Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên mặt hàng

Thóc (lúa)

Đơn vị tính

Kg

Đơn giá

11,000

Tăng hay giảm so với lần trước

Giữ nguyên

Giá chênh lệch

0

Địa điểm

TP Biên Hòa

Thứ tự

8

Hiển thị

Yes

Attachments

Created at 11/12/2018 1:44 PM by Nguyễn Vũ Anh Thư
Last modified at 3/31/2020 7:56 AM by Nguyễn Vũ Anh Thư