Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập và triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”
​   Thực hiện Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 08/04/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”. Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2095/KH-SCT ngày 23/4/2024 về tổ chức học tập và triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”. Trong đó đề ra các nội dung thực hiện như sau:
   1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”
   a) Từng phòng, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung cơ bản, chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp nội bộ cũng như các hoạt động sinh hoạt thường kỳ.
   b) Trưởng các phòng, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Kết luận số 76- KL/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về ‘Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển
khai Nghị quyết số 12 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững...
  2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chưong trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023
   a) Trưởng các phòng, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và giải quyết triệt để những phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhân dân, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực do phòng, đơn vị mình quản lý, phụ trách.
   b) Gắn việc tổ chức thực hiện chuyên đề với dẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, bệnh thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm; huy dộng sự việc vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò giám sát của dông đảo quần chủng nhân dân.
​   c) Đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện” vào trong sinh hoạt định kỳ thường xuyên của chi bộ, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng, đơn vị mình. Tập trung thảo luận đề ra các giải pháp hiệu quả để xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở cơ quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Dồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
   d) Đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện” vào kỳ sinh hoạt chuyên đề quý I, quý II năm 2024. Lồng ghép nội dung thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và các chương trình, kế hoạch về xây dựng và phát triến văn hóa, con người của cơ quan, đơn vị.
   e) Phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Học tập, lao động, sáng tạo”, xây dựng “Gương người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước được cấp trên triển khai.
   3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
   a) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để chuyên đề 2024 được lan tỏa sâu rộng trong cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động trong cơ quan. Kịp thời phát hiện, biếu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
   b) Chú trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về các quan điểm, mục tiêu về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; vị trí vai trò quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa; phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước và quê hương Đồng Nai.
   c) Nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chức, viên chức, người lao động; phát huy thành tựu khoa học, công nghệ gắn với chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng. Xây dựng hệ thống giải pháp ngăn ngừa tác động tiêu cực của truyền thông đại chúng và truyền thông mới đến công chức, viên chức, người lao động. Đầu tư, khai thác, phát huy các nguồn lực phát triển văn hóa đọc, góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách; khẳng định, tôn vinh giá trị của sách trong đời sống tinh thần của công chức, viên chức, người lao động.
   d) Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và Sở Công Thương. Huy động sức mạnh tổng hợp, tính năng động sáng tạo của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người; nhất lả phát huy vai trò của các cơ truyền thông, cơ quan giám sát, phản biện, các tổ chức chính trị - xã hội, các trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.
   4. Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; báo cáo kết quả năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
   Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kỷ luật kỷ cương xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc với người dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​