Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Chức năng nhiệm vụ

NoiDung

SỞ NỘI VỤ ĐỒNG NAI

Trụ sở : Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
(Tầng 6 - Khu trụ sở khối Nhà nước),

Điện thoại : (84.613).822.518; Fax: (84.613). 829.847

Email:   sonoivu@dongnai.gov.vn

 

I.      CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.

       Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.​

1. Sở Nội vụ chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

2. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

3. Sở Nội vụ đặt trụ sở tại số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Trụ sở Khối nhà nước tỉnh).

Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể tại "bản Quy định về Tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai".


II. TỔ CHỨC BỘ MÁY.

-          Lãnh đạo Sở

​1) Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ:

-          Văn phòng

-          Thanh tra

-          Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

-          Phòng Công chức, viên chức;

-     Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

-          Phòng Cải cách hành chính;

2) Các tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ:

-          Ban Thi đua - Khen thưởng;

-          Ban Tôn giáo;

-          Chi cục Văn thư - Lưu trữ.​

DonViTrucThuoc

 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 4/4/2016 1:37 PM by System Account