Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH: V/v duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế, in ấn và phát hành Bản tin Công nghiệp – Thương mại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Công thương

Title

QUYẾT ĐỊNH: V/v duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế, in ấn và phát hành Bản tin Công nghiệp – Thương mại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Công thương

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

QUYẾT ĐỊNH: V/v duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thiết kế, in ấn và phát hành Bản tin Công nghiệp – Thương mại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Công Thương​

Attachments

297.QĐ-STC (duyệt KHLCNT-In Bản tin).pdf    
Created at 7/16/2020 2:23 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 7/16/2020 2:26 PM by Mai Thi Thanh Thuy