Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

​Đính kèm báo cáo CCHC năm 2021

Đính kèm Phụ lục báo cáo​

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021; Công văn số 1890/SNV-TT ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn báo cáo định kỳ kết quả cải cách hành chính, Sở Công Thương báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC)

1. Chỉ đạo, điều hành CCHC, kiểm soát TTHC

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, minh bạch; bộ máy hành chính tinh gọn, trách nhiệm; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Sở Công Thương đã xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC trong năm 2021, cụ thể: số 116/KH-SCT ngày 07/01/2021 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; số 569/KH-SCT ngày 01/02/2021 cải cách hành chính Sở Công Thương Đồng Nai năm 2021; số 682/KH-SCT ngày 05/02/2021 rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính Sở Công Thương năm 2021; số 2121/KH-SCT ngày 05/5/2021 đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2022; Chương trình số 5720/CTr-SCT ngày 18/10/2021 cải cách hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2030.

Trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2021, cụ thể:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai, khắc phục tình trạng giao khoán nhiệm vụ cải cách hành chính cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu giúp việc; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của ngành Công Thương đầy đủ, kịp thời, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; góp phần tạo thuận lợi trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cải cách mạnh mẽ hơn nữa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan nhà nước với nhau.

- Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, theo các Nghị định của Chính phủ; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy; Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 theo lộ trình của Trung ương và địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành; nâng cao nhận thức, tư duy chủ động, đổi mới nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý; nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tập trung đội ngũ tiếp dân, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

- Thực hiện chuyển đổi cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình; giảm bình quân 1.5% năm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập; 90% lĩnh vực, có đủ điều kiện, ban hành tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật; cắt giảm 30% chi thường xuyên nhất là dành cho các hoạt động hội họp, văn phòng phẩm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; trong đó tập trung vào đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu hoàn thiện chính phủ số; tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của ngành, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

- Tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần nâng cao chỉ số cải cách
hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2021-2022, đồng thời góp phần nâng cao tính
minh bạch, công khai trong cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương;
không ngừng nâng cao chất lượng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Những kết quả nổi bật đạt được trong kỳ báo cáo:

+ Trong năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC; dần hoàn thiện phần mềm quản lý, điều hành văn bản mới nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển chính quyền điện tử theo kế hoạch, đồng thời đảm bảo chức năng, tính năng kỹ thuật, các quy trình nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 02/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

+ Lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên chỉ đạo, đánh giá, khắc phục trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các buổi họp giao ban tháng; hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm đều tổ chức họp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, qua đó kịp thời chấn chỉnh, quán triệt đến các phòng chuyên môn khẩn trương khắc phục những sai sót trong công tác cải cách hành chính.

+ Luôn đảm bảo 100% Ban Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ vào việc số hóa văn bản và gửi nhận văn bản trên môi trường mạng qua hệ thống trục liên thông của tỉnh; 100% văn bản đi của Sở Công Thương hiện nay được ứng dụng chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử (trừ văn bản Mật, văn bản đính kèm nội dung Mật).

- Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, kiểm tra về CCHC, kiểm soát TTHC, được thể hiện cụ thể như sau:

+ Luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, kiểm soát THHC, từ đó tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi giải quyết các TTHC lĩnh vực Công Thương.

+ Chỉ đạo sát sao, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các phòng, đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC, hằng ngày đều phân công lãnh đạo trực ký duyệt các hồ sơ liên quan đến TTHC kịp thời, không để cho tổ chức, cá nhân phải chờ đợi lâu.

+ Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành công việc của Sở với các đơn vị, địa phương với sử dụng phần mềm, gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông; kết nối với các phần mềm quản lý văn bản theo quy định.

+ Bộ phận một cửa của Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ đảm bảo thời gian đúng theo quy định; liên tục cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ theo hướng nhanh gọn, đơn giản nhưng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, để đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Về thanh tra, kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC

- Về kiểm soát TTHC: Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 116/KH-SCT ngày 07/01/2021 kiểm soát TTHC năm 2021, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

+ Cập nhật, bổ sung kịp thời TTHC: Đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

+ Xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về TTHC mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản có quy định liên quan đến văn bản của Trung ương ban hành theo Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC.

+ Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

+ Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Sở với người dân, doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC.

+ Xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 của Sở Công Thương. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án kiến nghị đơn giản hóa quy định hành chính, TTHC.

+ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương.

+ Báo cáo tổng kết giai đoạn I (2018-2020) thực hiện Kết luận số 576-KL/TU ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

+ Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Kế hoạch số 4812/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện các nội dung cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 5172/UBND-THNC ngày 14/5/2021 về việc sử dụng chức năng quét mã QR Code trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử để giải quyết thủ tục hành chính; Văn bản số 1232/VP-HCC ngày 07/5/2021 về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính.

+ Tổ chức thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố theo quy định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 4382/SCT-TT ngày 17/8/2021).

- Về kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC: Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 740/KH-SCT ngày 09/02/2021 kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC Sở Công Thương Đồng Nai năm 2021, trong đó xác định một số nội dung kiểm tra chủ yếu cần tập trung thực hiện gồm:

+ Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, kiểm soát TTHC.

+ Kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC (thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả TTHC, dịch vụ công; công khai TTHC, hoàn thiện bộ hồ sơ mẫu; tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính, TTHC).

+ Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC.

+ Kiểm tra tình hình thực hiện công vụ của công chức, viên chức trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ, nhất là đội ngũ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Về công tác tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC

a) Về thông tin tuyên truyền CCHC:

Sở Công Thương xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 899/KH-SCT ngày 25/02/2021 về việc thông tin, tuyên truyền CCHC của Sở Công Thương năm 2021, theo đó yêu cầu thường xuyên đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC nhằm tạo sự thống nhất trong việc thực hiện CCHC.

Hình thức tuyên truyền: việc tuyên truyền CCHC bằng việc in tờ rơi hướng dẫn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Tuyên truyền qua trang thông tin điện tử Website của Sở.

Ngoài ra đã đăng tải các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực công thương, các thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên trang Website.

b) Về thông tin tuyên truyền kiểm soát TTHC:

- Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 818/KH-SCT ngày 22/02/2021 thông tin, tuyên truyền về kiểm soát TTHC Sở Công Thương năm 2021. Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Đồng Nai, Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai hoặc trang thông tin điện tử của sở; Công khai, minh bạch đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì việc tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC thông qua các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bài viết, chuyên mục, tuyên truyền về kiểm soát TTHC; kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp phích, phát tờ rơi, tờ gấp

- Ban hành Quyết định số 168/QĐ-SCT ngày 28/6/2021 về việc kiện toàn Ban biên tập và Tổ giúp việc Trang tin Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương; Quyết định số 87/QĐ-SCT ngày 16/4/2021 về kiện toàn Ban biên tập Website của Sở Công Thương.

- Xây dựng triển khai thực Kế hoạch số 5454/KH-SCT ngày 5/10/2021 về khảo sát ý kiến dư luận xã hội về mức độ hài lòng của doanh nghiệp, thương nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính ngành công thương Đồng Nai năm 2021.

- Triển khai các bước thực hiện nâng cấp CSDL ngành công thương nhằm đảm bảo phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc theo dõi, truy cập (Sở đã ban hành Quyết định 285/QĐ-SCT ngày 8/11/2021 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành Công Thương năm 2021).

- Trong năm, đã thực hiện đăng tải 15 tin bài trên trang thông tin điện tử của Sở; 4 kỳ chuyên mục phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai về cải cách hành chính.

4. Sáng kiến cải cách hành chính

Xác định công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Do đó, Sở Công Thương thường xuyên rà soát và có đăng ký sáng kiến (Công văn số 2117/SCT-VP ngày 05/3/2021) các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính của ngành công thương trong năm 2021. Cụ thể:

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và trong cải cách hành chính thời kỳ mới và tạo lớp bảo vệ kép, mã hóa tài liệu nhằm tăng cường bảo mật đối với tài liệu liên quan bí mật nhà nước.

- Tham mưu điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh.

