Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Nhiệm vụ công tác Quản lý KTATMT năm 2017 Cập nhật 20-01-2017 08:36
- Triển khai Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc hại và Công văn số 7395/UBND-CNN ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2016- 2020 theo phê duyệt tại Quyết định 2399/QĐ-UBND ngày 29/7/2016.

- Tham mưu thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý chất màu hữu cơ trong nước thải bằng kỹ thuật plasma nguội kết hợp với xúc tác oxi hoá”

- Triển khai các biện pháp quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn như: rà soát các quy định về quản lý an toàn hóa chất; truyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện an toàn hóa chất; kiểm tra, kiểm soát hoạt động hóa chất; tăng cường thực hiện biện pháp phòng ngừà, ứng phó sự cố hóa chất

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập