188_NQ_KTXH_5_nam_(2011-2015).doc188_NQ_KTXH_5_nam_(2011-2015).doc

  1/ Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2011- 2015:

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:

                  Copy of Slieu_Tonghop.xlsCopy of Slieu_Tonghop.xls

      - Kế hoạch phát triển CNTM 2011- 2015:

                   KH20112015_T7010(ADanhHC).docKH20112015_T7010(ADanhHC).doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển dịch cơ cấu 2011- 2015:

                   KH_CDCCau011015-HC.docKH_CDCCau011015-HC.doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGia 2012- 2015:

                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).docBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc

                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xlsBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình tam nông (phần điện) 2011- 2015:

                   Tenxa-dien4.1-4.2.xlsTenxa-dien4.1-4.2.xls

                   KPHI-dienNT-2011-2020.xlsKPHI-dienNT-2011-2020.xls

                   PL1-Tenxa-dien(cv-snn).xlsPL1-Tenxa-dien(cv-snn).xls

                   PL2-KPHI-dienNT(cv-snn).xlsPL2-KPHI-dienNT(cv-snn).xls

  2/ Đánh giá sơ bộ kết quả giữa nhiệm kỳ (2,5 năm phát triển CNTM: 2011- 2013)

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:

                    4chitieu005_013.xls4chitieu005_013.xls

      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm lĩnh vực CNTM:
                    KQ2namruoi011_6th013.pdfKQ2namruoi011_6th013.pdf
                    KQ2namruoi(Bsung).pdfKQ2namruoi(Bsung).pdf
                    GopY_KQ2namruoi(XKhau).docGopY_KQ2namruoi(XKhau).docGY-bsung(dan).docGY-bsung(dan).doc
       - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm Chương trình Chuyển dịch cơ cấu:
                      CDCC_2 nam ruoi (6-2013).docCDCC_2 nam ruoi (6-2013).doc
                     

  3/ Đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ (5 năm phát triển CNTM Đồng Nai so kế hoạch xây dựng)

      - Biểu chỉ tiêu đánh giá:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm lĩnh vực CNTM so KH xây dựng:​
Ngày đăng3/8/2013 3:27 PM
Tập tin đính kèm
GiaTT-08-2013.xls    
SXSPchuyeu-10-2013.xls    
Giathucte-07-2013.xls    
KH014(lan01_0108).doc    
Bieu_KH014_lap2207 20- 20Copy.xls    
GopY_KQ2namruoi(XKhau).doc    
GiaTT-01-2013.xls    
GY-bsung(dan).doc    
GiaTT-02-2013.xls    
SXSPchuyeu-08-2013.xls    
KH_CDCCau011015-HC.doc    
SXSPchuyeu-02-2013.xls    
ChisoSP-chu-yeu-01-2013.xls    
188_NQ_KTXH_5_nam_(2011-2015).doc    
Chiso-IIP-10-2013.xls    
BCT8_013.pdf    
CNTM_5T_013(HC).doc    
T01_013.doc    
Sanphamchuyeu-05-2013.xls    
Chiso-IIP-1-2013.xls    
Giathucte-06-2013.xls    
Chiso-IIP-09-2013.xls    
GiaSS2010-07-2013.xls    
Sliệu9T_013(HC) 20- 20Copy.xls    
KPHI-dienNT-2011-2020.xls    
Chiso-IIP-07-2013.xls    
Chiso-IIP-02-2013.xls    
GiaTT-10-2013.xls    
BCT4_013.doc    
PL2-KPHI-dienNT(cv-snn).xls    
CDCC_2 20nam 20ruoi 20(6-2013).doc    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc    
Chiso-IIP-05-2013.xls    
Chiso-IIP-04-2013.xls    
PL1-Tenxa-dien(cv-snn).xls    
CNTM_6T_013(BCTU_BCT).doc    
GiaSS-08-2013.xls    
T02_013.doc    
Giathucte-04-2013.xls    
KQ2namruoi011_6th013.pdf    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls    
4chitieu005_013.xls    
Sanphamchuyeu-04-2013.xls    
Loivan-IIP-10-2013.doc    
Chiso-IIP-08-2013.xls    
CNTM9T_013(HC).doc    
KH20112015_T7010(ADanhHC).doc    
BCT7_013.doc    
Chiso-IIP-03-2013.xls    
GiaSS-02-2013.xls    
IIP-thang6-SOCONGTHUONG.xls    
sanphamchuyeu-07-2013.xls    
Copy 20of 20Slieu_Tonghop.xls    
GiaSS2010-06-2013.xls    
GiaSS-01-2013.xls    
Giathucte-05-2013.xls    
Tenxa-dien4.1-4.2.xls    
SliệuT8_013 20- 20Copy.xls    
LoivanQI_013.doc    
SXSPchuyeu-09-2013.xls    
KQ2namruoi(Bsung).pdf    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​