Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN Gói thầu “Tập huấn, giới thiệu mô hình ESCO về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp trọng điểm năm 2022

Title

THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN Gói thầu “Tập huấn, giới thiệu mô hình ESCO về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp trọng điểm năm 2022

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 01/4/2022 của Sở Tài chính về việc phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 của Sở Công Thương làm chủ đầu tư.

Theo Chứng thư số 769/TĐG-CT ngày 24/3/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai về ban hành chứng thư thẩm định giá Chi phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-STC ngày 25/4/2022 của Sở Tài Chính phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2022 của Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SCT ngày 05/5/2021 của Giám đốc Sở Công Thương Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các Gói thầu thuộc Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022;

Sở Công Thương kính mời các đơn vị có đủ điều kiện tham gia thực hiện Gói thầu “Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo kiến thức về quản lý năng lượng thuộc Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022” (danh mục gói thầu kèm theo).

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022.

 

 

 

 ​

Attachments

THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN ESCO.docx    
Created at 5/13/2022 10:47 AM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 5/13/2022 10:49 AM by Nguyễn Trung Hậu