Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2024

​Ngày 16/02/2024, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 819/KH-SCT về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

​Đính kèm Kế hoạch đã ban hành​

KẾ HOẠCH

Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2024

 


Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thực hiện Công văn số 228/SKHCN ngày 23/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng thuộc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở phù hợp với quy định hiện hành giúp quản lý, điều hành công việc chuyên môn ngày càng tốt hơn.

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.

 - Nhằm giải quyết công việc chuyên môn ngày càng hiệu quả, linh hoạt đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024, kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2024

Xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2024, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024:

- Cơ quan thực hiện: Ban ISO Sở; các phòng thuộc Sở;

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2024.

2. Thực hiện kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội

 Căn cứ mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024 của Sở, các phòng thuộc Sở Công Thương xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện của phòng để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo các phòng thuộc Sở tuân thủ thực hiện theo quy trình ISO của cơ quan, đảm bảo mục tiêu, chất lượng và hiệu quả của hệ thống:

- Cơ quan thực hiện: các phòng thuộc Sở;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024.

3. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ

Ban ISO của Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, tổ chức ít nhất 01 cuộc đánh giá nội bộ tại các các phòng thuộc Sở.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn đánh giá nội bộ của Ban ISO Sở;

- Thời gian thực hiện: Quý III hoặc quý IV năm 2024.

4. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống

Lãnh đạo Sở tổ chức họp xem xét về tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

Thời gian thực hiện: Quý III hoặc quý IV năm 2024.

5. Chuẩn hóa bộ quy trình:

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Công Thương và các quy định khác liên quan đến bộ tiêu chuẩn:

- Cơ quan thực hiện: Ban ISO, thư ký ISO, các phòng thuộc Sở;

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất là trong quý IV năm 2024.

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo

Các phòng thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định (Báo cáo 06 tháng, năm kèm theo báo cáo chuyên môn của đơn vị về Ban ISO, thông qua Văn phòng Sở).

Giao thư ký Ban ISO tham mưu cho Ban ISO thực hiện chế độ thông tin báo cáo Lãnh đạo Sở đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở và Ban ISO Sở:

Theo dõi, hướng dẫn các phòng thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Các thành viên của Ban ISO có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện của đơn vị và nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của kế hoạch này.

Tham mưu tổ chức đánh giá nội bộ tại các phòng trực thuộc Sở; tổ chức họp xem xét của Ban lãnh đạo về tình hình duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo thời gian quy định.

2. Các phòng thuộc Sở

Xác định nhiệm vụ duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của cơ quan; kết quả việc duy trì áp dụng hệ thống là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan.

Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến ISO hành chính công là một trong những tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh, yêu cầu các phòng thuộc Sphối hợp chặt chẽ với Ban ISO tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở trong năm 2024.

Giao cho Thư ký ISO theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc Sthực hiện kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch về Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2024./.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​