Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Quản lý thương mại

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 8/7/2017 3:12 PM by System Account
Last modified at 11/21/2018 9:00 AM by Đoàn Anh Tuấn