- Thí điểm quy trình thực hiện liên thông thông báo hoạt động khuyến mại và tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-SCT ngày 04/01/2021 triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Công Thương năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Sở Công Thương đã soạn thảo, tham mưu trình HĐND và UBND tỉnh ký ban hành 05/07 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: (1) Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  ban hành quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; (2) Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; (3) Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; (4) Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; (5) Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Còn lại 02/07 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 01 văn bản Sở Công Thương đã trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần thứ 7) tại Tờ trình số 5946/TTr- SCT ngày 27/10/2021; còn lại 01 văn bản quy định đấu thầu quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện đang tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I/2022.

- Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến cải cách hành chính, nhất là quy định liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp;

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, kiểm tra văn bản pháp luật về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quy định hành chính; Kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp, chưa đúng tinh thần cải cách hành chính, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Công tác công khai TTHC và đơn giản hóa TTHC

a) Trong năm 2021, Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND ban hành 01 Quyết định về Bộ TTHC; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.

- Báo cáo tình hình thực hiện liên thông thủ tục hành chính:

- 100% thủ tục được công khai, niêm yết và cung cấp hồ sơ mẫu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, tại website của Sở https://sct.dongnai.gov.vn. Ngoài ra, Sở Công Thương còn công khai mức phí, lệ phí của 116 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa để người dân và doanh nghiệp biết, tham khảo.

b) Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC

- Sở Công Thương đã tham mưu công tác đơn giản hóa TTHC tại Văn bản số 4734/SCT-TT ngày 02/9/2021 về việc thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai, trong đó có 13 TTHC ngành công thương được đơn giản hóa.

- Thông qua việc đơn giản hóa các TTHC nhằm loại bỏ các thủ TTHC rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các TTHC cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao.

- Việc giải quyết các TTHC được Sở Công Thương thực hiện theo nguyên tắc nhanh gọn, thuận tiện, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đặc biệt, có biện pháp xử lý nghiêm những công chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.2.1. Tổ chức hoạt động bộ phận một cửa

- Trong năm 2021, Sở Công Thương đã kiện toàn nhân sự thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Quyết định số 359/QĐ-SCT ngày 22/12/2020 (trong đó có 01 nhân sự chính và 03 nhân sự dự phòng).

- “Bộ phận Một cửa” Sở Công Thương luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở trong quá trình xử lý hồ sơ đạt 99,99 % đúng và trước hạn (số liệu tính từ 15/12/2020 đến ngày 11/11/2021); liên tục cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ theo hướng nhanh gọn, đơn giản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.2.2. Công tác giải quyết thủ tục hành chính

a) Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch CCHC và các chỉ đạo của tỉnh (số liệu tính từ 15/12/2020 đến ngày 11/11/2021).

b) Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngành công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực; Đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ, trao đổi thông tin và kết quả giải quyết TTHC phần lớn đều được thực hiện chủ yếu qua hình thức Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích góp phần số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC tại chỗ, rút ngắn thời gian, đồng thời cho phép người dân thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó có nhiều TTHC có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo trùng khớp dữ liệu TTHC giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Kết quả thực hiện theo biểu mẫu số II.06a/VPCP/KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 (file đính kèm).

c) Nguyên nhân, trách nhiệm đối với các hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn

Trong năm có 3 hồ sơ bị trễ hạn so với quy định , nguyên nhân là do Chuyên viên xử lý hồ sơ không thường xuyên kiểm tra, theo dõi thời hạn xử lý 01 hồ sơ và 02 hồ sơ chuyển nhầm tài khoản; Sở Công Thương sẽ chấn chỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này.

2.3. Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- 100% người dân và doanh nghiệp đều đánh giá mức độ hài lòng của Bộ phận một cửa Sở Công Thương trên hệ thống egov.

- Sở Công Thương đã xây dựng quy trình “Một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và ngành Điện lực, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngành Công an; Quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành kèm theo các Quyết định trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông.

- Tiếp tục triển khai và tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 02 thủ tục: Thông báo hoạt động khuyến mại và Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương thực hiện đạt 100% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 đối với 02 thủ tục này.

- Đề xuất phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

- Tất cả các hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại và Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh đều được trả qua bưu chính công ích và qua tin nhắn zalo và địa chỉ email. vì vậy doanh nghiệp, cá nhân không cần trực tiếp lên gặp Bộ phận Một cửa.

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích: 151 hồ sơ.

