Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai

Title

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện lớp tập huấn kỹ năng quản trị  gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

​ Đính kèm Quyết định

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 


Số:                /QĐ-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Đồng Nai, ngày         tháng  12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện lớp tập huấn kỹ năng quản trị

gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai;

Căn cứ Hợp đồng chuyên môn số 01.ĐNA/HĐ-PTTMĐTQG ngày 09/8/2021 giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số với Sở Công Thương Đồng Nai về triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021;

Căn cứ  Kế hoạch số 6731/KH-SCT ngày 03/12/2021 của Sở Công Thương về tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 1044/CT-TTA.TĐG ngày 08/12/2021  của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện lớp tập huấn
kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, gồm các nội dung sau:

1. Tên danh mục: Tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai.

STT

Nội dung

ĐVT

Số

lượng

Đơn giá

VNĐ

Thành tiền

VNĐ

1

Thuê hội trường

Ngày

1

18.000.000

18.000.000

2

Thuê máy tính cho học viên thực hành

Bộ

15

250.000

3.750.000

3

Photo, đóng tập tài liệu

Cuốn

80

60.000

4.800.000

4

Nước uống

Người

80

40.000

3.200.000

5

Chi phí hợp đồng giao khoán cung cấp dịch vụ báo cáo viên

Trọn gói

 

 

25.950.000

a

   + Chi thù lao giảng viên

Buổi

2

2.000.000

4.000.000

b

   + Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Hồ Chí Minh

3

6.000.000

18.000.000

c

   + Thuê xe đi lại thành phố Biên Hòa - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại

Chuyến

2

850.000

850.000

d

   + Chi công tác phí cho cán bộ đi tập huấn

Người

3

400.000

1.200.000

đ

   + Chi phí phòng nghĩ cho cán bộ đi tập huấn

Đêm

1

1.050.000

1.050.000

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

55.700.000

 

2. Tổng giá trị: 55.700.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn./.

3. Nguồn kinh phí: Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở Công Thương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                  

- Như Điều 3;

- Phòng Quản lý Thương mại (thực hiện);

- Lưu: VT, KH.

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                             Trương Thị Mỹ Dung

Attachments

Created at 12/9/2021 8:33 AM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 12/9/2021 8:33 AM by Mai Thi Thanh Thuy