Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021 của CĐCS Sở Công Thương

Title

Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021 của CĐCS Sở Công Thương

Loại tin

Công đoàn ngành

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

Kết quả Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021

Nội dung

I. TÌNH HÌNH CBCCVCLĐ VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ.

1. Tình hình.

CĐCS Sở Công Thương gồm 56 công chức và 03 lao động, BCH CĐCS gồm 5 đ/c. Ban thanh tra nhân dân có 03 đ/c, UBKT có 01 đ/c. Đoàn viên có tôn giáo là 01 đoàn viên, đoàn viên là người dân tộc là 01 đoàn viên.

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống của CNVCLĐ Sở Công Thương. CNVCLĐ Sở Công Thương cơ bản vẫn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở Công Thương, các cán bộ, CCVCLĐ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong công tác, sinh hoạt, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Cùng với đó, phong trào cán bộ, CCVCLĐ và hoạt động công đoàn trong Sở Công Thương  vẫn duy trì, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

2. Công tác triển khai nhiệm vụ.

-  Thực hiện kế hoạch số 836/KH-CĐVC ngày 04/02/2021 của Công đoàn viên chức về việc Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức và ngưòi lao động năm 2021, CĐCS Sở Công Thương xây dựng kế hoạch số 05-KH/CĐCS ngày 25/02/2021 về việc Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức và ngưòi lao động năm 2021.

-  Thực hiện Chương trình số 835/Ctr-CĐCV ngày 04/02/2021 về việc Chương trình Hoạt động công đoàn năm 2021, CĐCS Sở Công Thương xây dựng kế hoạch số 04-KH/CĐCS ngày 25/02/2021 về việc Hoạt động công đoàn năm 2021.

-  Thực hiện kế hoạch số 867/KH-CĐVC ngày 12/4/2021 về việc tổ chức hội thao CĐVC tỉnh Đồng Nai năm 2021. CĐCS Sở Công Thương có văn bản số 12-CV/CĐCS ngày 20/4/2021 về việc cử đoàn viên tham gia hội thao. Kết quả có 11 đoàn viên đăng ký tham gia môn kéo co. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid 19 nên chương trình tạm hoãn.

-  Thực hiện kế hoạch số 837/KH-CĐVC ngày 04/02/2021 của Công đoàn viên chức về việc tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, giai đoạn 2021 - 2023, CĐCS Sở Công Thương xây dựng kế hoạch số 03-KH/CĐCS ngày 25/02/2021 tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, giai đoạn 2021 – 2023

-     Thực hiện kế hoạch số 853/KH-CĐVC ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thi “Đề xuất, giải pháp, sáng kiến về đổi mói nội dung và phương thức hoạt động CĐCS, tổ Công đoàn”. Ngày 31/3/2021 CĐCS Sở Công Thương có văn bản số 09-CV/CĐSC về việc tham gia Hội thi “Đề xuất, giải pháp, sáng kiến về đổi mói nội dung và phương thức hoạt động CĐCS, tổ Công đoàn”.

-     Thực hiện công văn số 854/CĐVC ngày 22/3/2021 của Công đoàn Viên chức V/v Hướng dẫn triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" của Tổng Liên doàn Lao động Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương triển khai công văn số 854/CĐVC ngày 22/3/2021 của Công đoàn Viên chức đến các Phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện. Kết quả có 06 đoàn viên đăng ký sáng kiến.

-  Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh năm 2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”; Kế hoạch 321/KH-CĐVC, Kế hoạch 322/KH-CĐVC, Kế hoạch 323/KH-CĐVC ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh; Kế hoạch số 837/KH-CĐVC ngày 04/2/2021 về việc tăng cường củng cố nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS giai đoạn 2021-2023. CĐCS Sở Công Thương đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện đây đủ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

1. Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, CCVCLĐ.

- BCH CĐCS Sở Công Thương đã phối hợp với BGĐ Sở, tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ công chức và người lao động, thanh toán đầy đủ tiền lương, hỗ trợ tiền thưởng tết cho cán bộ công công chức và người lao động, đảm bảo mọi người đều được đón tết vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm. Về tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2021, thực hiện theo hướng dẫn UBND tỉnh và theo chế độ quy định; CĐCS phối hợp chính quyền tặng 59 cán bộ công chức và người lao động 01 phần quà trị giá khoảng 1 triệu đồng.

