Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn

Title

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Loại tin:ID

87

Đoạn tin ngắn

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 15125/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện, có hiệu quả công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Ngoài ra, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Nội dung

​Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15125/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; Văn bản số 9708/STNMT-TNN,KS&BĐKH ngày 27/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Kế hoạch số 15125/KH-UBND.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 15125/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện, có hiệu quả công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. 

Ngoài ra, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện Quyết định số 259/2017/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”

Căn cứ nội dung Đề án ‘Công nghệ khoan nghiêng nổ mìn tạo biên đối với bờ mỏ kết thúc” tại các mỏ đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 24/12/2018. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp tăng cường thực hiện các nội dung sau:

- Nghiêm túc thực hiện Đề án nêu trên để đảm bảo thiết kế mỏ đã được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, đảm bảo vách nghiêng bờ mỏ kết thúc ≤600, và chiều cao tầng kết thúc ≤30m.

- Thực hiện khoan nghiêng nổ mìn tạo biên tại những vị trí giáp ranh khu vực chưa thực hiện đền bù giải tỏa trong ranh giới được phép khai thác để bảo đảm ổn định bờ mỏ ở góc 600. Chỉ được thực hiện khai thác tiếp tục sau khi thực hiện đền bù, giải tỏa và thực hiện các thủ tục về đất.

2. Về vật liệu nổ công nghiệp

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung Điều 19 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 và nghiêm túc thực hiện giám sát nổ mìn định kỳ.

Một số khu vực/mỏ nếu xét thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự xã hội đề nghị các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nổ mìn phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trên đây là nội dung thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.


Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

31

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 3:49 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 5/24/2022 6:25 AM by System Account