Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam **** Tháng Công nhân 2023 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
BÁO CÁO Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

1. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 theo quy định tại Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ:

1.1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công:

-  Sở Công Thương hiện có Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển công nghiệp luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

-  Thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành gắn với yêu cầu công việc và sử dụng nguồn kinh phí đã được Sở Tài chính bố trí trong dự toán năm 2022. Không có trường hợp mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức.

-  Việc quản lý, theo dõi, ghi chép trên sổ sách, tính giá trị hao mòn tài sản, báo cáo thống kê hàng năm, quy trình quản lý, theo dõi và xử lý tài sản cố định của các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Nhìn chung, không có hiện tượng vượt tiêu chuẩn, định mức... các đơn vị cũng không dùng tài sản để cho thuê, cho mượn hoặc liên doanh liên kết để thu tiền riêng.

-  Việc thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản công (công khai dự toán ngân sách…) được thực hiện trong cuộc họp, hội nghị, niêm yết công khai tại đơn vị và đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan Sở và các Trung tâm.

- Hàng năm, thực hiện báo cáo kiểm kê tài sản theo quy định.

1.2. Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan trong kỳ báo cáo:

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Công Thương và 02 đơn vị được giao quản lý, sử dụng đều thực hiện đúng quy định.

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo:

-  Các đơn vị trực thuộc đều chấp hành tốt về sử dụng và quản lý tài sản công, các đơn vị nêu cao tình thần tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Một số tài sản, thiết bị quá hạn, hư hỏng được tận dụng sửa chữa để tiếp tục sử dụng. Các thủ tục thu hồi, thanh lý, điều chuyển, chuyển nhượng tài sản công được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

-  Công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại 02 đơn vị trực thuộc đã đi vào nề nếp, hầu hết các đơn vị đều đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, đã phân định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong từng khâu, từng việc từ đầu tư xây dựng, mua sắm, bảo vệ, sửa chữa, bảo dưỡng đến xử lý tài sản. Không vi phạm việc sử dụng tài sản công sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

- Trong năm 2022, Sở Công Thương không có thanh tra, kiểm toán Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

1.4. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý:

Hàng năm, Sở Công Thương đều thực hiện việc kiểm kê, rà soát tài sản, lên kế hoạch mua sắm bổ sung từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn không thường xuyên đối với các chương trình đề án (nếu có). Quy trình mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, thực hiện cơ chế công khai minh bạch trong mua sắm, tiết kiệm và chống lãng phí trong mua sắm tài sản công.

1.5. Báo cáo nội dung các công văn để chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý:

Thực hiện triển khai báo cáo đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đề nghị của Sở Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể đã ban hành:

- Công văn 5184/SCT-KH ngày 5/9/2022 về rà soát. Xử lý tài sản công của cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy.

- Công văn 5696/SCT-KH ngày 30/9/2022 về rà soát các vướng mắc trong sử dụng tài sản công gắn liền với đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

1.6. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công: Không có

2. Báo cáo kết quả bán/thanh lý tài sản công:

Trong năm 2022, thực hiện bán thanh lý tài sản Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

Trung tâm đã thực hiện bán đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.

Trong đó:

-              Tổng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản 03 xe ô tô là:  317.450.000 đồng (Ba trăm mười bảy triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó: Giá trị tài sản bán được là: 311.950.000 đồng; Tiền bán hồ sơ là: 5.500.000 đồng.

Tổng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính.

Chi phí xử lý tài sản là: 21.141.500 đồng (Hai mươi mốt triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm đồng)

(Biểu số liệu thông tin đính kèm)

3. Báo cáo kê khai biến động tài sản, kê khai bổ sung tài sản:

3.1. Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản công:

3.1.1. Cơ quan Sở Công Thương: trong năm 2022, cơ quan Sở không có biến động về tài sản, không thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản, không thay đổi về thông tin trụ sở làm việc, không có thay đổi thông tin về xe ô tô, không có thay đổi thông tin về tài sản cố định khác và không xóa thông tin về tài sản Trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

3.1.2. Trung tâm Xúc tiến Thương mại: trong năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Thương mại không có biến động về tài sản, không thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản, không thay đổi về thông tin trụ sở làm việc, không có thay đổi thông tin về xe ô tô, không có thay đổi thông tin về tài sản cố định khác và không xóa thông tin về tài sản Trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

3.1.3. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp:

a. Thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản: Không có biến động

b. Thay đổi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: có biến động trụ sở làm việc:

  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp bàn giao lại trụ sở làm việc tại Số 90, Quốc lộ 1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai cho Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai để quản lý, sử dụng (Theo Biên bản bàn giao của Sở Tài chính ngày 16/9/2022).

c. Thay đổi thông tin về xe ô tô (thay đổi biển số, nguyên giá…): Trong năm đơn vị đã thanh lý 03 xe ô tô và mua mới 02 xe ô tô bán tải.

  d. Thay đổi thông tin về tài sản cố định khác: Các tài sản cố định có giá trị nguyên giá từ 500 triệu đồng/tài sản đơn vị ko có. Trong năm đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng gói tài sản, công cụ dụng cụ được trang bị mới (Biên bản bàn giao của Sở Công Thương ngày 05/9/2022);​ 

 

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​