Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020

Title

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020

Body

Sở Công Thương thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020​ như sau: 136TB_03.02.20_QLK031.signed.pdf136TB_03.02.20_QLK031.signed.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 2/5/2020 8:53 AM by Phạm Thị Mai Lan
Last modified at 2/5/2020 8:53 AM by Phạm Thị Mai Lan