Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Lịch tiếp Công dân năm 2020- Lãnh đạo Sở Công Thương

Body

​Vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành Lịch tiếp công dân năm 2020. Thông báo đến quý doanh nghiệp, người dân đến liên hệ làm việc.

LichTCD2020.pdfLichTCD2020.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 12/16/2019 1:47 PM by Dang Quang Minh
Last modified at 12/16/2019 1:47 PM by Dang Quang Minh