Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021 của Sở Công Thương

​         Đính kèm báo cáo đã ban hành​

Sở Công Thương nhận được Công văn số 4984/SNV-TT ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 2523/SNV-TT ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương báo cáo (định kỳ) kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2021, Đảng ủy (Tính đến thời điểm báo cáo, Đảng bộ Sở Công Thương có 05 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại và Chi bộ Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, với tổng số đảng viên là 84 đồng chí, đảng viên nữ 37 đồng chí. Đảng viên chính thức 82 đồng chí và đảng viên dự bị 02 đồng chí), Ban Lãnh đạo Sở Công Thương đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở chỉ đạo các cấp ủy, các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời tới 100% đảng viên, CBCCVC, người lao động ngành công thương; Qua đó giúp cho CBCCVC, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, cơ quan Sở Công Thương, từ đó giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan Đảng cấp trên về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; CĐCS Sở Công Thương đã phối hợp với chính quyền và Đảng ủy Sở Công Thương triển khai đến các công đoàn viên biết thực hiện, đã ban hành văn bản số 12-BC/CĐCS ngày 28/4/2021 về việc báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2016-2020).

-  Ngoài ra, CĐCS Sở Công Thương luôn kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của cơ quan Đảng cấp trên, triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đồng thời thực hiện những mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại Sở Công Thương (đã ban hành kế hoạch số 159-KH/ĐUSCT ngày 27/10/2021 về thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 165-KH/ĐUSCT ngày 02/11/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chí thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Sở Công Thương).

-  Công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) được lồng ghép và gắn với các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Thông qua các cuộc họp thường kỳ của Sở như họp Đảng ủy, họp Chi bộ, giao ban, sinh hoạt đoàn thể, công tác triển khai các văn bản có liên quan đến học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, và luôn được cấp ủy, Ban Giám đốc Sở nhắc nhở, đôn đốc thực hiện.

-    Trong 9 tháng đầu năm, đã chỉ đạo quán triệt tư tưởng cho cán bộ đảng viên tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ nhân dịp lễ, tết cuối năm. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng cho cán bộ đảng viên thực hiện đón tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; động viên cán bộ công chức an tâm công tác, tham mưu đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

-    Tổ chức cho 100% đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy Sở tham gia quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng khối lần thứ IX do Tỉnh ủy và Đảng ủy khối tổ chức; 100% đảng viên các chi bộ trực thuộc được nghe triển khai thông qua truyền hình trực tuyến và xem đĩa DVD quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Đảng ủy Khối triển khai.

-  Triển khai tài liệu tuyên truyền hàng tháng các nội dung văn bản chỉ đạo và theo định hướng của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban tuyên giáo Đảng ủy khối và các văn bản triển khai của Đảng ủy Sở như: Công văn số 474-CV/ĐUK ngày 16/6/2021 của Đảng ủy khối về sao gửi Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 04-QĐi/ĐUK ngày 16/6/2021 của Đảng ủy khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Công văn số 476-CV/ĐUK ngày 15/6/2021 của Đảng ủy khối về việc sao gửi Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2021), kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, và vận động toàn thể CBVC tham gia bầu cử vào ngày 23/5/2021; Tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên giáp (25/8/2021 – 25/8/2021); Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị luôn được BCH CĐCS Sở Công Thương triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên và gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn của Sở Công Thương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh

Để triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Công thương đã triển khai xây dựng Kế hoạch số 63-KH/ĐUSCT ngày 28/4/2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh. Theo đó đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ rà soát và triển khai đăng ký và tổ chức sinh hoạt trong năm, trong năm 2021 Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức sinh hoạt được 05 chuyên đề (Chi bộ 1: Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay;  Chi bộ 2: Chuyên đề “Giải pháp phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; Chi bộ 3: Chuyên đề “Kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025”; Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại: Chuyên đề Thương mại hàng hóa của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (ASEAN, RCEP); Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: “Phát huy vai trò của viên chức đối với công tác dân vận chính quyền” và tổ chức sinh hoạt cho toàn thể đảng viên vào ngày 15/4/2021).

2. Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên

- Chỉ đạo các Chi bộ, các phòng đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ngành công thương thực hiện đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị

Cán bộ, đảng viên và quần chúng Sở Công Thương tích cực hưởng ứng tham gia các mô hình học tập rèn luyện theo gương Bác do Cấp ủy và Ban Giám đốc Sở phát động. Cụ thể:

- Mô hình phát động các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và các cơ quan đoàn thể phát động gồm:

- Triển khai đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đoàn cấp trên đến các đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt đoàn.

- Đẩy mạnh việc triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ, trên trang Fanpage của Đoàn cơ sở và trên Website của Sở Công Thương.

- Triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc tổ chức cho Đoàn viên học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại đường link bài giảng do GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo (https://www.youtube.com/watch?v=NncEsaweJ-o)

- Triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc tổ chức cho Đoàn viên học tập bài 1. Chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua buổi Livestream trên Fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai”.

- Đoàn cơ sở Sở Công Thương đã chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc triển khai học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hiện tại các Chi đoàn đã triển khai đến các đoàn viên tự học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua nhóm zalo Chi đoàn.

Cử cán bộ đoàn tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tham gia đầy đủ phong trào “Tuổi trẻ Khối các cơ quan chung tay xây dựng nông thôn mới”,vì cuộc sống cộng đồng khi đoàn khối phát động. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn và công nhận chỉ tiêu số 4 về điện nông thôn và số 7 về chợ trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho UBND các xã và huyện.

Trong năm 2021, các công đoàn viên đã tham gia đóng góp mạnh mẽ  trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ phong trào “Tuổi trẻ Khối các cơ quan chung tay xây dựng nông thôn mới”,vì cuộc sống cộng đồng khi đoàn khối phát động. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn và công nhận chỉ tiêu số 4 về điện nông thôn và số 7 về chợ trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho UBND các xã và huyện.

- Cử 04 đoàn viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiếp nhận, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cử 01 đoàn viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Biên Hòa theo phân công của Trưởng ban điều phối nhân sự phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh”.

- Đoàn cơ sở Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện Thống Nhất vận động các nhà hảo tâm quyên góp 20 chiếc điện thoại Realme C11 và 20 sim điện thoại của Mobifone cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Đóng góp 2.000.000 đồng hỗ trợ phòng, chống Covid thông qua các hoạt động do Đoàn khối chủ trì thực hiện; đóng góp 1.000.000 ủng hộ Chương trình tặng quà tết của Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

- Phối hợp với Công đoàn tặng quà tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 230 người già neo đơn, người khuyết tật, người tâm thần tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai, Cơ sở 2 (trước đây là Trung tâm Bảo Trợ Người Già, Người Khuyết Tật, Người Tâm Thần) bao gồm: gạo, nước mắm, đường, bột ngọt, dầu ăn, mì gói, sữa, bánh…… Tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng, trong đó Đoàn cơ sở Sở Công Thương quyên góp ủng hộ 13 triệu đồng.

- Tham gia chương trình giao lưu bóng đá với Huyện ủy huyện Thống Nhất chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp ủng hộ tặng quà cho người nghèo tại huyện Thống Nhất.

- Vận động 07 đoàn viên thanh niên tham gia Chương trình Hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2021 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai phối hợp Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

- Triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc thực hiện Chương trình “Áo xanh tình nguyện phục vụ Nhân dân” hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021”

- Tổ chức “Chuyến hàng lưu động phục vụ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid19” nhằm kịp thời cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm, gồm: rau, củ, quả, trứng và mì gói...đến người dân tại phường Long Bình.

- Tham gia chương trình giao lưu bóng đá với Huyện ủy huyện Thống Nhất chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp ủng hộ tặng quà cho người nghèo tại huyện Thống Nhất.

