Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam **** Tháng Công nhân 2023 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về thương mại tại Công văn số 9701/UBND-KTNS ngày 16/09/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Công Thương

​Ngày 10/8/2023, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 5128/KH-SCT về tuyên truyền “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm Kế hoạch số 5128/KH-SCT​ ngày 10/8/2023

Đính kèm Văn bản số 9701/UBND-KTNS ngày 16/09/2022 của UBND tỉnh 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 –Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023”

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 


Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-BCT ngày 20/7/2023 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023”;

Căn cứ Công văn số 1222/UBND-KTNS ngày 02/2/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương tổ chức thực hiện Chương trình “Tháng khuyến mại” trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo;

Căn cứ Công văn số 9701/UBND-KTNS ngày 16/09/2022 của UBND
tỉnh về chấp thuận chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Công
thương;

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Khuyến khích các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước; tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, khẳng định uy tín thương hiệu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng được lựa chọn, sử dụng các sản phẩm trong nước có chất lượng tốt với giá cả phù hợp.

b) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó khuyến khích, định hướng sử dụng hàng Việt Nam.

c) Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử phạt theo quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động thương mại; nâng cao ý thức của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, thực hiện tốt Luật bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng.

d) Xây dựng và giới thiệu hình ảnh, thương hiệu có uy tín của tỉnh, quốc gia để phát triển một cách bền vững, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư.

2. Yêu cầu

Tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức đăng tải thông tin chương trình tại các website của cơ quan, đơn vị và in, treo băng rôn tại các tuyến đường lớn trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian:

- Chương trình “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: từ ngày 20/10/2023 - 20/11/2023.

- Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023: từ ngày 04/12/2023 10/01/2024.

2. Hình thức triển khai:

- Thiết kê, in, treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đăng tải nội dung tuyên truyền trên website của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.

- Phối hợp các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức phát thanh tuyên truyền tại địa phương.

3. Số lượng:

- Chương trình “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: 350 băng rôn.

- Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 –Vietnam Grand Sale 2023”:  223 băng rôn.

4. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên do Sở Tài chính giao Sở Công Thương năm 2023.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

1.1. Phòng Quản lý Thương mại

-  Chịu trách nhiệm thiết kế nội dung tuyên truyền trên băng rôn. Liên hệ với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cấp giấy phép treo băng rôn tuyên truyền về “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại các tuyến đường lớn trên địa bàn tỉnh theo thời gian của Kế hoạch.

-  Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xử lý các hồ sơ khuyến mại tham gia “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên trang web khuyến mại của Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn.

-  Báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc chương trình.

1.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp:

- Phối hợp với đơn vị thực hiện gói thầu thiết kế, đặt in băng rôn theo đúng nội dung tuyên truyền và thời gian thực hiện theo Kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Thương mại trong công tác báo cáo tiến độ hoặc kết quả thực hiện.

1.3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp

-  Đăng tải thông tin về Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên webite của các đơn vị.

-  Triển khai, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng hóa thực hiện các chương trình khuyến mại kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước; tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, khẳng định uy tín thương hiệu với hình thức phù hợp, thiết thực.

2. UBND các huyện, thành phố

- Thông tin, phổ biến về “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến từng phường, xã, thị trấn trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thông tin, tuyên truyền trên Đài phát thanh địa phương, xe loa lưu động, tăng cường thời lượng phát sóng, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền; thu hút sự chú ý và tham gia của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến doanh nghiệp, người dân các thông tin, sự kiện có liên quan đến “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vận động các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tham gia chương trình.

- Phối hợp Sở Công Thương trong công tác triển khai chương trình (treo băng rôn, cờ phướn, …) tạo điều kiện cho chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

3. Các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp

- Hưởng ứng tham gia “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bằng các chương trình ưu đãi, khuyến mại các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ... dành cho người tiêu dùng với các hình thức khuyến mại được quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong thời gian diễn ra “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 100%.

- Khi thực hiện hoạt động khuyến mại hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành (nộp hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương Đồng Nai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên trang web khuyến mại của Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn (đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia)).

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” và “Tháng khuyến mại năm 2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề nghị các địa phương và đơn vị phối hợp thực hiện./.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​