Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Quản lý năng lượng

NoiDung

​ ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251.38249​62
 

Số T​T

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Trần Minh Đạt

1978

Trưởng phòng

Kỹ sư Điện

02

Vũ Ngọc Tuấn Anh

1983

Phó phòng

Thạc sĩ Kỹ sư Điện

03

Thạch Trường Vũ

1985

Chuyên viên

Thạc sĩ Điện

04

Đỗ Quang Phước

1990

Chuyên viên

Thạc sĩ Điện​

​05 ​Lê Trung Hiếu​ ​1993 ​Chuyên viên​ ​Kỹ sư Điện-Điện tử
 

+ Chức năng

Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai để UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt; xây dựng quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt; phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; kiến nghị về cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn.

3. Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

4. Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Phối hợp với Thanh tra chuyên ngành điện lực thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về lĩnh vực hoạt động điện lực và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực trên địa bàn.

6. Tham gia góp ý thiết kế cơ sở công trình điện.

7. Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành; quản lý chất lượng công trình công nghiệp theo phân cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì hoặc phối hợp công tác giới thiệu địa điểm các công trình điện theo sự phân cấp của UBND tỉnh theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013.

10. Chủ trì hoặc phối hợp công tác xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện lực địa phương các công trình điện đầu tư mới theo quy định của Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống điện phân phối.

11. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở áp dụng triển khai phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

12. Góp ý quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh.

13. Xây dựng kế hoạch điện khí hóa nông thôn hàng năm cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu Lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh phê duyệt.

14. Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở cho ý kiến cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

15. Tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn.

16. Xây dựng các thủ tục, quy trình liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng của phòng được phân công.

17. Hàng năm tổng hợp danh sách khách hàng quan trọng, trọng điểm trên địa bàn tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

18. Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác đầu tư phát triển lưới điện phục vụ an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội địa phương;

19. Tham mưu Lãnh đạo Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng trong công tác tham mưu Ban Lãnh đạo Sở.

       20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Sở giao.

DonViTrucThuoc

 

Attachments

Created at 5/27/2016 9:26 AM by System Account
Last modified at 7/12/2019 1:45 PM by Mai Thi Thanh Thuy