Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Công Thương

Title

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Công Thương

LoaiChuyenDe

Quản lý, sử dụng tài chính

LoaiChuyenDe:ID

15

NoiDung

Attachments

Created at 8/7/2020 11:01 AM by Phạm Thị Mai Lan
Last modified at 8/7/2020 11:01 AM by Phạm Thị Mai Lan