Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2024.

Ngày 28/02/2024, Sở Công Thương ban hành số 1001/SCT-VP về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm Kế hoạch đã ban hành

Đính kèm Phụ lục danh mục dự án​

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng

tại Sở Công Thương năm 2024

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

-  Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển đổi số đến 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai;

-  Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025;

-  Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công Thương;

-  Kế hoạch số 927/KH-SCT ngày 26/2/2021 về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025;

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

1. Xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

2. Xây dựng CSDL, phần mềm chuyên ngành nhằm đáp ứng việc quản lý hoạt động của cơ quan, phục vụ  người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

a) 100% các văn bản chỉ đạo, thông tin điều hành của Sở được xử lý qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường Internet (trừ văn bản, hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

b) Tiếp tục tăng cường ứng dụng chữ ký số, ký số văn  bản điện tử để trao đổi trên môi trường mạng ứng dụng vào giao dịch điện tử (DVC Kho bạc; Bảo hiểm xã hội, thuế) theo quy định.

c) Thực hiện các báo cáo định kỳ về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Công nghiệp và Thương mại (không bao gồm nội dung mật) của Sở được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

d) 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, cụ thể như sau:

Kiểm tra về việc xử lý văn bản, xử lý hồ sơ công việc đúng hạn thông qua hệ thống quản lý và điều hành văn bản – qlvb.sct.dongnai.gov.vn của Sở, trong việc kiểm tra giải quyết TTHC có đúng, đủ thành phần hồ sơ, có kịp thời trong phần mềm Một cửa, việc cập nhật thông tin CBCC trong phần mềm quản lý ngành Nội vụ, kiểm tra việc thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC theo quý qua Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ tại địa chỉ baocaochinhphu.gov.vn và báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin theo Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ baocao.dongnai.gov.vn, việc cập nhật tin tức các lĩnh vực trên trang TTĐT Sở Công Thương, phần mềm báo cáo công tác thanh tra gồm: csdlbcth.thanhtra.gov.vn, chongcheo-thanhtra.dongnai.gov.vn, qlcttt.dongnai.gov.vn, tăng cường việc báo cáo trực tuyến trên trang website về năng lượng, của Bộ Công Thương thông qua các hệ thống: dataenergy.vn; chemicaldata.gov.vn/cms.xc và kiểm tra về thủ tục hồ sơ đúng, đủ, kịp thời trong công tác ISO tại Sở thông qua hệ thống văn bản.

e) Tiếp tục tăng cường đôn đốc, rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử, cũng như các ứng dụng phù hợp khác (Zalo, Viber…).

2. Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Rà soát bộ thủ tục hành chính theo các Quyết định, văn bản, Bộ thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.

b) 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về thủ tục hành chính, tích hợp, đồng bộ với Cổng dịch vụ công tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng; 100% hồ sơ thủ tục hành chính có hồ sơ mẫu;

c) 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần;

d) 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Sở Công Thương (qua 3 trang: Dịch vụ công của tỉnh - dichvucong.dongnai.gov.vn, Dịch vụ công quốc gia - dichvucong.gov.vn và Trang đăng ký khuyến mại của Sở - dkkm.dongnai.gov.vn) được số hóa trong năm 2023;

e) Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn của Sở Công Thương đạt tối thiểu 97%; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 94%;

f) Tối thiểu 100% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương được xử lý dứt điểm trong thời gian quy định; Tỷ lệ người dân hài lòng về việc xử lý phản ánh kiến nghị đạt tối thiểu 94%;

3.   Phát triển hạ tầng, nền tảng

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở để đáp ứng điều kiện chuyển đổi số.

4.  Phát triển dữ liệu

Hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công thương phục vụ cho việc phát triển các ứng dụng chuyên ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

5.  Bảo đảm an toàn thông tin

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

b) Thường xuyên theo dõi các cảnh báo về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin và Trung tâm VNCERT/CC để triển khai đến các phòng, Trung tâm thuộc Sở.

IV. NHIỆM VỤ

1.  Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý

-  Tiếp tục chủ trì triển khai, xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, phù hợp với tình hình thực tế tại Sở.

2. Phát triển hạ tầng số

- Sở xin chủ trương Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Công Thương, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025 với kính phí nguồn vốn đầu tư công dự kiến khoảng 2.5 tỷ.

- Thực hiện Bảo trì hệ thống máy văn phòng và Server để an toàn và vận hành hiệu quả hệ thống máy tính của Sở.

- Tiếp tục vận hành Hệ thống mạng của Sở theo mô hình Domain (quản lý tập trung) để tăng hiệu suất quản lý, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

3. Phát triển dữ liệu

- Triển khai nâng cấp, bảo trì hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương với địa chỉ: dlct.dongnai.gov.vn.

