Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc và tran

Title

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc và tran

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 9:13 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 9:13 AM by Huynh Anh Tu