Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Sở Công Thương năm 2022

​Ngày 12/5/2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 3035/KH-SCT ngày 12/5/2022 về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Sở Công Thương năm 2022

Đính kèm Kế hoạch ban hành​

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Sở Công Thương năm 2022.

 


Căn cứ Quyết định số 5125/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2022;

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), như sau:

I.          MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược trong năm 2022; gắn với chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

- Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa chính quyền với Công đoàn và Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II.     NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2022

1.   Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các nội dung khác có liên quan

a.   Nội dung và chỉ tiêu thực hiện: 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tuyên truyền phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b.   Đơn vị chủ trì:

-       Thanh tra Sở: chủ trì triển khai các văn bản quy phạm, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-       Văn phòng Sở: chủ trì triển khai Kế hoạch số 773/KH-SCT ngày 18/02/2022 về việc tổ chức sinh hoạt sáng thứ hai đầu tư.

-       Chi đoàn: chủ động xây dựng và thành lập và quản lý Fanpage Chi đoàn; Fanpage Công nghiệp – Thương mại; kịp thời thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và ngành Công Thương.

c.   Đơn vị phối hợp: các Phòng, Đơn vị trực thuộc, Công đoàn.

d.   Thời gian thực hiện: năm 2022.

2.   Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến lược:

a.   Nội dung và chỉ tiêu thực hiện: Kịp thời tham mưu Ban Lãnh đạo Sở xây dựng Chương trình/ Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược thanh niên giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm.

b.   Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở.

c.   Đơn vị phối hợp: Chi đoàn dự thảo xây dựng Kế hoạch thực hiện 05 năm và hằng năm với các chỉ tiêu, lộ trình cụ thể; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ngành Công Thương, đồng thời bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch số 90/KH-UBND.

d.   Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2022.

3.   Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Cụ thể các chỉ tiêu phối hợp báo cáo (thuộc lĩnh vực Công Thương) và Đơn vị chủ trì thực hiện như sau:

STT

Mã số

Nhóm, tên chỉ tiêu

Đơn vị chủ trì thực hiện

Thời gian báo cáo

1

0401

Số thanh niên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi đoàn

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6) và năm (trước ngày 10/11)

2

0402

Số thanh niên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3

0404

Số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện

4

0405

Tỷ lệ thanh niên tham gia các cấp ủy Đảng

Văn phòng Sở

5

0408

Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền

6

0410

Tỷ lệ thanh niên làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương

7

1204

Tỷ lệ thanh niên là cán bộ, công chức các cấp được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học

4.   Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo:

a.        Nội dung và chỉ tiêu thực hiện: 100% cán bộ, công chức và đoàn viên Chi đoàn tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

b.       Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở.

c.        Đơn vị phối hợp: các Phòng, Đơn vị trực thuộc, Công đoàn và Chi đoàn.

d.       Thời gian thực hiện: trong năm 2022 (thời gian cụ thể theo phân công của Ban Lãnh đạo Sở).

5.   Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

a.        Nội dung và chỉ tiêu thực hiện: Hàng năm, thông qua các Chương trình, Đề án khuyến công, tổ chức tối thiểu 02 lớp khởi sự doanh nghiệp, các lớp chuyên đề (tăng cường khả năng kinh doanh, khai báo thuế, xây dựng chiến lược marketing; kỹ năng bán hàng...).

b.       Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.

c.        Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp và Phòng Quản lý Công nghiệp.

d.       Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh. 

6.   Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên:

a.        Nội dung và chỉ tiêu thực hiện:

-           100% cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên được tuyên truyền nâng cao nhận thức và phòng chống HIV/AIDS; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ...

-           100% đoàn viên Chi đoàn được học tập, tuyên truyền về vai trò của kỹ năng xã hội trong sinh hoạt và công tác; thực hiện lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội trong sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

b.       Đơn vị chủ trì thực hiện:

-           Công đoàn chủ trì, triển khai các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho toàn thể cán bộ, công chức và thanh niên.

-           Chi đoàn chủ trì, triển khai các chỉ tiêu thực hiện chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên. 

c.        Đơn vị phối hợp: Các Phòng và Đơn vị trực thuộc

d.       Thời gian thực hiện: theo Chương trình số 02-CTr/CĐ ngày 07/01/2022 của Chi đoàn Sở Công Thương ngày 07/01/2022.

7.   Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

a.        Nội dung và chỉ tiêu thực hiện: phấn đấu 4% thanh niên được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, Sở và tương đương; 3% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b.       Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở.

c.        Đơn vị phối hợp: Các Phòng, Đơn vị thuộc Sở.

d.       Thời gian thực hiện: năm 2022.

8.   Chi đoàn Sở Công Thương phát động và 100% đoàn viên tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, gắn chặt thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động công tác đoàn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

a.        Nội dung và chỉ tiêu thực hiện:

-       Ttổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;

-       Phấn đấu thực hiện 01 công trình/ phần việc thanh niên.

-       Chi đoàn tham gia 100% công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Đoàn khối tổ chức trong năm 2022.

-       Hàng năm, Chi đoàn phấn đấu giới thiệu ít nhất 01 cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “3 trách nhiệm”; phong trào “Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

b.       Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi đoàn.

a.   Thời gian thực hiện: theo Chương trình số 02-CTr/CĐ ngày 07/01/2022 của Chi đoàn Sở Công Thương ngày 07/01/2022.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.   Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp Công đoàn và Chi đoàn triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể:

a.   Tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên; về tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

b.   Theo dõi, đôn đốc các Phòng, Đơn vị trực thuộc, Công đoàn và Chi đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6) và năm (trước ngày 15/11).

2.   Giao các Phòng, Đơn vị trực thuộc; Công đoàn và Chi đoàn

a.   Căn cứ các nhiệm vụ được giao, lồng ghép các chỉ tiêu vào các Chương trình/ Đề án, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương; đảm bảo triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với tình hình cụ thể của Phòng, Đơn vị.

b.   Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6) và năm (trước ngày 10/11), về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo theo quy định

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công quản lý nhà nước về thanh niên Sở Công Thương năm 2022, đề nghị các Phòng, Đơn vị trực thuộc, Công đoàn và Chi đoàn phối hợp thực hiện./.

Một cửa điện tử

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​