Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu.

Title

Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu.

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu.

Nội dung

​               Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 669/UBND-KTNS ngày 18/01/2022 về việc triển khai thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn nội dung sau:

Tiếp tục thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, nắm bắt tình hình xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc; đồng thời thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân có các mặt hàng trái cây tươi xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới phía Bắc về việc tỉnh Lào Cai tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hoá trái cây tươi lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu sang Trung Quốc (gửi kèm văn bản chi tiết của UBND tỉnh Lào Cai).

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, thực hiện./.


CV 200 UB tinh Lao Cai.pdfCV 200 UB tinh Lao Cai.pdf


Anh Tú

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

38

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 9:50 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 5/24/2022 7:27 AM by System Account