Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu “Tuyên truyền về ngành công thương trên Báo Đồng Nai 2022”.

Title

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu “Tuyên truyền về ngành công thương trên Báo Đồng Nai 2022”.

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 6/16/2022 1:57 PM by Huynh Anh Tu
Last modified at 6/16/2022 1:57 PM by Huynh Anh Tu