Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Quản lý thị trường

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

6

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 2 Hoạt động ngành

Nhóm chuyên mục tin:ID

2

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 4/4/2016 10:11 AM by System Account
Last modified at 10/4/2018 2:21 PM by System Account