Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: Thông báo về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 cửa cơ quan Sở Công Thương

Title

Thông báo về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 cửa cơ quan Sở Công Thương

LoaiChuyenDe

Quản lý, sử dụng tài chính

LoaiChuyenDe:ID

15

NoiDung

Attachments

Created at 8/3/2020 8:52 AM by Phạm Thị Mai Lan
Last modified at 8/3/2020 8:57 AM by Phạm Thị Mai Lan