Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH: V/v duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 28 chuyên đề tuyên truyền về ngành công thương Đồng Nai trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020 của Sở Công Thương

Title

QUYẾT ĐỊNH: V/v duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 28 chuyên đề tuyên truyền về ngành công thương Đồng Nai trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020 của Sở Công Thương

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

QUYẾT ĐỊNH: V/v duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 28 chuyên đề tuyên truyền về ngành công thương Đồng Nai trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020 của Sở Công Thương

Attachments

106293_1 (1).pdf    
Created at 7/16/2020 2:26 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 7/16/2020 2:26 PM by Mai Thi Thanh Thuy