Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Nhiệm vụ Chương trình công tác Tư vấn công nghiệp năm 2017 Cập nhật 20-01-2017 09:24
Nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1.1.                                                                        Nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-     Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp cần có sự lồng ghép với việc triển khai chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (SDNLTKHQ) để thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền.

-     Vận dụng triệt để quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Sở Thông tin truyền thông, để thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh -  truyền hình Đồng Nai và các huyện thị. Kết hợp tuyên truyền thông qua báo chí, Bản tin ngành Công Thương; Bản tin của BQL các KCN, in ấn tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu.

-     Tổ chức các hội nghị tập huấn về SXSH để tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, chiến lược SXSH của Chính phủ và kế hoạch SXSH của tỉnh Đồng Nai; phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ và các quy trình để doanh nghiệp triển khai SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả. Mỗi năm tổ chức 02 lớp, mỗi lớp 50 đến 70 người.

1.2.               Hỗ trợ kỹ thuật, khảo sát lập báo cáo đánh giá nhanh SXSH và kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp điển hình.

-     Mỗi năm chọn 10 cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình làm thí điểm hỗ trợ kỹ thuật bao gồm:

+ Đánh giá tình hình SXSH sử dụng NLTKHQ; thuê chuyên gia nghiên cứu áp dụng các giải pháp SXSH sử dụng NLTKHQ cho đơn vị.

+ Hỗ trợ về kỹ thuật, quy trình công nghệ để đơn vị đạt chuẩn SXSH sử dụng NLTKHQ.

-     Nhân rộng mô hình và áp dụng trên diện rộng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, bao gồm:

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tham quan học tập các mô hình thí điểm về SXSHsử dụng NLTKHQ;

+ Xây dựng và phổ biến các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, các giải pháp thực hiện về SXSH sử dụng NLTKHQ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng.

1.3.               Đào tạo cán bộ kỹ thuật phụ trách SXSH và sử dụng NLTKHQ cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Thuê chuyên gia hoặc liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa đào tạo các bộ kỹ thuật phụ trách SXSH (có cấp giấy chứng nhận) của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mỗi năm 02 khóa, mỗi khóa 70 đến 100 người.

1.4.               Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật:

Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức SXSH; thí điểm và nhân rộng mô hình cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng rộng rãi SXSH, bộ phận phụ trách sẽ có những báo cáo đánh giá và kiến nghị các quy định, quy chế bổ sung nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp áp dụng hiệu quả. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn để kiến nghị từng bước hoàn thiện cơ chế và tiến tới luật hóa về SXSH trong công nghiệp.

1.5.               Phát triển mạng lưới thông tin, cơ sỡ dữ liệu:

Phân công cán bộ phụ trách, duy trì hoạt động trang website, kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang website chuyên ngành về SXSH và sử dụng NLTKHQ của các tỉnh trong toàn quốc.

1.6.               Xây dựng mạng lưới hỗ trợ SXSH từ tỉnh đến thành phố, thị xã, các huyện và Ban Quản lý các khu công nghiệp.

            Đề nghị UBND các huyện, thị trên địa bàn tỉnh giao nhiệm vụ cho Phòng công thương (hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng) và phân công cán bộ phụ trách SXSH trên địa bàn. Thành lập mạng lưới cộng tác viên về SXSH và sử dụng NLTKHQ từ tỉnh đến huyện, BQL các KCN và các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Triển khai dự án Trung tâm triển lãm tỉnh Đồng Nai:

Kế hoạch năm 2017 sẽ triển khai các công việc sau:

+ Phối hợp với các sở, ban ngành để hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán khi có chủ trương của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho thanh quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện và kết thúc dự án: Trung tâm Thông tin triển lãm và Quảng trường xanh.

+ Tham mưu Sở Công Thương, lập thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho dự án Trung tâm triễn lãm tỉnh Đồng Nai.

+ Triển khai các thủ tục theo quy trình dự án đầu tư công khi dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập