Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Title

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đã tiến hành tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Liên doanh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC) và Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, xây dựng Petrolimex (PTCC).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Điều 30 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch về việc lấy ý kiến đối với Quy hoạch ngành quốc gia, để có cơ sở trình Hội đồng thẩm định xem xét tiến hành công tác thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 8697/BCT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2021đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia để Bộ Công Thương tổng hợp, hoàn thiện 

Văn bản phản hồi của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/02/2021 để tổng hợp gửi Bộ Công Thương, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Dự thảo Báo cáo đính kèm: Báo cáo Quy hoạch.rarBáo cáo Quy hoạch.rar

Phụ lục.rarPhụ lục.rar

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

5

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/24/2022 2:55 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 4/30/2022 1:25 PM by System Account