Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ năm 2023 của Ban CHQS Sở Công Thương
 

I. Kết quả thực hiện công tác QPAN-DQTV năm 2023:

1. Công tác tuyên truyền:

Ban Chỉ huy Quân sự Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai được Sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Sở Công Thương nên Đội tự vệ có nhiều thuận lợi trong tổ chức, hoạt động. Tiểu đội tự vệ cơ quan có 19 đồng chí, Ban chỉ huy quân sự cơ quan có 4 đồng chí, Chỉ huy trưởng là Phó Giám đốc Sở, Chỉ huy phó, Chính trị viên, Chính trị viên phó cả ba đồng chí đều là cán bộ Đảng viên của Sở; Phó Chỉ huy trưởng và Chính trị viên là cán bộ lãnh đạo Văn phòng và Phòng Kế hoạch TCTH. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nhân sự, trong năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự Sở Công Thương đã đề xuất bổ nhiệm 01 Chính trị viên mới, 01 Phó Chỉ huy trưởng và 01 Chính trị viên phó (đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ nhiệm tại Các Quyết định số 1195/QĐ-BCH, 1196/QĐ-BCH, 1197/QĐ-BCH ngày 20/4/2023).

Ban Chỉ Huy QS Cơ quan Sở Công Thương luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng chống lại diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Sở luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức nhận thức tốt về Dân quân tự vệ.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thực hiện những vấn đề sau đây:

-  Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-QK ngày 08/02/2023 của Quân khu 7 phê duyệt Kế hoạch công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; Kế hoạch số 35/KH-BCH ngày 31/01/2023 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; Hướng dẫn số 848/HD-BCT ngày 22/02/2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện công tác quốc phòng - quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 của ngành Công Thương. Ban chỉ huy quân sự Sở Công Thương xây dựng kế hoạch số 18/KH-SCT ngày 31/3/2023 về việc công tác quốc địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh Sở Công Thương năm 2023.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Dân quân tự vệ 2019; Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh; Luật Quốc phòng; Pháp lệnh về động viên công nghiệp; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp hoạt động giữa dân quân tự vệ với lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ hiện hành; Thông tư số 108/2016/TT-BQP ngày 16/7/2016 của Bộ Quốc phòng quy định nội dung, trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chế độ hoạt động của dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sở chỉ huy các cấp về công tác dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức hoạt động huấn luyện tự vệ năm 2023:

Ban CHQS Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện huấn luyện trong năm 2023 tăng cường tuyền truyền chiến sỹ đội tự vệ nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác – LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng về 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xác định đúng về đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; tính tổ chức kỷ luật, tác phong quân đội, tinh thần trách nhiệm cho dân quân trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử, văn hoá quân sự và pháp luật; thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thành phố Biên Hòa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng AR15 cho 05 đồng chí trong tháng 11 năm 2023.

  3. Kết quả đem lại từ các phong trào thi đua trong thực hiện công tác chuyên môn.

Trong năm 2023 Tiểu đội Tự vệ cơ quan Sở Công Thương nghiêm chỉnh chấp hành Chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Chiến sỹ luôn thể hiện lập trường chính trị vững vàng kiên định, an tâm công tác, không dao động trước khó khăn, tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. rèn luyện nếp sống văn minh, lành mạnh, trong sáng và kiên quyết chống các tệ nạn xã hội. Chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và kiên quyết nói không với tiêu cực và làm tốt công tác vận động gia đình, người thân không mắc phải các tệ nạn xã hội. Xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt. Tình hình an ninh cơ quan được đảm bảo, Tiểu đội Tự vệ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tốt các phong trào do cơ quan và Thành đội Biên Hòa phát động.

4.  Đánh giá chung

a) Ưu điểm:

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền cơ quan nên các nhiệm vụ quốc phòng trong năm 2023 được triển khai thực hiện nghiêm túc, khá kịp thời và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch;

- Ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là trong công tác trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ vào các đợt cao điểm;

b) Hạn chế: Do khối lượng công việc của công chức nhiều, nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp công việc để thực hiện các nhiệm vụ được BCHQS giao.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024:

-  Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tiếp tục thực hiện xây dựng kế hoạch công tác quốc địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh Sở Công Thương năm 2024, trong đó, tiếp tục chỉ đạo lực lượng tự vệ trong cơ quan củng cố tổ chức, thường xuyên tập luyện, huấn luyện và tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu trong các sự kiện diễn ra của Tỉnh và của đất nước;

- Tiếp tục tổ chức hoạt động xây dựng Tiểu đội Tự vệ cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công Thương;

- Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng về 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xác định đúng về đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; tính tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm cho lực lượng tự vệ trong thi hành nhiệm vụ;

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do các đơn vị trong Cụm thi đua lực lượng tự vệ, triển khai và báo cáo đầy đủ theo yêu cầu;

- Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa quân sự và pháp luật; thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

- Kết hợp huấn luyện quân sự với thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và giáo dục quốc phòng an ninh cho lực lượng tự vệ của cơ quan

- Tổ chức huấn luyên và đăng ký tham gia bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống thiên tai, kìm kiếm cứu nạn và nghiệp vụ tự vệ;

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng tự vệ địa phương đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản của cơ quan;

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​