- Số thủ tục phát sinh hồ sơ nhận hoặc trả qua dịch vụ bưu chính và tỷ lệ tương ứng.

2.4. Công tác giải quyết phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC

Trong năm 2021, Sở Công Thương chưa nhận được ý kiến của cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến các TTHC của Sở và phản ánh về thời gian giải quyết TTHC qua tổng đài 1022; kết quả thực hiện theo biểu mẫu số II.05a/VPCP/KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 20/10/2020 (file đính kèm).

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1951/QĐ-UBND và 1952/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 ban hành chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

- Ban hành Quyết định số 118/QĐ-SCT và 117/QĐ-SCT ngày 29/4/2021 quy định chức năng nhiệm vụ của 2 phòng Quản lý Công nghiệp; Kỹ thuật và Quản lý Năng lượng (chuyển chức năng vật liệu nổ công nghiệp từ phòng kỹ thuật & Quản lý Năng lượng sang phòng Quản lý Công nghiệp).

- Ban hành Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 11/02/2021 về việc phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

- Ban hành Quyết định số 19/QĐ-SCT ngày 20/01/2021 về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo “Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018” của Sở Công Thương năm 2021.

- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc của Sở Công Thương:

Ngày 24/02/2020, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 22/QĐ-SCT ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương Đồng Nai; trong năm 2021, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở cơ quan.

Trong kỳ, Sở Công Thương không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nào vi phạm Quy chế làm việc cơ quan.

- Xây dựng Kế hoạch số 6178/KH-SCT ngày 23/12/2020 triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2020.

- Xây dựng Báo cáo số 2014/BC-SCT ngày 28/4/2021 về Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của Sở Công Thương Đồng Nai năm 2020.

- Sở Công Thương đã tổ chức sắp xếp nhân sự các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP, giải quyết bố trí các cấp phó phòng dôi dư khi thực hiện Nghị quyết 18, 19: Bổ nhiệm lại 01 Phó Trưởng phòng, điều động và bổ nhiệm 02 Phó Trưởng phòng, tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm 01 phó Trưởng phòng; bổ nhiệm mới 01 phó Chánh thanh tra.

- Ban hành Quyết định số 131/QĐ SCT ngày 17/5/2021 ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức Sở Công Thương.

- Ban hành Quyết định số 130/QĐ-SCT ngày 14/5/2021 về việc Quy chế đánh giá mức độ HTNV của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Ban hành Quyết định số 129/QĐ-SCT ngày 14/5/2021 về việc Quy chế đánh giá mức độ HTNV của cá nhân thuộc Sở.

- Ban hành Quyết định số 195/QĐ-SCT ngày 16/7/2021 phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Sở (thay thế Quyết định số 355/QĐ-SCT ngày 16 tháng 12 năm 2019).

- Ban hành Quyết định số 230/QĐ-SCT ngày 20/8/2021 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành, quản lý chuyên môn ngành công thương.

- Kế hoạch số 3417/KH-SCT ngày 01/7/2021 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương theo Luật Phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng Quyết định số 217/QĐ-SCT ngày 11/8/2021 ban hành Quy chế sử dụng, vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Sở Công Thương.

- Ban hành Quyết định số 244/QĐ-SCT ngày 13/9/2021 về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Sở Công Thương.

- Cập nhật thông tin điều tra cơ sở hành chính trên Phần mềm xử lý thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1442/KH-SCT ngày 29/3/2021 của Sở Công Thương Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và đánh giá công vụ của Sở Công Thương. Cụ thể như sau:

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Công tác tham mưu ban hành đề án vị trí việc làm: Sở Công Thương đã được phê duyệt Đề án vị trí việc làm tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh.

- Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Công Thương đã triển khai cho 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện; tuy nhiên qua nghiên cứu, hiện chưa có hướng dẫn của cơ quan Trung ương về vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, nên chưa có cơ sở để xây dựng đề án; do đó, Sở Công Thương đã báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương. Hiện Bộ Công Thương đã dự thảo Thông tư quy định về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Công Thương và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Công Thương. Sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư, Sở Công Thương sẽ căn cứ để xây dựng đề án vị trí việc làm.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác luôn được xử lý đúng hạn để không thiệt thòi cho CBCC, VC. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBCC (BHYT, BHXH, thai sản, ốm đau...)...