- Vận động 05 đoàn viên thanh niên tham gia Chương trình Hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2021 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai phối hợp Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

+ Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 10944/KH-UBND ngày 24/9/2019 và Kế hoạch số 569/KH-SCT ngày 18/02/2020 của Sở Công Thương: trong năm 2021, công chức, viên chức cơ quan có thái độ giao tiếp, ứng xử đúng chuẩn mực, tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn và giải thích cặn kẽ thắc mắc của người dân về quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

- Mô hình tham gia sáng kiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý điều hành: Thực hiện kế hoạch số 853/KH-CĐVC ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thi “Đề xuất, giải pháp, sáng kiến về đổi mói nội dung và phương thức hoạt động CĐCS, tổ Công đoàn”. Ngày 31/3/2021 CĐCS Sở Công Thương có văn bản số 09-CV/CĐSC về việc tham gia Hội thi “Đề xuất, giải pháp, sáng kiến về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐCS, tổ Công đoàn”. Kết quả có 02 đoàn viên đăng ký sáng kiến. Thực hiện công văn số 854/CĐVC ngày 22/3/2021 của Công đoàn Viên chức V/v Hướng dẫn triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" của Tổng Liên doàn Lao động Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương triển khai công văn số 854/CĐVC ngày 22/3/2021 của Công đoàn Viên chức đến các Phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện. Kết quả có 06 đoàn viên đăng ký sáng kiến.

- Mô hình rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại với nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi động như: Thực hiện kế hoạch số 867/KH-CĐVC ngày 12/4/2021 về việc tổ chức hội thao CĐVC tỉnh Đồng Nai năm 2021 đã tuyên truyền vận động công chức, viên chức Sở Công Thương biết và đăng ký tham gia: Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2021 do Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai tổ chức, CĐCS Sở Công Thương có văn bản số 12-CV/CĐCS ngày 20/4/2021 về việc cử đoàn viên tham gia hội thao. Kết quả có 11 đoàn viên đăng ký tham gia môn kéo co. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid 19 nên chương trình tạm hoãn.

- Mô hình mô hình hoạt động phong trào bảo vệ môi trường và chăm sóc cây cảnh “xanh, sạch, đẹp” trong khuôn viên cơ quan như: tuyên truyền phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường do các cơ quan đoàn thể cấp trên phát động. Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào bảo vệ môi trường do Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương phát động như: phong trào chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan “xanh, sạch, đẹp” trong khuôn viên cơ quan làm việc; phong trào “ Bỏ rác vào thùng rác”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; phong trào “Nói không với túi ni lông”; phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; phong trào  “phân loại rác thải rắn”; gắn các bảng hiệu “Cấm hút thuốc” tại khu vực làm việc...

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ quyền Biển, đảo Việt Nam trong đoàn viên thanh niên tuyên truyền về cơ hội và trách nhiệm của thanh niên khi Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN bằng hình thức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục  lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sộng văn hóa cho thế hệ trẻ (giai đoạn 2015 – 2030).

- Triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc  sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2021). Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) gắn với tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025: có 8 đoàn viên tham gia cuộc thi. Tham gia Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) gắn với kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh (1986 - 2021) và họp mặt Cựu cán bộ Đoàn khối. Đoàn cơ sở Sở Công Thương và đồng chí Huỳnh Anh Tú – uỷ viên BCH ĐCS được Đoàn khối tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

4. Trách nhiệm gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện

Đảng ủy Sở Công Thương triển khai và hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng thuộc cơ quan thực hiện đăng ký, cam kết, tu dưỡng nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các cấp ủy chi bộ phân công các đảng viên trong các Tổ Đảng thực hiện nghiên cứu và sưu tầm các tư liệu, mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với liên hệ thực tiễn nhiệm vụ chính trị được giao và báo cáo kết quả thực hiện trong buổi sinh hoạt Tổ đảng định kỳ hàng tháng.

II. Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện

-        Trong năm 2021, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Sở Công Thương thực hiện tốt công tác quán triệt chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các phòng, đơn vị nghiêm túc học tập và có ý thức tự giác rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; ngày càng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên. Kết quả 100% đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở đã thực hiện việc đăng ký nêu gương.

-        Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đủ năng lực, phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, góp phàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-        Gắn việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan; Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thuộc lĩnh vực của Ngành Công thương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Xác định việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Công Thương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương... Qua đó, đã tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế của ngành, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh...;

- Học tập và làm theo gương Bác đã trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan. Hàng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ, tất cả các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác, lựa chọn những nội dung cụ thể, những điều Bác Hồ dạy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, gắn với thực tiễn cơ quan để giới thiệu, trao đổi, học tập, liên hệ, tự phê bình và phê bình. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tự giác, nêu gương để quần chúng noi theo;

- Việc thực hiện Chỉ thị 27/CT- TTg đã góp phần tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

2. Hạn chế

- Trong 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nặng nề và phức tạp nên việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chậm so với kế hoạch đăng ký.

- Các chi bộ đã đăng ký sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 chuyên đề, tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên kết quả tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đạt được kế hoạch đề ra.

- Các hình thức hoạt động của đoàn viên, thanh niên còn đơn điệu, một số nội dung còn mang tính phổ biến, hoạt động chưa rõ nét, chưa thường xuyên, chỉ mới dừng lại ở một số hoạt động tuyên truyền, học tập và tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao khi có phát động là chủ yếu. Chưa tích cực tìm tòi và tổ chức các mô hình, hoạt động mới để làm cho công tác thanh niên ngày càng phong phú, thiết thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nguyên nhân: Số lượng đoàn viên có độ tuổi đoàn cao và hầu hết đều có gia đình… Bên cạnh đó, một số đoàn viên phải làm thêm vào ngày cuối tuần, đi học bổ sung kiến thức như: Văn bằng 2, sau Đại học… nên sự nhiệt huyết và thời gian tham gia các hoạt động phong trào bị hạn chế, làm ảnh hưởng phần nào đến tập thể

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức, phương pháp thích hợp, hiệu quả; kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức quần chúng cơ quan và sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

- Duy trì tổ chức sinh hoạt tổ Đảng và Chi bộ đánh giá kết quả đăng ký, cam kết nêu gương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác đảng viên được giao hàng tháng; động viên, khen thưởng kịp thời và nhân điển hình đối với tập thể, cá nhân Sở Công Thương có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện hiệu quả các mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan; thực hiện tuyên truyền đến độc giả qua chuyên mục chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương; giáo dục tinh thần tự giác rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, công chức,viên chức Sở Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ do Cơ quan, Đoàn khối giao.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Đoàn thanh niên Sở Công Thương.

- Tiếp tục đưa lên Website của Sở Công Thương và Fanpage của Sở Công Thương các bản tin hoạt động của Đoàn cơ sở.

- Phối hợp với Văn phòng Sở đề xuất đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tổ chức hoạt động cho các chị em phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữa 08/3 và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức các hoạt động cho con em cán bộ công chức nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6.

- Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên thanh niên để tạo nguồn giới thiệu cho cấp ủy các Chi bộ xem xét, phát triển Đảng.

- Đối với công tác tổ chức cán bộ: Tạo mọi điều kiện để CBCC được tham gia các lớp kỹ năng, chương trình tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị.

- Đôn đốc các Đảng viên hướng dẫn quần chúng phát triển đảng thực hiện đầy đủ các hồ sơ, quy trình để phát triển đảng viên.

- Đẩy mạnh công tác tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”..., xây dựng nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động, kịp thời cung cấp định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên. Có giải pháp việc làm cụ thể để xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để từng bước hoàn thiện các Chi bộ và Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết đề ra.

Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​