Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 **** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Kế hoạch Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai năm 2024 (Y)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với công tác an toàn thực phẩm.

- Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024, phòng tránh các vụ việc ngộ độc thực phẩm.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị đối với công tác quản lý về ATTP, công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, cương quyết và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư và Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng thực phẩm.

- Triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020, Kế hoạch số 7438/KH-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm.

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho các cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của ngành Công Thương.

- Tăng cường kiểm tra hậu kiểm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương.

- Phối hợp tổ chức tập huấn về quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương.

- Tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP

- Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính về ATTP;

- Hướng dẫn các cơ sở thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ATTP theo tiêu chuẩn tiên tiến như: GMP, SSOP, Viet GAP, HACCP...

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác ATTP.

- Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương.

3. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm:

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng nhiều hình thức truyền thông nhằm đưa thông tin về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2024 trên website Sở Công Thương, bản tin, đặc san ngành công thương, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền an toàn thực phẩm trong các dịp cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, Chương trình phối hợp vận động giám sát an toàn thực phẩm giữa UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp, phong trào thi đua vì an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phổ biến Luật an toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật mới về an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm tới các nhóm đối tượng: người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

- Chuẩn bị xe hoa và các khẩu hiệu, băng rôn tham gia diễu hành tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với đài phát thanh truyền hình Đồng Nai thực hiện chuyên đề về an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2024.  

4. Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại chợ, siêu thị, xúc tiến thương mại:

- Tiếp tục, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thành lập mới, kiện toàn tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ.

- Tiếp tục, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhân rộng mô hình điểm kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các vi phạm đặc biệt đối với những loại thực phẩm có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm trong kinh doanh tại các chợ.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế thực hiện dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc từ động vật (ban hành kèm theo Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh).

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm:

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.

- Phối hợp tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về điều kiện an toàn thực phẩm.

- Giải quyết, xử lý các đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm ngành công thương.

- Xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

- Chủ trì, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương khi có chỉ đạo của cấp trên.

- Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, phối hợp công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1.     Phòng Quản lý Công nghiệp:

- Tham mưu công tác chỉ đạo về an toàn thực phẩm, xây dựng kế hoạch hoạt động an toàn thực phẩm năm 2024, các đợt cao điểm và tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020, Kế hoạch số 7438/KH-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành Công thương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với lĩnh vực Sở Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tham mưu đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhân rộng mô hình điểm kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ và thực hiện việc ký bản cam kết đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ theo quy định tại Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của ban hành Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 19/2021/ QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019.

- Triển khai Kế hoạch hậu kiểm các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Tham gia các đoàn liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi được Lãnh đạo Sở giao.

- Chuẩn bị xe hoa và các khẩu hiệu, băng rôn tham gia diễu hành tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với đài phát thanh truyền hình Đồng Nai thực hiện chuyên đề về an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2024, viết bài truyên truyền trên đăng website Sở Công Thương.

- Xây dựng, sửa đổi bộ thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng tinh gọn, đơn giản, dễ thực hiện.

- Định kỳ hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.

2. Phòng Quản lý Thương mại:

- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế thực hiện dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc từ động vật (ban hành kèm theo Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh).

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với lĩnh vực thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.

- Tiếp tục, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thành lập mới, kiện toàn tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ.

3. Thanh Tra Sở:

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong các dịp cao điểm về an toàn thực phẩm như: thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương.

- Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan xử lý các thông tin phản ánh, khiếu nại (nếu có) thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương.

- Chủ trì, phối hợp Mặt trận tổ quốc và Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai trong công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, vận động thực hiện bảo đảm ATTP theo kế hoạch, chương trình đề ra.

5. Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp:

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc sở và thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định pháp luật.

- Tổng hợp đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch an toàn thực phẩm vào báo cáo chung của ngành công thương.

6. Trung tâm xúc tiến thương mại:

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, kết nối sản xuất, tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn, các sản phẩm đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng.

,<H.Yến>

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​