(Bảng thống kê số lượng theo phần 5 của biểu kèm theo).

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

Thực hiện Kế hoạch số 5068/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và CBCC cấp xã cho hệ thống chính trị tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 5067/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 554/KH-SCT ngày 29/01/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 của Sở Công Thương Đồng Nai và Kế hoạch số 550/KH-SCT ngày 29/1/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, mục đích nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Sở đủ về số lượng, chất lượng hiệu quả, có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đủ phẩm chất, trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới, đẩy mạnh CCHC theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại.

(Bảng thống kê số lượng theo phần 5 của biểu kèm theo).

5. Cải cách tài chính công

a) Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016.

Sở Công Thương hiện có 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

Thực hiện Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 584/QĐ-STC ngày 10/12/2020 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Sở Công Thương Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-SCT ngày 15/12/2020 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2021; Quyết định số 343/QĐ-SCT ngày 15/12/2020 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2020 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Quyết định số 344/QĐ-SCT ngày 15/12/2020 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2021 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Việc giao dự toán ngân sách năm 2021 cho các đơn vị được Sở Công Thương thực hiện tại Hội nghị tổng kết ngành công thương, yêu cầu thực hiện đảm bảo về thời gian quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, bảo đảm bố trí đủ kinh phí thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế của ngành. Bên cạnh đó, Sở Công Thương ban hành Thông báo về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách năm 2021 đã bố trí cho cơ quan Sở và Trung tâm Xúc tiến Thương mại; giao bổ sung dự toán đợt 1 (Quyết định số 251/QĐ-SCT ngày 25/9/2021 về việc giao bổ sung dự toán cho TTKC&TVPTCN, Quyết định số 252/QĐ-SCT ngày 25/9/2021 về việc giao bổ sung dự toán cho Sở Công Thương, Quyết định số 253/QĐ-SCT ngày 25/9/2021 về việc giao bổ sung dự toán cho TTXTTM).

*) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Kết quả giải quyết công việc luôn thực hiện theo hướng nhanh gọn, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định và chất lượng công việc tốt. Các chương trình, đề án được triển khai đúng tiến độ và giải ngân kịp thời theo đúng quy định. Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị của Sở luôn chấp hành chính xác, đầy đủ, kịp thời các chế độ và các quy định về tài chính hiện hành.

Hàng năm các đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến Công chức, viên chức chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành để thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí.

Chấp hành đúng các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính hiện hành. Các khoản chi đều bám sát Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính nên đã góp phần rất lớn trong việc tiết kiệm chi tiêu có nguồn kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho CCVC nâng cao đời sống vật chất và kịp thời động viên, khuyến khích cho cán bộ công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng ngân sách như: lập dự toán ngân sách đúng định mức, chi tiêu cho hoạt động thường xuyên, mua sắm tài sản, sử dụng phương tiện đi lại,…đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước. Đồng thời, cắt giảm tối đa chi phí tổ chức lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực,…thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý; các cuộc họp được lồng ghéo kết hợp với nhau một cách hợp lý, khoa học; chuẩn bị kỹ đầy đủ đúng yêu cầu, nội dung cuộc họp, tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; chi phí đi công tác trong nước theo tinh thần triệt để tiết kiệm, nắm thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan Nhà nước.

(thống kê số liệu theo phần 6 biểu kèm theo).

b) Kết quả thực hiện Kế hoạch 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW:

Sở tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2682/QĐ-SCT ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương giai đoạn 2020-2022.

Đồng thời, tiến hành rà soát lại biên chế, đánh giá chất lượng biên chế, sắp xếp biên chế đúng người, đúng việc, đúng năng lực. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đều thống nhất cao quan điểm về chế độ tự chủ, tự chịu trách. Sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính có hiệu quả và giải quyết một phần khó khăn cho cán bộ công chức, viên chức, động viên tinh thần, an tâm công tác. Hiện Sở Công Thương  đã có Văn bản số 5675/SCT-KH ngày 14/10/2021 gửi Sở Tài chính thẩm định phương án tự chủ của 02 Trung tâm trực thuộc Sở giai đoạn 2022-2026.

c) Thực hiện Kế hoạch số 9777/KH-UBND ngày 16/8/2021  về triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Công Thương đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 9777/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh; hiện đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực quản lý Sở Công Thương.