- Triển khai số hóa hồ sơ dịch vụ công, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ sữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ

a) Phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước:

- Duy trì việc sự dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh, thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

- Tiếp tục thuê để tra cứu hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT IOFFICE để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Sở.

- Thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; báo cáo Kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo Văn phòng Chính phủ theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

-  Xây dựng các ứng dụng CNTT chuyên ngành theo hướng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu công việc của Sở.

b) Phát triển ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Thường xuyên thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới Bộ thủ tục hành chính ngành Công thương tỉnh Đồng Nai đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để cập nhật cấu hình lên Cổng dịch vụ công Trực tuyến của tỉnh;

-  Thực hiện niêm yết công khai minh bạch Bộ thủ tục hành chính, địa điểm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương;

5. Bảo đảm an toàn thông tin

-  Rà soát, thực hiện Kế hoạch số 1409/KH-SCT ngày 26/3/2021 của Sở về tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

-  Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc theo mô hình tập trung.

-  Tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

-  Triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

-  Cử nhân sự chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông tin tham gia các khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin.

-  Triển khai các văn bản tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

-  Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý.

V.  GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

-  Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính quyền số.

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

-  Phối hợp doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công (thông qua mạng bưu chính công cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp).

-  Phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai các dịch vụ Chính quyền số thuận lợi.

3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ

-  Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số mới như Cloud, Blockchain, mạng xã hội và các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số tại Sở để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin và tự động hoá, thông minh hoá, tối ưu hoá các quy trình xử lý công việc.

-  Triển khai các nội dung khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giảm chi phí và thời gian cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính công.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện do Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2024 ngân sách Nhà nước đảm bảo phân cấp ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 2.000 triệu đồng.

(Đính kèm Phụ lục: Danh mục nhiệm vụ/dự án phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Công Thương năm 2024).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và ý thức sử dụng thông tin lành mạnh trên Internet cho đội ngũ công chức trong cơ quan.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ động có kế hoạch nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, tăng cường đầu tư các thiết bị tường lửa tiên tiến để triển khai công tác bảo mật ở cơ quan. Duy trì hàng năm cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền có khả năng cập nhật liên tục và có khả năng bảo vệ tự động. Phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng ứng phó, chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp nội dung về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ứng dụng CNTT.

- Tham mưu Ban Lãnh đạo cử công chức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng Quý, 06 tháng, 09 tháng, cả năm tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ/dự án của cơ quan, đơn vị tại Danh mục nhiệm vụ/dự án thuộc kế hoạch này và Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 tại Sở qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai (baocao.dongnai.gov.vn).

- Tiếp tục tham mưu thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2024.

- Thực hiện cập nhật thông tin CBCC trong phần mềm quản lý ngành Nội vụ tại địa chỉ tcnn.snv.dongnai.gov.vn; dongnai.vnerp.vn/web/login.

2. Phòng  Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật trên mạng internet thuộc quản lý ngành Công thương.

- Chủ trì, tham mưu kiến nghị Sở Tài chính cấp kinh phí kịp thời cho hoạt động ứng dụng CNTT tại cơ quan Sở Công Thương năm 2023.

- Thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước của ngành Công Thương theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 và Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ baocao.dongnai.gov.vn.

- Tiếp tục tăng cường sử dụng, khai thác, ký số trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử kho bạc Nhà nước tại địa chỉ dvc.vst.mof.gov.vn; sử dụng hệ thống thuế điện tử để gửi các biểu mẫu về phí và lệ phí tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn.

3. Thanh tra Sở

- Hướng dẫn các phòng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng Sở về công tác báo cáo, cung cấp các số liệu trong phần mềm Dịch vụ công trực tuyến cho Văn phòng Sở để tổng hợp khi có yêu cầu.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về kiểm soát TTHC theo Quý qua Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ tại địa chỉ baocaochinhphu.gov.vn và theo dõi, quản lý phần mềm báo cáo công tác thanh tra gồm:

csdlbcth.thanhtra.gov.vn, chongcheo-thanhtra.dongnai.gov.vn, qlcttt.dongnai.gov.vn.

4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện ứng dụng CNTT đã đề ra.

- Phối hợp với Văn phòng để báo cáo việc triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước ngành công thương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thường xuyên cập nhật thông tin lên Website của đơn vị; Tăng cường sử dụng công nghệ số trong công việc, giao tiếp, hỗ trợ người dân và thương nhân theo chức năng nhiệm vụ được giao.

VIII. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

(Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiệm vụ/dự án phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Công Thương năm 2024).

Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Công Thương  năm 2024./.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​