Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Sở Công Thương triển khai Kế hoạch số 16602/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Title

Sở Công Thương triển khai Kế hoạch số 16602/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Loại tin:ID

87

Đoạn tin ngắn

​​Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16602/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về việc tổ chức thực hiện.

Nội dung

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16602/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về việc tổ chức thực hiện.

Đính kèm: 2-2021-CV-16602.pdf2-2021-CV-16602.pdf

Sở Công Thương triển khai đến các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan như sau:

1.  Đối với các sở ngành, địa phương:

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã được đề ra tại Kế hoạch, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2022, hoặc lồng ghép, phối hợp triển khai trong các Kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, gửi về Sở Công Thương để theo dõi. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai.


2.  Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở

2.1.          Phòng Quản lý Công nghiệp

a.   Chủ trì tham mưu triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch này, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau:

-       Tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động cụ thể hỗ trợ phát triển các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, doanh nghiệp công nghệ sinh học sau khi Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

-       Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng các nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 – 2030, cụ thể: Tham mưu xây dựng định hướng phát triển công nghiệp, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học, trong đó bao gồm lĩnh vực sau: công nghiệp chế biến thực phẩm (các loại thực phẩm lên men; chế biến sâu các sản phẩm nông sản, trái cây với quy mô công nghiệp; các chế phẩm vi sinh và sản phẩm thứ cấp từ công nghiệp vi sinh, công nghệ sinh khối vi sinh vật, các chất bảo quản, phụ gia, màu thực phẩm, axit hữu cơ, axit amin, protein..., sản phẩm enzyme (bao gồm cả protein, enzyme tái tổ hợp)); công nghiệp hóa – dược…

-       Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp 02 CCN Long Giao – huyện Cẩm Mỹ và Phú Túc – huyện Định Quán; nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 02 CCN nêu trên, phục vụ mục tiêu đầu tư 02 CCN chế biến sâu nông sản thực phẩm.b.  Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp  và Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trong nước và FDI thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ sinh học.

2.2.          Phòng Quản lý Thương mại

a.   Theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai các  hướng dẫn và đề xuất các biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp công nghiệp sinh học ngành Công Thương tham gia có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh.

b.  Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghiệp sinh học ngành Công Thương (đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa) tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp các thông tin và hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và các hiệp định kinh tế - thương mại.

c.   Tiếp tục triển khai thực hiện phát triển Chương trình thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, nhằm giới thiệu, quảng bá, kinh doanh sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học, nhất là các sản phẩm của doanh nghiệp/ đơn vị công nghiệp  sinh học ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

d.  Tăng cường phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến thương mại hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp sinh học ngành Công Thương tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, của quốc gia nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương trong nước và quốc tế

e.   Tham mưu phát triển đồng bộ các thị trường, hệ thống lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

2.3.          Trung tâm Xúc tiến Thương mại:

Tiếp tục chủ trì, tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại hàng năm, thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học.

​2.4.          Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp:

Tiếp tục chủ trì, tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch Khuyến công hàng năm, bao gồm việc thực hiện các chính sách khuyến công hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản như: Chương trình Tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; Chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Chương trình nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở công nghiệp nông thônHỗ trợ các chủ thể sản xuất chế biến nông sản trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai tại Showroom Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.


​Rất mong Quý Đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 16602/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.

Trân trọng./.

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

33

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 3:02 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 5/24/2022 11:19 PM by System Account