6. Hiện đại hóa hành chính

Sở Công Thương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2021. Bước đầu, tập trung đẩy mạnh công tác CCHC gắn liền với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Sở, qua đó triển khai tập huấn cho 100% CBCCVC sử dụng thành thạo phẩn mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc để xử lý công việc trên môi trường mạng.

a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Công Thương: Kết quả triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT theo mục tiêu định hướng của tỉnh, cụ thể:

- Số lượng máy tính đảm bảo trang bị cho 100% cán bộ, công chức, viên chức; 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở đã có hệ thống mạng nội bộ để truy cập, tra cứu thông tin, trao đổi, lưu trữ văn bản.

- Về sử dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản: Sở Công Thương tiếp tục duy trì sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT IOFFICE của VNPT Đồng Nai;  Mục đích nhằm đảm bảo chức năng, tính năng kỹ thuật, các quy trình nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 02/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ (tích hợp được lưu trữ cơ quan với lưu trữ của Cục Văn thư lưu trữ tỉnh); Tích hợp ký điện tử với việc sử dụng chữ ký số (46 Chứng thư số và 7 Sim PKI của Ban Cơ yếu Chính phủ) chứng thư số để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành lập hồ sơ công việc trên phần mềm; đẩy mạnh thực hiện chữ ký số văn bản điện tử trong hoạt động nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngoại tỉnh (phần mềm quản lý văn bản đã kết nối với trục liên thông quốc gia thông qua trục LGSP)  tạo tiền đề cho Sở Công Thương đẩy nhanh tiến độ phát triển chính quyền điện tử theo kế hoạch.

- Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc (số liệu tính đến ngày 31/10/2021):

- Kết quả ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp:

- Kết quả áp dụng chữ ký số: thực hiện gửi, nhận 100% văn bản điện tử trong trao đổi nội bộ cơ quan và trong trao đổi giữa các cơ quan hành chính trên Phần mềm quản lý văn bản (VNPT IOFFICE) thông qua trục liên thông của tỉnh (trừ văn bản mật, những đơn vị không nhận văn bản bằng đường điện tử và hồ sơ một cửa), cụ thể: tỷ lệ văn bản điện tử/tổng số văn bản đạt 94,27%.

- Sở Công Thương đã thực hiện các báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ với địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn/ từ tháng 8/2021.

- Sở Công Thương sẽ thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước của ngành Công Thương theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 và báo cáo công nghệ thông tin qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với địa chỉ   https://baocao.dongnai.gov.vn/ từ tháng 9/2021.

- Tình hình thực hiện việc lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định hiện hành: Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 391/KH-SCT ngày 21/01/2021 thu thập hồ sơ, tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan Sở Công Thương năm 2021; Kế hoạch số 851/KH-SCT ngày 23/02/2021 tổ chức triển khai tập huấn về lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử của Sở Công Thương.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2670/KH-UBND ngày 17/3/2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021, đồng thời có công văn thông báo đến toàn thể các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội, Hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện việc triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021 tại văn bản số 1226/SCT-TM ngày 18/3/2021.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương tại kế hoạch số 907/KH-SCT ngày 26/02/2021; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021 tại văn bản số 1368/SCT-KH ngày 31/3/2021.

- Ban hành Quyết định số 41/QĐ-SCT ngày 17/03/2021 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương.

- Chất lượng trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đẩy đủ, với bố cục thuận tiện sử dụng.

b) Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

- Sở Công Thương ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị gồm: số 1029/KH-SCT ngày 08/3/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2021; số 1409/KH-SCT ngày 26/3/2021 về tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin tại Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025.

- Đảm bảo 100% Ban Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai ứng dụng với 53/53 chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ vào việc số hóa văn bản và gửi nhận văn bản trên môi trường mạng qua hệ thống trục liên thông của tỉnh.

c) Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng CNTT sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của Sở Công Thương.

