Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:Năm 2014
Nội dung

​I/ Thống kê Thương mại hàng tháng:

Tháng 12 & cả năm/2014

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT12_014 - Phat hanh.xlsSliệuT12_014 - Phat hanh.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT12_014 - Phat hanh.xlsSliệuT12_014 - Phat hanh.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT12_014 - Phat hanh.xlsSliệuT12_014 - Phat hanh.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT12_014 - Phat hanh.xlsSliệuT12_014 - Phat hanh.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT12_014-dieu chinh so lieu-gui lan 2.docBCT12_014-dieu chinh so lieu-gui lan 2.doc
Tháng 11/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT11_014.xlsSliệuT11_014.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT11_014.xlsSliệuT11_014.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT11_014.xlsSliệuT11_014.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT11_014.xlsSliệuT11_014.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT11_014(theosoCTKe).docBCT11_014(theosoCTKe).doc
Tháng 10/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T10-2014.xlsxTongmucchung-T10-2014.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu so-007-T10-BCC-XKHH.xlsBieu so-007-T10-BCC-XKHH.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu so-008-T10-BCC-NKHH.xlsBieu so-008-T10-BCC-NKHH.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: 
  - BC tình hình TM tháng: BCT10_014 - Dieu chinh so lieu.docBCT10_014 - Dieu chinh so lieu.doc
Tháng 9 & 9 tháng /2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T9-2014.xlsxTongmucchung-T9-2014.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu so-007-T9-BCC-XKHH.xlsBieu so-007-T9-BCC-XKHH.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu so-008-T9-BCC-NKHH.xlsBieu so-008-T9-BCC-NKHH.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SoLieu 9T-gui BCT.xlsSoLieu 9T-gui BCT.xls
  - BC tình hình TM tháng: CNTM9T_013(HC).docCNTM9T_013(HC).doc
Tháng 08/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T8-2014.xlsxTongmucchung-T8-2014.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu so-007-T8-BCC-XKHH.xlsBieu so-007-T8-BCC-XKHH.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu so-008-T8-BCC-NKHH.xlsBieu so-008-T8-BCC-NKHH.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: 
  - BC tình hình TM tháng: BC T8-2014-Phat hanh lan 2 (Dieu chinh so lieu).docBC T8-2014-Phat hanh lan 2 (Dieu chinh so lieu).doc
Tháng 07/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT07_014.xlsSliệuT07_014.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T7-2014_phat hanh.docBC T7-2014_phat hanh.doc
Tháng 6 & 6 tháng/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT6_014 - Copy.xlsSliệuT6_014 - Copy.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC 6T-2014_Phat hanh - CTK-gui TU+BCT-DieuChinhSlieu.docBC 6T-2014_Phat hanh - CTK-gui TU+BCT-DieuChinhSlieu.doc
Tháng 5/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T5-2014.xlsxTongmucchung-T5-2014.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu so007-T5-BCC-XKHH.xlsBieu so007-T5-BCC-XKHH.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu so-008-T5-BCC-NKHH.xlsBieu so-008-T5-BCC-NKHH.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: DNai_Solieu_6T_2014.xlsDNai_Solieu_6T_2014.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T5-2014_Phat hanh - CTK.docBC T5-2014_Phat hanh - CTK.doc
Tháng 4/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT04_014.xlsSliệuT04_014.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: 
  - Biểu KN nhập khẩu: 
  - Biểu chỉ số giá cả: 
  - BC tình hình TM tháng: BCT4_014- phat hanh.docBCT4_014- phat hanh.doc
Tháng 3 & Quý I/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT03_014(Gui ATuan).xlsSliệuT03_014(Gui ATuan).xls
  - Biểu KN xuất khẩu: 
  - Biểu KN nhập khẩu: 
  - Biểu chỉ số giá cả: 
  - BC tình hình TM tháng: DNai_Q1_014.docDNai_Q1_014.doc
Tháng 02/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Copy of SliệuT02_014(Tuan).xlsCopy of SliệuT02_014(Tuan).xls
  - Biểu KN xuất khẩu: Copy of SliệuT02_014(Tuan).xlsCopy of SliệuT02_014(Tuan).xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Copy of SliệuT02_014(Tuan).xlsCopy of SliệuT02_014(Tuan).xls
  - Biểu chỉ số giá cả: Copy of SliệuT02_014(Tuan).xlsCopy of SliệuT02_014(Tuan).xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT2_014(Tuan).docBCT2_014(Tuan).doc
Tháng 01/2014
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T1-2014-TCTK.xlsxTongmucchung-T1-2014-TCTK.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: xnk-dp T1.2014 TH.xlsxnk-dp T1.2014 TH.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: xnk-dp T1.2014 TH.xlsxnk-dp T1.2014 TH.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT01_014(MaiLan).xlsSliệuT01_014(MaiLan).xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT1_014(MaiLan).docBCT1_014(MaiLan).doc
II/ Thống kê Thương mại cả năm 2014:

1. Dự ước năm (lần 1/tháng 7-8)

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

  - Biểu KN xuất khẩu:Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

  - Biểu KN nhập khẩu:Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

  - Biểu chỉ số giá cả:

  - BC sơ bộ tình hình CNTM 2013 và KH 2014: KH014(lan01_0108).docKH014(lan01_0108).doc

2. Dự ước năm (lần 2/tháng 10-12)

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Slieu_Nam2014.zipSlieu_Nam2014.zip

  - Biểu KN xuất khẩu: Slieu_Nam2014.zipSlieu_Nam2014.zip

  - Biểu KN nhập khẩu: Slieu_Nam2014.zipSlieu_Nam2014.zip

  - Biểu chỉ số giá cả: Slieu_Nam2014.zipSlieu_Nam2014.zip
  - BC sơ bộ tình hình CNTM 2013 và KH 2014:Baocao_Tketnganh015(Chinhthuc).docBaocao_Tketnganh014(Chinhthuc).doc

III/ Số liệu Thống kê về Chợ, Siêu thị, TTTMại năm 2014
1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8):Bieubáo cáo .xlsBiểuchợ .xls

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12):

IV/ Danh sách doanh nghiệp hoạt động TMDV năm 2014: Slieu_Nam2014.zipSlieu_Nam2014.zip

V/ Danh sách doanh nghiệp có kim ngạch XK, NK từ 100 triệu USD trở lên năm 2014Slieu_Nam2014.zipSlieu_Nam2014.zip

VI/ Số lượng đơn vị có giao dịch TMĐT năm 2014

1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8):Bieubáo cáo .xlsBiểu TMĐTử .xls

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12):

VII/ Số liệu Thống kê Thương mại khác

1. Chỉ số giá bán nguyên liệu sản xuất (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

2. Chỉ số giá bán sản phẩm (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

3. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu:
4. ...............................


Ngày đăng1/2/2014 10:59 AM
Tập tin đính kèm
BC 20T7-2014_phat 20hanh.doc    
SliệuT03_014(Gui 20ATuan).xls    
BCT10_014 20- 20Dieu 20chinh 20so 20lieu.doc    
xnk-dp 20T1.2014 20TH.xls    
Bieu 20so-008-T9-BCC-NKHH.xls    
DNai_Solieu_6T_2014.xls    
SliệuT01_014(MaiLan).xls    
Bieu 20so007-T5-BCC-XKHH.xls    
Slieu_Nam2014.zip    
DNai_Q1_014.doc    
SliệuT12_014 20- 20Phat 20hanh.xls    
SliệuT04_014.xls    
SliệuT11_014.xls    
KH014(lan01_0108).doc    
SoLieu 209T-gui 20BCT.xls    
Bieu_KH014_lap2207 20- 20Copy.xls    
SliệuT07_014.xls    
BCT12_014-dieu 20chinh 20so 20lieu-gui 20lan 202.doc    
CNTM9T_013(HC).doc    
Bieu 20so-008-T5-BCC-NKHH.xls    
Bieu 20so-008-T10-BCC-NKHH.xls    
Bieu 20so-007-T10-BCC-XKHH.xls    
BCT2_014(Tuan).doc    
SliệuT6_014 20- 20Copy.xls    
BC 206T-2014_Phat 20hanh 20- 20CTK-gui 20TU+BCT-DieuChinhSlieu.doc    
Bieu 20so-007-T8-BCC-XKHH.xls    
BCT1_014(MaiLan).doc    
BCT11_014(theosoCTKe).doc    
BC 20T8-2014-Phat 20hanh 20lan 202 20(Dieu 20chinh 20so 20lieu).doc    
Copy 20of 20SliệuT02_014(Tuan).xls    
BC 20T5-2014_Phat 20hanh 20- 20CTK.doc    
BCT4_014- 20phat 20hanh.doc    
Bieubáo 20cáo.xls    
Bieu 20so-008-T8-BCC-NKHH.xls    
Bieu 20so-007-T9-BCC-XKHH.xls    
Baocao_Tketnganh015(Chinhthuc).doc    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​