Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Sắp trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế NĐ 19/2016/NĐ-CP về KD khí Cập nhật 03-10-2017 07:37
Hiện tại dự thảo Nghị định kinh doanh khí thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã hoàn tất các bước chuẩn bị để trình Chính phủ xem xét. Dự thảo Nghị định gồm 6 Chương với 60 Điều được bố cục như sau:

1. Chương I: “Những quy định chung” quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan; quy định về quản lý đo lường và chất lượng khí.

2. Chương II: “Kinh doanh khí” gồm 02 mục: mục 1 quy định về điều kiện khí, mục 2 quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân. Cụ thể:

- Điều kiện kinh doanh: quy định điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân sản xuất, chế biến; thương nhân kinh doanh mua bán khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; điều kiện đối với trạm nạp, trạm cấp khí; điều kiện đối với chai LPG lưu thông trên thị trường; điều kiện đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG; điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini; điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí, kho chứa LPG chai, kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí.

Dự thảo Nghị định đã đơn giản hóa và bãi bỏ các điều kiện kinh doanh về quy mô tối thiểu, quy định về sở hữu cơ sở vật chất, quy định bắt buộc phải thiết lập hệ thống phân phối; các thủ tục hành chính còn nhiều và rườm rà. Đặc biệt, các quy định của Nghị định này về điều kiện kinh doanh khí (điều kiện thương nhân đầu mối phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG, điều kiện thương nhân phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí, về thiết lập hệ thống phân phối...) đang là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp, không còn phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Dự thảo nghị định quy định các điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, cụ thể:

Thương nhân xuất, nhập khẩu khí chỉ cần có cầu cảng hoặc thuê cầu cảng, có bồn chứa khí hoặc chai chứa LPG chai đảm bảo các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

Thương nhân sản xuất chế biến có cơ sở sản xuất được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng, có phòng thử nghiệm hoặc thuê phòng thử nghiệm, có dây chuyền, máy thiết bị được kiểm định; thương nhân kinh doanh mua bán khí chỉ cần có bồn chứa khí hoặc chai chứa LPG chai đảm bảo các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

Cửa hàng bán lẻ LPG chai chỉ cần có hợp đồng bán chai LPG với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điểu kiện còn hiệu lực;

Các cơ sở vật chất của thương nhân như trạm nạp, trạm cấp, trạm nén khí chỉ cần đáp ứng điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với: Thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân có trạm nạp khí (nạp vào xe bồn, chai LPG, phương tiện vận tải); cửa hàng bán lẻ LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini. Chỉ quy định điều kiện và không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân có trạm cấp khí, trạm nén CNG; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cầu cảng, bồn chứa khí, kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí.

- Quyền và nghĩa vụ: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân; quyền và nghĩa vụ của cửa hàng bán lẻ LPG chai, trạm nạp, trạm cấp; quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG; quyền và nghĩa vụ của cơ sở kiểm định chai LPG.

Về quyền và nghĩa vụ của thương nhân mở rộng hơn các quyền của thương nhân trong hoạt động kinh doanh khí, thương nhân tự lựa chọn quy mô doanh nghiệp, năng lực cũng như tự do thiết lập hệ thống phân phối của mình trên cơ sở điều tiết của thị trường. Đồng thời ngoài các quyền được mở rộng, trách nhiệm của các thương nhân cũng được quy định cụ thể và rõ ràng hơn như thương nhân được tổ chức mua, bán LPG/LNG/CNG theo hợp đồng với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp; được ủy quyền bằng văn bản cho chi nhánh hoặc công ty con của thương nhân bán LPG/LNG/CNG hoặc hệ thống phân phối kinh doanh khí của thương nhân bao gồm tổng đại lý, đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ LPG chai vào khu phi thuế quan, khu công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý tuân thủ các quy định của Nghị định này; Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của hệ thống phân phối do thương nhân quản lý trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định của pháp luật; Quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân; Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo an toàn cho con người, cơ sở vật chất của thương nhân cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

 3. Chương III: quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí, cụ thể:

- Quy định hồ sơ cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Phân cấp Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí, trạm nạp, trạm cấp, trạm nén; Phân cấp Ủy ban nhân dân Quận/huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Với việc đơn giản và bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với thương nhân và cơ sở vật chất của thương nhân như trên thì Dự thảo Nghị định tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến cấp các giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân kinh doanh khí, đồng thời điều chỉnh thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 5 năm lên 10 năm và giảm thời hạn cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày trên tinh thần phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ năm 2017 đã được phê duyệt.

Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời thực hiện phân cấp cho địa phương trong việc cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện, theo đó phân cấp Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí; phân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

4. Chương IV quy định về Quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí, cụ thể:

Tại Chương này Dự thảo Nghị định bổ sung các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. Trong đó quy định cụ thể từng công đoạn, từng khâu và từng hoạt động cụ thể của các cơ sở vật chất gắn liền với hoạt động kinh doanh khí của thương nhân. Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định liên quan đến an toàn đối với cơ sở tồn chứa khí (Bồn chứa khí; kho chứa khí; đường ống vận chuyển khí); an toàn đối với trạm nạp, trạm cấp khí; an toàn trong vận chuyển giao nhận khí; an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG. Các cơ sở vật chất này của thương nhân kinh doanh khí sẽ được quản lý theo quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bộ Công Thương nhận thấy, các hoạt động kinh doanh khí gắn liền với các khâu, cơ sở vật chất của thương nhân như bồn chứa khí, chai LPG, đường ống, trạm nạp, trạm cấp, trạm nén, các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG, chai LPG mini tiềm ẩn, chứa đựng nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng, tác động đến môi trường cần được kiểm soát. Hiện nay, theo Nghị định 19/2016/NĐ-CP chỉ trú trọng đến quản lý, quy định các điều kiện kinh doanh chưa tập trung quy định các điều kiện liên quan đến an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. Do vậy, việc quản lý hoạt động kinh doanh khí theo hướng tập trung vào các yêu cầu liên quan đến an toàn đối với các khâu, cơ sở vật chất của thương nhân nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác hậu kiểm trong lĩnh vực này.

5. Chương V: quy định về quản lý nhà nước về kinh doanh khí, trong đó quy định phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh khí (Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Công Thương).

6. Chương VI: quy định về Điều khoản thi hành, trong đó quy định điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Lê Nam

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập