Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Đề án 06

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

16

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 4/27/2022 10:03 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 4/27/2022 10:03 PM by Mai Thi Thanh Thuy