Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Chức năng nhiệm vụ BGĐ

NoiDung

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:   355 /QĐ-SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Đồng Nai,  ngày  16  tháng  12  năm 2019

        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Sở Công Thương



 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai;  

Căn cứ Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

Căn cứ Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Công Thương theo Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của Ban lãnh đạo Sở Công Thương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Giám đốc quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chung trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương trong việc tổ chức điều hành hoạt động Sở Công Thương.

2. Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý các công việc theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về quyết định của mình.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi phân công:

a) Đối với công việc quan trọng và phức tạp, Phó Giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc trong quá trình thụ lý và trước khi giải quyết.

b) Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Phó Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất phải báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

c) Phó Giám đốc phải chủ động báo cáo Giám đốc về tình hình, kết quả công việc được phân công theo định kỳ hội ý đầu tuần, họp giao ban tháng, quý, năm. Đối với các vụ việc quan trọng, khẩn cấp, các Phó Giám đốc phải báo cáo ngay cho Giám đốc biết để thống nhất chỉ đạo, điều hành.

d) Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Phó Giám đốc có trách nhiệm tham gia lãnh đạo các hoạt động chung của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

e) Các Phó giám đốc được ký tất cả các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác trong trường hợp Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực bận công tác, nhưng phải báo cáo Giám đốc bằng điện thoại trước khi xử lý.

f) Các Phó Giám đốc được ủy quyền, được quyền xử lý tất các công việc, ký tất cả các văn bản trong phạm vi được ủy quyền nhưng phải báo cáo và thống nhất các nội dung quan trọng với Giám đốc bằng điện thoại trước khi xử lý.

4. Phân công giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của cơ quan.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban lãnh đạo

1. Giám đốc - Đ/c Trương Thị Mỹ Dung.

a) Trách nhiệm.

- Chỉ đạo tổ chức điều hành hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Đồng Nai giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương về các hoạt động của Sở.

- Chịu trách nhiệm chung chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc của Sở; triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về kế hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch của ngành; quản lý tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành công nghiệp, thương mại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

- Trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Phó Giám đốc nhưng thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc đặc biệt quan trọng; những việc liên quan đến nhiều Phó Giám đốc nhưng các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Văn phòng;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

+ Thanh tra;

b) Được quyền ký: Tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Công Thương.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

d) Thực hiện ủy quyền.

Khi đi công tác, Giám đốc ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương. Khi hết thời hạn ủy quyền, Phó Giám đốc được ủy quyền báo cáo Giám đốc biết về tình hình hoạt động của Sở trong thời gian được uỷ quyền.

2. Phó Giám đốc - Đ/c Nguyễn Trí Phương.

a) Trách nhiệm:

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bao gồm: Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp cơ khí luyện kim, các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp chế biến khác; quản lý nhà nước về cụm - điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp ở địa phương; quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Phòng Quản lý công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Giúp giám đốc chỉ đạo một số công tác Văn phòng: Công nghệ thông tin; CSDL ngành công thương; Cổng thông tin điện tử ngành công thương; Công tác tổ chức cán bộ đối với Phòng Quản lý công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai; Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện lĩnh vực thương mại điện tử thuộc nhiệm vụ của Phòng Quản lý thương mại.

- Trưởng ban ISO; Công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính.

- Giúp giám đốc chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, chính sách khuyến công và công tác tư vấn phát triển công nghiệp.

b) Được quyền ký:

- Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình thuộc phạm vi giải quyết của Phòng Quản lý công nghiệp;

- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;

- Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm;

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

3. Phó Giám đốc - Đ/c Lê Văn Lộc.

a) Trách nhiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về ngành thương mại bao gồm các lĩnh vực: Lưu thông, bảo đảm cung cầu hàng hóa trên địa bàn; quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chỉ đạo và theo dõi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khối thương mại, tổ chức kinh tế tập thể; Chỉ đạo phát triển hạ tầng thương mại nông thôn và phát triển hệ thống phân phối: Hệ thống xăng dầu, phát triển trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Phòng Quản lý thương mại; Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai. (Trong thời gian chưa thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Nai).

- Giúp Giám đốc chỉ đạo một số công tác Văn phòng: Công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật; Lao động tiền lương, bảo hiểm; Công tác tổ chức cán bộ đối với Phòng Quản lý thương mại và Trung tâm Xúc tiến thương mại.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại.

b) Được quyền ký.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, LPG (gas);

- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu;

- Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại;

- Giấy chứng nhận tập huấn về lĩnh vực thương mại;

- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

4. Phó Giám đốc - Đ/c Thái Thanh Phong.

a) Trách nhiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về điện lực, bao gồm: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, triển khai giá bán điện, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện, chương trình đầu tư điện nông thôn, phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giám sát các đơn vị hoạt động tư vấn điện lực, kinh doanh mua bán điện trên địa bàn; Phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tại; kiến nghị về cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về: Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng.

- Giúp giám đốc chỉ đạo một số công tác Văn phòng: Công tác hành chính - quản trị văn phòng; Công tác tổ chức cán bộ đối với Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng.

- Giúp giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực an toàn kỹ thuật và năng lượng.

b) Được quyền ký.

- Thẩm định trình UBND tỉnh ký giấy phép hoạt động điện lực;

- Thẩm định thiết kế cơ sở chuyên ngành điện;

- Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thẩm định thiết kế mỏ;

- Thẩm định thiết kế chuyên ngành về luyện kim, hóa chất, các nội dung về môi trường trong ngành công thương;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai, xe bồn, phương tiện vận tải;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG/CNG và phương tiện vận tải;

- Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khai báo hóa chất;  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, SXKD hóa chất thuộc danh mục SXKD có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

c) Tham gia thành viên thường trực và thành viên các Ban chỉ đạo của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Giám đốc, các Phó Giám đốc và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 08/05/2019 của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai về phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Sở ./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT. Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh;

- Phòng KT/KTHT cấp huyện;

- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

                             

Trương Thị Mỹ Dung

 

DonViTrucThuoc

None

Attachments

Created at 5/15/2019 2:04 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 2/18/2020 2:50 PM by Mai Thi Thanh Thuy