Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:Năm 2016
Nội dung
I/ Thống kê Thương mại hàng tháng:

Tháng 12 & cả năm/2016

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T12-2016.xlsxTongmucchung-T12-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK T12_016.xlsxXK T12_016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NK T12_016.xlsxNK T12_016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT12_016.xlsSliệuT12_016.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT12_016 (phat hanh lan 2).docBCT12_016 (phat hanh lan 2).doc
Tháng 11/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T11-2016.xlsxTongmucchung-T11-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK T11.2016.xlsxXK T11.2016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NK T11.2016.xlsxNK T11.2016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT11_016.xlsSliệuT11_016.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT11_016 (phat hanh lan 2).docBCT11_016 (phat hanh lan 2).doc
Tháng 10/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T10-2016.xlsxTongmucchung-T10-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK T10_016.xlsxXK T10_016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NK T10_016.xlsxNK T10_016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT10_016.xlsSliệuT10_016.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT10_016 (phat hanh lan 2).docBCT10_016 (phat hanh lan 2).doc
Tháng 9 & 9 tháng/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T9-2016.xlsxTongmucchung-T9-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK T9_016.xlsxXK T9_016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NK T9_016.xlsxNK T9_016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT09_016 (phat hanh).xlsSliệuT09_016 (phat hanh).xls
  - BC tình hình TM tháng: BC9th_NVuQ4_dieu chinh slieu.docBC9th_NVuQ4_dieu chinh slieu.doc
Tháng 8/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T8-2016.xlsxTongmucchung-T8-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK.T8.2016.xlsxXK.T8.2016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NK.T8.2016.xlsxNK.T8.2016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT08_016 (phat hanh).xlsSliệuT08_016 (phat hanh).xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT8_016 (phat hanh lan 2).docBCT8_016 (phat hanh lan 2).doc
Tháng 7/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T7-2016.xlsxTongmucchung-T7-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK T7.2016.xlsxXK T7.2016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NK T7.2016.xlsxNK T7.2016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT07_016 (phat hanh).xlsSliệuT07_016 (phat hanh).xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT7_016 (phat hanh lan 2).docBCT7_016 (phat hanh lan 2).doc
Tháng 6 & 6 tháng/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T6-2016.xlsxTongmucchung-T6-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK T6.2016.xlsxXK T6.2016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NK T6.2016.xlsxNK T6.2016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT06_016.xlsSliệuT06_016.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC 6T-2016 (HCphat hanh).docBC 6T-2016 (HCphat hanh).doc
Tháng 5/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T5-2016.xlsxTongmucchung-T5-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XK T5.2016.xlsxXK T5.2016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: Nk T5.2016.xlsxNk T5.2016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT05_016.xlsSliệuT05_016.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT5_016 (phat hanh).docBCT5_016 (phat hanh).doc
Tháng 4/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T4-2016.xlsxTongmucchung-T4-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: T75_007T_042016.xlsT75_007T_042016.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: T75_008T_042016.xlsT75_008T_042016.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: Chi so gia tieu dung T4.2016.pdfChi so gia tieu dung T4.2016.pdf
  - BC tình hình TM tháng: BCT4_016 (chinhthuc).docBCT4_016 (chinhthuc).doc
Tháng 3/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T3-2016.xlsxTongmucchung-T3-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: XKt3.2016.xlsxXKt3.2016.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: NKT3.2016.xlsxNKT3.2016.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: chisogiatieudung_t3.2016 (1).pdfchisogiatieudung_t3.2016 (1).pdf
  - BC tình hình TM tháng: BCQ1_016 (phat hanh lan 2).docBCQ1_016 (phat hanh lan 2).doc
Tháng 02/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T2-2016.xlsxTongmucchung-T2-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: T75_007T_022016.xlsT75_007T_022016.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: T75_008T_022016.xlsT75_008T_022016.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT02_016_baodongnai.xlsSliệuT02_016_baodongnai.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT2_016 (phat hanh).docBCT2_016 (phat hanh).doc
Tháng 01/2016
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T1-2016.xlsxTongmucchung-T1-2016.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: 007T_012016.thuy.xls007T_012016.thuy.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: 008T_012016.thuy.xls008T_012016.thuy.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: Bieugia_cungcapbaochi.xlsxBieugia_cungcapbaochi.xlsx
  - BC tình hình TM tháng: BCT1_016 (phat hanh).docBCT1_016 (phat hanh).doc
II/ Thống kê Thương mại cả năm 2016

1. Dự ước năm (lần 1/tháng 7-8)

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:  Uoc016_TMDV.xlsUoc016_TMDV.xls

  - Biểu KN xuất khẩu: Uoc016_TMDV.xlsUoc016_TMDV.xls

  - Biểu KN nhập khẩu: Uoc016_TMDV.xlsUoc016_TMDV.xls

  - Biểu chỉ số giá cả:

  - BC sơ bộ ước tình hình CNTM 2016 và KH 2017: KH017_lan01_1507.docKH017_lan01_1507.doc

2. Dự ước năm (lần 2/tháng 10-12)

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Uocnam_L2_DP_2016_SCT_uocspam.xlsUocnam_L2_DP_2016_SCT_uocspam.xls

  - Biểu KN xuất khẩu: Uocnam_L2_DP_2016_SCT_uocspam.xlsUocnam_L2_DP_2016_SCT_uocspam.xls

  - Biểu KN nhập khẩu: Uocnam_L2_DP_2016_SCT_uocspam.xlsUocnam_L2_DP_2016_SCT_uocspam.xls

  - Biểu chỉ số giá cả:
  - BC sơ bộ ước tình hình CNTM 2016 và KH 2017: Baocao_TK016(tuan).docBaocao_TK016(tuan).doc 


III/ Số liệu Thống kê về Chợ, Siêu thị, TTTMại năm 2016
1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8):

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12):PTM_BCQLNNvecho016(13-2-17).docPTM_BCQLNNvecho016(13-2-17).doc; PTM_BCQLNNvecho016(bieusolieu).xlsxPTM_BCQLNNvecho016(bieusolieu).xlsx;PTM_thamluandtu-cho-NT.docPTM_thamluandtu-cho-NT.doc;

IV/ Danh sách doanh nghiệp hoạt động TMDV năm 2016


V/ Danh sách doanh nghiệp có kim ngạch XK, NK từ 100 triệu USD trở lên năm 2016SliệuT12_016.xlsDoanhnghiepXKNKchuyeu_016.xls

VI/ Số lượng đơn vị có giao dịch TMĐT năm 2016

1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8):

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12):

VII/ Số liệu Thống kê Thương mại khác

1. Chỉ số giá bán nguyên liệu sản xuất (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

2. Chỉ số giá bán sản phẩm (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

3. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu:
4. 

VIII/ Số liệu các Chỉ tiêu Thống kê Thương mại qua các năm 2016- 2020

1/ Mục tiêu và Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2016- 2020:

* Mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2016- 2020):


* Mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 2016- 2020:


* Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2016- 2020:

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch: Solieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xlsSolieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xlsBieu_NLSX016_020.xlsBieu_NLSX016_020.xlsCTrinh_nhiemvu016_020.xlsCTrinh_nhiemvu016_020.xls

      - Kế hoạch phát triển CNTM 2016- 2020: BC_kq010-015_kh016020.docxBC_kq010-015_kh016020.docx

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển TMDV 2016- 2020: KHTC-DVU_5NAM.docKHTC-DVU_5NAM.doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGia 2016- 2020:

          + Về nông thôn mới (tiêu chí 7- chợ nông thôn)
          + Về chợ văn minh, văn hóa:
          + Về An toàn VSTP ngành công thương:
          + Về ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành công thương                     

 

2/ Đánh giá sơ bộ kết quả giữa nhiệm kỳ (2,5 năm phát triển CNTM: 2016- 2018)

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch 2016- 2020:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm lĩnh vực CNTM:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm Chương trình phát triển TMDV 2016- 2020

3/ Đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ (5 năm phát triển CNTM Đồng Nai so kế hoạch xây dựng)

      - Biểu chỉ tiêu đánh giá:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm lĩnh vực CNTM so KH xây dựng:​
Ngày đăng7/29/2015 11:00 AM
Tập tin đính kèm
SliệuT06_016.xls    
BCT4_016 20(chinhthuc).doc    
BCT10_016 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
Bieu_NLSX016_020.xls    
BCT7_016 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
BCT11_016 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
T75_008T_042016.xls    
SliệuT10_016.xls    
Solieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xls    
KH017_lan01_1507.doc    
BC_kq010-015_kh016020.docx    
BCT5_016 20(phat 20hanh).doc    
T75_007T_022016.xls    
SliệuT07_016 20(phat 20hanh).xls    
SliệuT09_016 20(phat 20hanh).xls    
PTM_BCQLNNvecho016(13-2-17).doc    
BCT1_016 20(phat 20hanh).doc    
007T_012016.thuy.xls    
SliệuT08_016 20(phat 20hanh).xls    
SliệuT02_016_baodongnai.xls    
Uocnam_L2_DP_2016_SCT_uocspam.xls    
SliệuT05_016.xls    
Baocao_TK016(tuan).doc    
T75_007T_042016.xls    
BCQ1_016 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
BCT12_016 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
BC9th_NVuQ4_dieu 20chinh 20slieu.doc    
KHTC-DVU_5NAM.doc    
SliệuT12_016.xls    
chisogiatieudung_t3.2016 20(1).pdf    
BC 206T-2016 20(HCphat 20hanh).doc    
BCT2_016 20(phat 20hanh).doc    
BCT8_016 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
Uoc016_TMDV.xls    
Chi 20so 20gia 20tieu 20dung 20T4.2016.pdf    
008T_012016.thuy.xls    
T75_008T_022016.xls    
SliệuT11_016.xls    
CTrinh_nhiemvu016_020.xls    
PTM_thamluandtu-cho-NT.doc    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​