- Về phong trào thi đua: thực hiện thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh -Sạch - Đẹp đảm bảo ATVSLĐ.

- Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã phối họp với ban Lãnh đạo Sở tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức 2020 vào ngày 17/01/2021. Chất lượng tổ chức Hội nghị tốt, hầu hết các cán bộ công chức tham dự đầy đủ với 51/59 công chức tham dự, với 08 ý kiến góp ý.

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho CCVCLĐ của đơn vị. Năm nay do dịch bệnh kéo dài nên không tổ chức khám sức khỏe và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho CBCCVCLĐ.

- Thực hiện tốt công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, CCVCLĐ…; trong năm không có cán bộ, đoàn viên bị xử lý kỷ luật.

- Hoạt động Ban thanh tra nhân dân, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ được tổ chức thường xuyên, đến nay không có đoàn viên nào vi phạm, cũng không có đơn thư  khiếu nại, tố cáo.

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ.

- Triển khai kịp thời việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành  Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước: 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

- Triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị,  học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đối với công tác giới thiệu người ứng cử: Thực hiện Hướng dẫn số 55/HĐ-MTTQ-BTT về việc Hướng dẫn về nội vung trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử lập hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và Thông báo số 96/TB-MTT-BTT về việc phân bổ số lượng cơ cấu và thành phần những người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 22/02/2021 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 922/KH-SCT ngày 26/02/2021 về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng giới thiệu là 02 nữ cán bộ, công chức của Sở. Đồng thời, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác cho toàn thể cán bộ công chức và Ban Giám đốc các đơn vị thuộc Sở để thảo luận và biểu quyết đối với từng người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

- Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Ngày 10/5/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2202/KH-SCT về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; Công văn số 2466/SCT-VP ngày 20/5/2021 về việc triển khai Chỉ thị đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021-2025; Công văn số 2881/SCT-VP ngày 09/6/2021 về việc triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung nội dung làm theo để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động áp dụng thực hiện vào công việc hàng ngày của mình.

3. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch 524/KH-CĐVC ngày 29/10/2019 về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong CBCCVC, người lao động; Kế hoạch số 647/KH-CĐVC ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CCVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

-  Triển khai thực hiện việc phát động thi đua, đăng ký xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua,... ngay từ đầu năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên CĐCS Sở Công Thương 1 số kế hoạch không thực hiện được.

- Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hoá ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”....

4. Công tác nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện Kế hoạch số 853/KH-CĐVC ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Đề xuất giải pháp, sáng kiến về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐCS, CĐBP, Tổ CĐ. CĐCS Sở Công Thương đã đăng ký tham gia. Kết quả có 02 đoàn viên đăng ký sáng kiến.

- Công tác củng cố, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; trong năm không có biến động thay đổi nhân sự BCH, UBKT CĐCS.

- Công tác triển khai thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn (BCH CĐCS, CĐBP, Tổ Công đoàn), nêu nội dung tập huấn, số cán bộ, đoàn viên tham gia; việc tham gia tập huấn do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức.

- Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; trong năm đã giới thiệu 02 quần chúng để Đảng xem xét kết nap.

- Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp; chế độ sinh hoạt Công đoàn, họp Ban Chấp hành CĐCS.

- Công tác cập nhật dự liệu đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên, tỷ lệ đạt 100%.

5. Hoạt động nữ công:

- Công đoàn cơ sở đã làm tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tặng 25 bộ áo dài và 300.000 đồng/người cho 25 cán bộ công chức nữ

- Phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Công Thương tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho 67 bé là con của các cán bộ công chức Sở Công Thương với mỗi bé là 200.000 đ/bé.

- Nghỉ dưỡng tại resort Orchard xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú trong 02 ngày 24-25/4/2021 cho gia đình cán bộ công chức Sở Công Thương.

- Xét chọn các cháu là con của cán bộ công chức Sở Công Thương đề nghị tuyên dương "Học giỏi sống tốt" năm 2021 tổng 36 bé; tổng kinh phí 3.700.000 (có 1 bé 200); đề xử 02 bé có thành tích 05 năm liền lên công đoàn cấp trên.

- Phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Công Thương hỗ trợ ngày lễ Trung thu cho 66 bé là con của các cán bộ công chức Sở Công Thương với mỗi bé là 100.000 đ/bé

- Hỗ trợ 20-10 cho 25 nữ CBCC mỗi người 800.000 đ

- Xét công nhận phụ nữ 02 giỏi: Quyết định công nhận đăng ký thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà 26 chị (QĐ số 25/QĐ-CĐCS ngày 20/11/2020; đăng ký thi đua năm 2021: 25 chị

6. Hoạt động phong trào và công tác xã hội từ thiện.

Trong năm 2021, các công đoàn viên đã tham gia đóng góp cụ thể như sau:

- Ủng hộ Covid 19: 4.900.000 đ

- Ủng hộ mua vacxin: 4.491.000 đ

- Thiên tai: 14.968.806 d

- Ủng hộ covid 19 (03 ngày lương): 29.278.000 đ

- Phối hợp với các mạnh thường quân tặng gạo cho 100 hộ tại Tổ 18, P. Hóa An, trong vùng cách ly phong tỏa, trị giá 15 triệu đồng

- Vận động doanh nghiệp tặng 4 huyện: Tân Phú, Thống Nhất, Biên Hòa, Vĩnh Cửu: 1300 lít cồn 70 độ, xà bông bột 1500kg, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

- Vận động 10  đoàn viên CCVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện  

- Phối hợp với UBND huyện Thống Nhất vận động, quyên góp 20 chiếc điện thoại Realme C11 và 20 sim điện thoại của Mobifone cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trị giá 50.000.000 đồng.

7. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT.

- Thường xuyên kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra về tài chính Công đoàn năm 2021.

- Thường xuyên Kiểm tra giám sát tại CĐCS : kết quả không có đoàn viên vi phạm.

- Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Chế độ hội họp của UBKT CĐCS: 1 quý 1 lần

8. Công tác tài chính:

- Công tác quyết toán tài chính Công đoàn năm 2020:

+ Thu: 126.800.933 

  + Chi:  66.916.933

+ Tồn  40.494.253 đồng

- Công tác quyết toán tài chính Công đoàn 6 tháng năm 2021:

  + Thu: 50.897.197 đồng

  + Chi: 54.267.840 đồng

+ Tồn 37.123.610 đồng

III.  ĐÁNH GIÁ

1.    Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, đoàn thể cấp trên, Công đoàn cơ sở  Sở Công Thương  từng bước được củng cố và phát triển; phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo đoàn viên; chức năng, nhiệm vụ của CĐCS được phát huy, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, lao động cơ bản được đảm bảo; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của cơ quan, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.

2.    Hạn chế:

-  Chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ;

-  Các hoạt động phong trào thể thao trong Sở và phối hợp với công đoàn viên chức chưa phong phú.

3.    Nguyên nhân:

Do tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài nên các hoạt động của CĐCS không triển khai được.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

-  Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống bệnh Covid 19.

-  Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng;

-  Tổ chức tuyên dương đoàn viên, cán bộ CCVCLĐ học giỏi, sống tốt.

-  Triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập tổ chức Công đoàn, Thương binh liệt sĩ 27-7, Quốc khánh 2-9, Thành lập QĐND 22-12. Tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm nhà tình nghĩa.

-  Thực hiện Cuộc vận động thực hiện cuộc vận động Cán bộ, Công chức, Viên chức nói không với tiêu cực

-  Giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Công đoàn. Tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCC. Vận động CBCC tham gia học tập, nghiên cứu các văn kiện, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành và tổ chức Công đoàn.     

-  Tiếp tục vận động công chức tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở cán bộ công chức thật sự là công bộc của nhân dân.

-  Thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành và của tổ chức Công đoàn. Thường xuyên vận động CBCC nâng cao phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, khả năng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn của ngành và quy định của cơ quan.

-  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCT về học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-  Tiếp tục thực hiện công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên. Tích cực bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng phát triển Đảng.

-  Duy trì việc tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các công đoàn viên và thân nhân ốm đau, ...

-  Tổ chức cho các cháu thiếu nhi vui chơi nhân dịp tết trung thu.

-  Chăm lo đời sống cán bộ công chức nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

-  Thực hiện các chỉ đạo của công đoàn cấp trên.


Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

18

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 3:56 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 4/25/2022 11:51 PM by System Account