- Sở Công Thương duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc hàng ngày tại Kế hoạch số 907/KH-SCT ngày 26/02/2021 về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2021 nhằm tạo môi trường làm việc khoa học, hiệu quả, chất lượng đáp ứng được nhu cầu hướng đến thực hiện Chính phủ điện tử mà tỉnh đề ra; các hồ sơ, tài liệu về ISO được Sở Công Thương đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở để thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng.

- Sở Công Thương thường xuyên duy trì việc kiểm soát, đánh giá nội bộ để kịp thời chấn chỉnh trong chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát quá trình giải quyết công việc nội bộ, hỗ trợ tích cực trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC.

- Hiện nay, Sở Công Thương đã áp dụng tiếp nhận hồ sơ cấp phép qua mạng trên phần mềm Egov đối với 116/116 (giảm 02 thủ tục so với năm 2020 theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh) thủ tục hành chính (đạt 100%); thực hiện dịch vụ tin nhắn SMS và chuyển phát kết quả về tận nhà cho khách hàng qua đường bưu điện đối với các thủ tục hành chính thuộc Sở, đồng thời triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện qua hệ thống bưu điện.

- Ngày 13/9/2021, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-SCT về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Sở Công Thương (lần 02) bao gồm: 16 quy trình chung nội bộ và 116 quy trình tác nghiệp thuộc 14 lĩnh vực với 23 thủ tục cấp độ 3 và 93 thủ tục cấp độ 4.

- Ngày 25/10/2021, Sở ban hành Kết quả đánh giá nội bộ (tại Báo cáo đánh giá nội bộ số 5885/BC-BCĐ).

- Ngày 31/10/2021, Sở đã tổ chức họp xem xét của lãnh đạo đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan và ban hành Biên bản kết quả của hoạt động xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng (tại Biên bản số 6014/BB-SCT).

- Thực hiện báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2021 của Sở Công Thương gửi Sở KH&CN đúng quy định (tại Báo cáo số 6052/BC-SCT ngày 02/11/2021).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Trong năm 2021, Sở Công Thương đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo của UBDN tỉnh về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, từ đó cụ thể hóa bằng các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của ngành công thương.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát các TTHC được Sở Công Thương đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên; Kết quả tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Công Thương luôn đạt ở mức cao 99,99% đúng và trước hạn (số liệu tính từ ngày 15/11/2020 đến ngày 11/11/2021)

- Đặc biệt trong năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC, cụ thể: Tiếp tục duy trì sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT IOFFICE của VNPT Đồng Nai đảm bảo chức năng, tính năng kỹ thuật, các quy trình nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương; đảm bảo 100% Ban Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ vào việc số hóa văn bản và gửi nhận văn bản trên môi trường mạng qua hệ thống trục liên thông của tỉnh; 100% văn bản đi của Sở Công Thương hiện nay được ứng dụng chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử (trừ văn bản Mật, văn bản đính kèm nội dung Mật).

2. Những mặt đạt được

Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương đã tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, cụ thể:

- Kịp thời xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC trong năm 2021; tăng cường cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát các vướng mắc, khó khăn trong triển khai công tác cải cách hành chính và tích cực phối hợp xử lý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm và thực hiện có chuyển biến tích cực; các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, giảm các văn bản giấy tờ không cần thiết.

- Sổ sách theo dõi công việc của Bộ phận một cửa được thống kê, cập nhật thường xuyên và kịp thời; công tác phối hợp giữa bộ phận một cửa với các phòng chuyên môn thuộc Sở trong giải quyết hồ sơ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

- Công tác tổ chức bộ máy, quản lý, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và theo từng vị trí, việc làm cụ thể.

