Trang chủ : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Home

Bác Hồ với Đồng Nai – Đồng Nai với Bác Hồ

Báo cáo số 1281/BC-SCT ngày 22/9/2009 kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 6​ tháng đầu năm 2009.

Quyết định số 24-QĐ/ĐU-SCT ngày 18/3/2009 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ Sở Công Thương Đồng Nai.

Báo cáo số 12-BC/SCT-CB ngày 21/11/2008 về tình hình triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ cơ quan Sở Công Thương Đồng Nai.

Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ Văn phòng Sở Công nghiệp Đồng Nai.

Báo cáo sơ kết bước I - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ Văn phòng Sở Công nghiệp Đồng Nai năm 2007.

Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ Văn phòng Sở Công nghiệp Đồng Nai năm 2007 - Bước II.

Báo cáo kết quả thực hiện bước II cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Ban chỉ đạo Chi bộ Sở Công nghiệp.


Báo cáo đánh giá tình hình đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Sở Công nghiệp.


Quy chuẩn đạo đức cán bộ công chức của Sở Công nghiệp


 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập