Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: Thông báo QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thuê máy photocopy

Title

Thông báo QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thuê máy photocopy

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:           /-SCT

Đồng Nai, ngày       tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thuê máy photocopy

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

 

 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương
Đồng Nai;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-SCT ngày 18/12/2021 của Sở Công Thương về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SCT ngày 10/01/2022 của Sở Công Thương về việc phê duyệt danh mục thuê máy photocopy năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thuê máy photocopy.

1.   Tên gói thầu: Thuê máy photocopy.

2.   Giá gói thầu: 110 đồng/bản (Bằng chữ: Một trăm mười đồng)

3.   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước.

4.   Thời gian thực hiện: Từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/12/2022.  

5.   Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6.   Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên của Sở Công Thương.

Điều 2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cho thuê máy photocopy đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

Thuymtt-ThuePhoto

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trương Thị Mỹ Dung

 ​File dính kèm​

Đính kèm word​

Attachments

Created at 1/12/2022 3:54 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 1/12/2022 3:55 PM by Mai Thi Thanh Thuy