Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam **** Tháng Công nhân 2023 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Chức năng nhiệm vụ BGĐ

​Ngày 16/7/2021, Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở Công Thương. Nội cung cụ thể nh​ư sau:

Đính kèm QĐ đã ban hành​

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở Công Thương

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

Căn cứ Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt đề án sắp cếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Công Thương theo Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW;

Căn cứ Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương.   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Giám đốc quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chung trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương trong việc tổ chức điều hành hoạt động Sở Công Thương.

2. Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý các công việc theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về quyết định của mình.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi phân công:

a) Đối với công việc quan trọng và phức tạp, Phó Giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc trong quá trình thụ lý và trước khi giải quyết.

b) Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Phó Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất phải báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

c) Phó Giám đốc phải chủ động báo cáo Giám đốc về tình hình, kết quả công việc được phân công theo định kỳ hội ý đầu tuần, họp giao ban tháng, quý, năm. Đối với các vụ việc quan trọng, khẩn cấp, các Phó Giám đốc phải báo cáo ngay cho Giám đốc biết để thống nhất chỉ đạo, điều hành.

d) Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Phó Giám đốc có trách nhiệm tham gia lãnh đạo các hoạt động chung của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

e) Các Phó Giám đốc được ký tất cả các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác trong trường hợp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực bận công tác, nhưng phải báo cáo Giám đốc bằng điện thoại trước khi xử lý.

f) Các Phó Giám đốc được ủy quyền, được quyền xử lý tất cả các công việc, ký tất cả các văn bản trong phạm vi được ủy quyền nhưng phải báo cáo và thống nhất các nội dung quan trọng với Giám đốc bằng điện thoại trước khi xử lý.

4. Phân công giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của cơ quan.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Lãnh đạo

1. Giám đốc – Đ/c Trương Thị Mỹ Dung

a) Trách nhiệm

- Chỉ đạo tổ chức điều hành hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Đồng Nai giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương về các hoạt động của Sở.

- Chịu trách nhiệm chung chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc của Sở; triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về kế hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch của ngành; quản lý tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành công nghiệp, thương mại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

- Trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Phó Giám đốc nhưng thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc đặc biệt quan trọng; những việc liên quan đến nhiều Phó Giám đốc nhưng các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Văn phòng;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp;

+ Thanh tra.

b) Được quyền ký: Tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Công Thương.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

d) Thực hiện ủy quyền.

Khi đi công tác, Giám đốc ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương. Khi hết thời hạn ủy quyền, Phó Giám đốc được ủy quyền báo cáo Giám đốc biết về tình hình hoạt động của Sở trong thời gian được ủy quyền.

2. Phó Giám đốc – Đ/c Nguyễn Trí Phương

a) Trách nhiêm:

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bao gồm: Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp cơ khí luyện kim, các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp chế biến khác; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương; quản lý nhà nước về cụm – điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp ở địa phương.

- Trực tiếp phục trách và chỉ đạo hoạt động: Phòng Quản lý công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo một số công tác Văn phòng: Công nghệ thông tin; Cơ sở dữ liệu ngành công thương; Cổng thông tin điện tử ngành công thương; Công tác tổ chức cán bộ đối với Phòng Quản lý Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai; Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện lĩnh vực thương mại điện tử thuộc nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thương mại.

- Trưởng ban ISO; Công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, chính sách khuyến công và công tác tư vấn phát triển công nghiệp.

b) Được quyền ký

- Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình thuộc phạm vi giải quyết của Phòng Quản lý Công nghiệp;

- Thẩm định thiết kế chuyên ngành về cơ khí luyện kim;

- Thẩm định thiết kế mỏ;

- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;

- Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm;

- Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

3. Phó Giám đốc – Đ/c Lê Văn Lộc

a) Trách nhiệm

- Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về ngành thương mại bao gồm các lĩnh vực: Lưu thông, bảo đảm cung cầu hàng hóa trên địa bàn; quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chỉ đạo và theo dõi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khối thương mại, tổ chức kinh tế tập thể; Chỉ đạo phát triển hạ tầng thương mại nông thôn và phát triển hệ thống phân phối: Hệ thống xăng dầu, phát triển trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Phòng Quản lý Thương mại; Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo một số công tác Văn phòng: Công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật; Lao động tiền lương, bảo hiểm; Công tác Quy chế dân chủ và Dân vận chính quyền; Công tác tổ chức cán bộ đối với Phòng Quản lý Thương mại và Trung tâm Xúc tiến thương mại.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại.

b) Được quyền ký

- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu;

- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, LPG (Gas);

- Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triễn lãm, khuyến mại;

- Giấy chứng nhận tập huấn về lĩnh vực thương mại.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

4. Phó Giám đốc – Đ/c Thái Thanh Phong

a) Trách nhiệm

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về điện lực, bao gồm: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, triển khai giá bán điện, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện, chương trình đầu tư điện nông thôn, phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giám sát các đơn vị hoạt động tư vấn điện lực, kinh doanh mua bán điện trên địa bàn; Phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; kiến nghị về cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về: Hóa chất, dầu khí; bảo vệ môi trường và quản lý an toàn kỹ thuật trong ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng.

- Giúp giám đốc chỉ đạo một số công tác Văn phòng: An ninh - Quốc phòng, An ninh trật tự; Công tác tổ chức cán bộ đối với Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng.

- Giúp giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực an toàn kỹ thuật và năng lượng.

b) Được quyền ký.

- Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Thẩm định thiết kế cơ sở chuyên ngành điện;

- Thẩm định thiết kế chuyên ngành về hóa chất, dầu khí, các nội dung về môi trường trong ngành công thương;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/CNG vào chai/xe
bồn/phương tiện vận tải;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 3. Danh sách các tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh Đồng Nai do Sở Công Thương tham gia thường trực và thành viên (Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này thay thế Quyết định số 355/QĐ-SCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương về phân công nghiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở.

Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​