3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Trong năm 2021, Sở Công Thương có 03 hồ sơ  trễ hạn (01 hồ sơ lĩnh vực điện, 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại) giải quyết chậm so với quy định. Nguyên nhân, do chuyên viên trong quá trình giải quyết chuyển nhầm tài khoản trên hệ thống dẫn trễ hạn. Sở Công Thương đã có văn bản công khai xin lỗi doanh nghiệp, các trường hợp trên theo quy định. Đồng thời đã khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn trong giải quyết TTHC, góp phần tăng niềm tin, sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Căn cứ Chương trình số 5720/CTr-SCT ngày 18/10/2021 cải cách hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2030; Sở Công Thương xác định phương hướng, nhiệm vụ CCHC trong năm 2022 như sau:

1.   Cải cách thể chế:

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành; tăng cường sự tham gia ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức và xã hội trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, tính nhất quán của quy định pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

-  Rà soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Rà soát, cập nhật bổ sung kịp thời, đồng bộ thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính (thời gian, thành phần hồ sơ, cấu hình lên phần mềm một cửa …); rà soát chuẩn hóa quy trình các bước thực hiện cụ thể (lưu đồ) để cấu hình lên phần mềm Một cửa của từng thủ tục theo quy định của Trung ương và phù hợp thực tiễn của tỉnh đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính, các thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, các biểu mẫu hoặc yêu cầu, điều kiện tuân thủ thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo … tại các văn bản quy phạm pháp luật, tại Bộ thủ tục hiện hành đang gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính của Sở tại Bộ phận một cửa của Sở, trên Trang thông tin điện tử của Sở với địa chỉ http://sct.dongnai.gov.vn, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu, nắm bắt thông tin kịp thời và thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các giải pháp của Sở Công Thương trong việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia…

3. Nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

-  Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy của Sở Công Thương trên cơ sở các quy định của pháp luật; trọng tâm là các vấn đề chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Sở trong xu thế xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Tổ chức tổng kết việc thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 và Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. 

- Triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành công thương.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Sở Công Thương với các địa phương gắn liền với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của ngành công thương Đồng Nai trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

- Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành, xử lý công việc của Sở trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

4. Cải cách chế độ công vụ:

- Áp dụng các phương pháp, quy trình mới theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên về đánh giá , phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

- Triển khai các quy định mới về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi hoạt động theo hướng đẩy mạnh tự chủ.

- Hoàn thiện quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; xây dựng và ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

- Phối hợp rà soát nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm không trùng lắp, tiết kiệm, hiệu quả.

5. Cải cách tài chính công:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước, quy định về cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính.

- Triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm các quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân phối thu nhập bổ sung, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tư, Chính quyền số:

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng đơn vị, trong xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức nhất là về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đưa vào khai thác nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao tính chính xác trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở.

- Tiếp tục khai thác, sử dụng và nâng cấp theo yêu cầu Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, bảo đảm đáp ứng các quy định văn thư, lưu trữ tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 07/3/2020 của Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở để cập nhật, cung cấp, công khai thông tin về cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

- Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan, trên cơ sở kết hợp các quy chuẩn hệ thống ISO 9011:2015 với các ưu điểm, quy trình hiện có của các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa...đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn các đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo tiêu chuẩn hiện hành để phục vụ công tác quản điều hành công việc của Sở Công thương. Tiếp tục duy trì và tăng cường ứng dụng Chữ ký số đã cấp nhằm tăng cường việc trao đổi văn bản hoàn toàn dưới dạng điện tử.

- Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng, hoàn thiện phần mềm cấp phép qua mạng mức độ 3 trên phần mềm HCM eGov Faramework 2.0 đối với tất cả các thủ tục hành chính của Sở. Niêm yết công khai minh bạch các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phối hợp với Bưu điện nhận và trả kết quả xử lý thủ tục hành chính tại nhà.

- Vận hành, phát triển kiến trúc Chính quyền điện tử theo định hướng chung của Tỉnh và kết nối liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên toàn quốc để triển khai các dịch vụ Chính phủ điện tử; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của cơ quan lên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng thông tin điện tử của Tỉnh; tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

- Phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh

Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông cấu hình biểu mẫu tổng hợp trên hệ thống Egov tương tự như biểu mẫu số 06/VPCP/KSTT/KTTH để các sở, ngành có số liệu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ.

2. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành

Kiến nghị các Bộ, ngành đẩy mạnh việc rà soát, đơn giản hóa các quy trình thời gian các bước thực hiện TTHC, hồ sơ TTHC để đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Trong đó, kiến nghị các Bộ, ngành được giao xây dựng văn bản quy định về TTHC có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để áp dụng chung trong cả nước nhằm bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​