Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:Năm 2015
Nội dung

I/ Thống kê Công nghiệp hàng tháng: 

Tháng 12/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: 122015.rar122015.rar
       - Biểu SPCN chủ yếu: 122015.rar122015.rar
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): SliệuT12_015.xlsSliệuT12_015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): SliệuT12_015.xlsSliệuT12_015.xls
       - BC tình hình CN tháng: BC T12-2015-phat hanh lan 2.docBC T12-2015-phat hanh lan 2.doc

Tháng 11/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: CHISO 112015.xlsCHISO 112015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS 112015.xlsGTSX-GTSS 112015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): GTSX-GTSS 112015.xlsGTSX-GTSS 112015.xls
       - BC tình hình CN tháng: BC T11-2015 (phat hanh lan 2).docBC T11-2015 (phat hanh lan 2).doc

Tháng 10/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: CHISO102015.xlsCHISO102015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS 102015.xlsGTSX-GTSS 102015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GTSX-GTSS 102015.xlsGTSX-GTSS 102015.xls
       - BC tình hình CN tháng:Loivan-IIP-10-2015.docLoivan-IIP-10-2015.doc

Tháng 9/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: CHISO092015.xlsCHISO092015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS 092015.xlsGTSX-GTSS 092015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): GTSX-GTSS 092015.xlsGTSX-GTSS 092015.xls
       - BC tình hình CN tháng: Loivan-IIP-09-2015.docLoivan-IIP-09-2015.doc

Tháng 8/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: CHISO082015.xlsCHISO082015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SliệuT08_015 (phat hanh).xlsSliệuT08_015 (phat hanh).xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS 082015.xlsGTSX-GTSS 082015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): GTSX-GTSS 082015.xlsGTSX-GTSS 082015.xls
       - BC tình hình CN tháng: BC T8-2015 (phat hanh).docBC T8-2015 (phat hanh).doc

Tháng 7/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: IIP_T07_015.xlsIIP_T07_015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: GTSX_T07_015.xlsGTSX_T07_015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX_T07_015.xlsGTSX_T07_015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): GTSX_T07_015.xlsGTSX_T07_015.xls
       - BC tình hình CN tháng:Loivan-IIP-07-2015.docLoivan-IIP-07-2015.doc

Tháng 6 & 6 tháng/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-06-2015.xlsChiso-IIP-06-2015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-06-2015.xlsSXSPchuyeu-06-2015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 6THANG2015-GUI MAIL.xls6THANG2015-GUI MAIL.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): 6THANG2015-GUI MAIL.xls6THANG2015-GUI MAIL.xls
       - BC tình hình CN tháng: Loivan-IIP-06-2015.docLoivan-IIP-06-2015.doc

Tháng 5/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-05-2015.xlsChiso-IIP-05-2015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-05-2015.xlsSXSPchuyeu-05-2015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng: Loivan-IIP-05-2015.docLoivan-IIP-05-2015.doc

Tháng 4/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-04-2015.xlsChiso-IIP-04-2015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-04-2015.xlsSXSPchuyeu-04-2015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:Loivan-IIP-04-2015.docLoivan-IIP-04-2015.doc

Tháng 3, Quý I/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-03-2015.xlsChiso-IIP-03-2015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-03-2015.xlsSXSPchuyeu-03-2015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): CONG THUONG-CV625.xlsCONG THUONG-CV625.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng: Loivan-IIP-03-2015.docLoivan-IIP-03-2015.doc

Tháng 02/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: Chiso-IIP-02-2015.xlsChiso-IIP-02-2015.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SXSPchuyeu-02-2015.xlsSXSPchuyeu-02-2015.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng: Loivan-IIP-02-2015.docLoivan-IIP-02-2015.doc

Tháng 01/2015

       - Biểu Chỉ số SXCN: SliệuT01_015_HC.xlsSliệuT01_015_HC.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: SliệuT01_015_HC.xlsSliệuT01_015_HC.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng: Loivan-IIP-01-2015.docLoivan-IIP-01-2015.doc

II/ Thống kê Công nghiệp cả năm 2015

1. Ước năm lần 1 (tháng 7-8)

       - Biểu Chỉ số SXCN: Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx

       - Biểu SPCN chủ yếu: Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):  Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx

       - BC sơ bộ tình hình CNTM năm 2014, KH phát triển 2015: KH2016_lan01_ngay27.07.015.pdfKH2016_lan01_ngay27.07.015.pdf

2. Ước năm lần 2 (tháng 10-12)
         - Biểu Chỉ số SXCN:

       - Biểu SPCN chủ yếu: 

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): 

       - BC tình hình CNTM năm 2014, KH phát triển 2015:

III/ Số liệu về khu, cụm công nghiệp năm 2015

Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx

IV/ Số liệu về doanh nghiệp hoạt động công nghiệp năm 2015

1. Theo quy mô vốn, trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

2. Theo ngành hoạt động

3. Theo địa bàn huyện, TX, TP và theo khu, cụm công nghiệp

V/ Số liệu khác

         1/ Chỉ số sản xuất SPCN

         2/ Chỉ số tiêu thụ SPCN:

         3/ Chỉ số tồn kho SPCN:
         4/ Giá bán sản phẩm sản xuất hàng CN:

VI/ Số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp qua các năm 2011-2015

1/ Đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ (5 năm phát triển CNTM Đồng Nai so kế hoạch xây dựng 2011- 2015)

      - Biểu chỉ tiêu đánh giá: Solieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xlsSolieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xls

      - Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm lĩnh vực CNTM so KH xây dựng: BC_kq010-015_kh016020.docxBC_kq010-015_kh016020.docx

2/ Đánh giá sơ bộ kết quả giữa nhiệm kỳ (2,5 năm phát triển CNTM: 2011- 2013)

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:

                    4chitieu005_013.xls4chitieu005_013.xls

      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm lĩnh vực CNTM:
                    KQ2namruoi011_6th013.pdfKQ2namruoi011_6th013.pdf
                    KQ2namruoi(Bsung).pdfKQ2namruoi(Bsung).pdf
                    GopY_KQ2namruoi(XKhau).docGopY_KQ2namruoi(XKhau).docGY-bsung(dan).docGY-bsung(dan).doc
       - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm Chương trình Chuyển dịch cơ cấu:
                      CDCC_2 nam ruoi (6-2013).docCDCC_2 nam ruoi (6-2013).doc
  

3/ Mục tiêu và Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2011- 2015:

* Mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 2011- 2015:

                   188_NQ_KTXH_5_nam_(2011-2015).doc188_NQ_KTXH_5_nam_(2011-2015).doc

* Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2011- 2015:

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:

                  Copy of Slieu_Tonghop.xlsCopy of Slieu_Tonghop.xls

      - Kế hoạch phát triển CNTM 2011- 2015:

                   KH20112015_T7010(ADanhHC).docKH20112015_T7010(ADanhHC).doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển dịch cơ cấu 2011- 2015:

                   KH_CDCCau011015-HC.docKH_CDCCau011015-HC.doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGia 2012- 2015:

                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).docBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc

                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xlsBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình tam nông (phần điện) 2011- 2015:

                   Tenxa-dien4.1-4.2.xlsTenxa-dien4.1-4.2.xls

                   KPHI-dienNT-2011-2020.xlsKPHI-dienNT-2011-2020.xls

                   PL1-Tenxa-dien(cv-snn).xlsPL1-Tenxa-dien(cv-snn).xls

                   PL2-KPHI-dienNT(cv-snn).xlsPL2-KPHI-dienNT(cv-snn).xls​

Ngày đăng7/29/2015 8:46 AM
Tập tin đính kèm
SXSPchuyeu-03-2015.xls    
Loivan-IIP-05-2015.doc    
KH2016_lan01_ngay27.07.015.pdf    
Loivan-IIP-06-2015.doc    
Loivan-IIP-01-2015.doc    
CHISO082015.xls    
122015.rar    
SliệuT12_014 20- 20Phat 20hanh.xls    
Chiso-IIP-06-2015.xls    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls    
SXSPchuyeu-04-2015.xls    
Tenxa-dien4.1-4.2.xls    
GopY_KQ2namruoi(XKhau).doc    
Loivan-IIP-02-2015.doc    
PL1-Tenxa-dien(cv-snn).xls    
Chiso-IIP-05-2015.xls    
BC 20T12-2015-phat 20hanh 20lan 202.doc    
Chiso-IIP-04-2015.xls    
CDCC_2 20nam 20ruoi 20(6-2013).doc    
Loivan-IIP-07-2015.doc    
Loivan-IIP-10-2015.doc    
KQ2namruoi011_6th013.pdf    
Loivan-IIP-04-2015.doc    
CHISO092015.xls    
BC_kq010-015_kh016020.docx    
CHISO102015.xls    
GTSX-GTSS 20092015.xls    
188_NQ_KTXH_5_nam_(2011-2015).doc    
KH014(lan01_0108).doc    
Loivan-IIP-09-2015.doc    
KH_CDCCau011015-HC.doc    
BC 20T8-2015 20(phat 20hanh).doc    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc    
KH20112015_T7010(ADanhHC).doc    
6THANG2015-GUI 20MAIL.xls    
SXSPchuyeu-05-2015.xls    
Solieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xls    
CHISO 20112015.xls    
Chiso-IIP-03-2015.xls    
CONG 20THUONG-CV625.xls    
BieuCN-uoc2014_Lang.xls    
KQ2namruoi(Bsung).pdf    
BaocaoTK2013 20(TONG 20KET)[DAN].doc    
IIP_T07_015.xls    
Chiso-IIP-02-2015.xls    
SliệuT12_015.xls    
GTSX-GTSS 20082015.xls    
SliệuT01_015_HC.xls    
Loivan-IIP-03-2015.doc    
BC 20T11-2015 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
GTSX-GTSS 20112015.xls    
PL2-KPHI-dienNT(cv-snn).xls    
GTSX-GTSS 20102015.xls    
Copy 20of 20Slieu_Tonghop.xls    
GTSX_T07_015.xls    
BIEU-01-BIEU16-NAM 202014.xls    
KPHI-dienNT-2011-2020.xls    
SXSPchuyeu-06-2015.xls    
4chitieu005_013.xls    
SXSPchuyeu-02-2015.xls    
GY-bsung(dan).doc    
Bieu 20mau 20KH 202015 20tinh 20DongNai 20(Lan 202- 20Thang 209-2015).xls    
SliệuT08_015 20(phat 20hanh).xls    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​