HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN - ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƯƠNG 6 ĐẦU NĂM 2020