Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam **** Tháng Công nhân 2023 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện kiểm toán năng lượng (sau đây viết tắt là Thông tư 25);

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021;

Sở Công Thương hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện các nội dung bắt buộc như sau:

1. Căn cứ pháp lý xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

- Các Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;

- Các đơn vị nằm trong Danh sách được Thủ tướng phê duyệt tại các Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020; Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 và Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 là các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Do đó, các đơn vị nêu trên thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Các nội dung cần thực hiện và thời hạn thực hiện

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt buộc thực hiện các nội dung sau:

2.1. Báo cáo về tình hình tiêu thụ năng lượng hàng năm:

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các cơ sở có trách nhiệm báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm liền kề trước đó. Cụ thể, trước ngày 15/01/2023, các đơn vị báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng của năm 2022.

- Báo cáo được thực hiện theo nội dung quy định tại Mẫu 1.1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25. Đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo lên trang thông tin điện tử: http://dataenergy.vn để Sở Công Thương tổng hợp.

2.2. Lập Kế hoạch và báo cáo thực hiện Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Các cơ sở thực hiện các nội dung được hướng dẫn tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Thông tư 25.

- Thời hạn cần thực hiện tiếp theo: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2023.

- Các cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp thuộc kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký với Sở Công Thương. Các giải pháp đề ra phải đảm bảo ít nhất các nội dung sau:

+ Đối với cơ sở hoạt động trong các ngành công nghiệp: Thép; Bia và nước giải khát; Nhựa; Giấy; Chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm; Sản xuất đường mía thực hiện định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

+ Đối với các ngành khác: Đạt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,00% điện năng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm mỗi năm theo quy định tại Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 –2025.

- Ngoài ra, các cơ sở có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch giai đoạn 05 nămKết quả thực hiện Kế hoạch của giai đoạn 05 năm trước liền kề về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, đăng ký với Sở Công Thương trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn theo các mẫu ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư số 25 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 (áp dụng đối với các cơ sở chưa xây dựng hoặc đến thời hạn xây dựng lại). Cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch 05 năm về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký về Sở Công Thương.

- Báo cáo được thực hiện theo Mẫu 1.2 đến Mẫu 1.8, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25. Đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo lên trang thông tin điện tử: http://dataenergy.vn để Sở Công Thương tổng hợp.

2.3. Áp dụng mô hình quản lý năng lượng

- Các cơ sở phải xây dựng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo các yêu cầu quy định tại Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ và báo cáo Sở Công Thương trong Báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn.

- Đối với các cơ sở có tên lần đầu trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trước ngày 29 tháng 11 năm 2023, cơ sở có trách nhiệm thực hiện xây dựng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng và báo cáo Sở Công Thương trong báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn.

2.4. Thực hiện kiểm toán năng lượng

- Các cơ sở có trách nhiệm 03 năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc. Các bước thực hiện kiểm toán năng lượng và nội dung Báo cáo kiểm toán năng lượng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 25.

- Trong thời hạn 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng, cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn để Sở Công Thương xem xét, phê duyệt.

- Đối với các cơ sở có tên lần đầu trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trước ngày 29 tháng 11 năm 2023, cơ sở có trách nhiệm hoàn thành lập báo cáo kiểm toán năng lượng và gửi về Sở Công Thương trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn.

2.5. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/20113 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí,

- Trường hợp đến thời hạn thực hiện mà các cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, có kết quả các nội dung đã được hướng dẫn nêu trên, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, tiến hành xử phạt hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm theo quy định pháp luật.

2.6. Cách đăng nhập tài khoản trên trang dataenergy.vn

- Các cơ sở chủ động liên hệ về Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để được cung cấp ID đăng nhập (mật khẩu được mặc định là: abc123, các cơ sở thực hiện việc đổi mật khẩu sau khi đăng nhập). Các cơ sở có trách nhiệm bảo mật ID và mật khẩu đăng nhập để thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định. Tài liệu hướng dẫn thực hiện các báo cáo được đăng tải trên trang điện tử http://dataenergy.vn (Mục Hỗ trợ/Hướng dẫn sử dụng)

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ về Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng - Sở Công Thương Đồng Nai, số điện thoại: 02513 824 962 để được hướng dẫn, hỗ trợ.​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​