Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:NĂM 2017
Nội dung

I/ Thống kê Công nghiệp hàng tháng: 

Tháng 12, cả năm

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 11

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 10

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 9 & 9 tháng

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 8

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 7

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 6 & 6 tháng

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 5

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 4

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 3, Quý I

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 02

       - Biểu Chỉ số SXCN: CHISOIIP-Thang.xlsCHISOIIP-Thang.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS-Thang022017.xlsGTSX-GTSS-Thang022017.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GTSX-GTSS-Thang022017.xlsGTSX-GTSS-Thang022017.xls
       - BC tình hình CN tháng:BCT2_017 (phat hanh lan 2).docBCT2_017 (phat hanh lan 2).doc

Tháng 01

       - Biểu Chỉ số SXCN: CHISOIIP-Thang012017.xlsCHISOIIP-Thang012017.xls
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): GTSX-GTSS-Thang012017.xlsGTSX-GTSS-Thang012017.xls
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):GTSX-GTSS-Thang012017.xlsGTSX-GTSS-Thang012017.xls
       - BC tình hình CN tháng:BCT1_017 phat hanh lan 2.docBCT1_017 phat hanh lan 2.doc

II/ Thống kê Công nghiệp ước tính cả năm 2017 và KH năm sau
1. Ước năm lần 1 (tháng 7-8)

       - Biểu Chỉ số SXCN: 

       - Biểu SPCN chủ yếu:

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): 

       - BC sơ bộ tình hình CNTM ước năm 2017:

2. Ước năm lần 2 (tháng 10-12)
         - Biểu Chỉ số SXCN:

       - Biểu SPCN chủ yếu: 

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): 

       - BC tình hình CNTM ước năm 2017:

III/ Số liệu về khu, cụm công nghiệp năm 2017


IV/ Số liệu về doanh nghiệp hoạt động công nghiệp năm 2017

1. Theo quy mô vốn, trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

2. Theo ngành hoạt động

3. Theo địa bàn huyện, TX, TP và theo khu, cụm công nghiệp

V/ Số liệu khác

         1/ Chỉ số sản xuất SPCN:

         2/ Chỉ số tiêu thụ SPCN:

         3/ Chỉ số tồn kho SPCN:
         4/ Giá bán sản phẩm sản xuất hàng CN:

VI/ Số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp qua các năm 2016-2020

1/ Mục tiêu và Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2016- 2020:

* Mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2016- 2020):


* Mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 2016- 2020:


* Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2016- 2020:

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch: Bieu_NLSX016_020.xlsBieu_NLSX016_020.xlsSlieu_011015_KH016020(SCT_nguonCTK_guiKHDT).xlsSlieu_011015_KH016020(SCT_nguonCTK_guiKHDT).xls

      - Kế hoạch phát triển CNTM 2016- 2020:BC_kq010-015_kh016020.docxKH(lan02/015)2016-2020.docx;CTrinh_nhiemvu016_020.xlsCTrinh_nhiemvu016_020.xls; KH_2016-2020(ADan_HC).docKH(lan01/014)2016-2020(ADan_HC).doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển dịch cơ cấu 2016- 2020: KHTC-CDCC016_020-HC.docKHTC-CDCC016_020-HC.doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGia 2016- 2020:

          + Về nông thôn mới (tiêu chí 4- Điện nông thôn)
          + Về Sản xuất sạch hơn: KH 05NAM(2016-2020).docKH 05NAM(2016-2020).docPHULUC KH5NAM.xlsPHULUC KH5NAM.xls
          + Về tiết kiệm năng lượng: KH 05NAM(2016-2020).docKH 05NAM(2016-2020).docPHULUC KH5NAM.xlsPHULUC KH5NAM.xls
          + Về An toàn VSTP ngành công thương:                     

          + Về ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành công thương    

2/ Đánh giá sơ bộ kết quả giữa nhiệm kỳ (2,5 năm phát triển CNTM: 2016- 2018)

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm lĩnh vực CNTM:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm Chương trình Chuyển dịch cơ cấu: 

3/ Đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ (5 năm phát triển CNTM Đồng Nai so kế hoạch xây dựng)

      - Biểu chỉ tiêu đánh giá:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm lĩnh vực CNTM so KH xây dựng:​
Ngày đăng3/14/2016 9:51 AM
Tập tin đính kèm
PHULUC 20KH5NAM.xls    
KH_2016-2020(ADan_HC).doc    
KH 2005NAM(2016-2020).doc    
BIEU-01-BIEU16-NAM 202014.xls    
CTrinh_nhiemvu016_020.xls    
CHISOIIP-Thang 202-2017.xls    
GTSX-GTSS-Thang012017.xls    
KHTC-CDCC016_020-HC.doc    
Bieu_NLSX016_020.xls    
GTSX-GTSS-Thang022017.xls    
BCT2_017 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
Bieu 20mau 20KH 202015 20tinh 20DongNai 20(Lan 202- 20Thang 209-2015).xls    
CHISOIIP-Thang012017.xls    
Slieu_011015_KH016020(SCT_nguonCTK_guiKHDT).xls    
BC_kq010-015_kh016020.docx    
BCT1_017 20phat 20hanh 20lan 202.doc    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​