Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Đính kèm báo cáo​

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4868/UBND-HCC ngày 10/5/2021 về việc triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021; Sở Công Thương báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lĩnh vực công thương năm 2021 như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

- Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Sở luôn tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lĩnh vực công thương năm 2021. Trong kỳ, Sở Công Thương đã thực hiện chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

-   Triển khai thực hiện Công văn số 4868/UBND-HCC ngày 10/5/2021 về việc triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021 (PAPI).

-   Triển khai thực hiện Công văn số 6418/UBND-HCC ngày 10/6/2021 về việc tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Công văn số 1294-CV/TU và Công văn số 1295-CV/TU ngày 28/5/2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai.

-   Triển khai thực hiện Công văn số 1498/SNV-TT ngày 03/5/2021 về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lĩnh vực công thương năm 2021.

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

1. Đối với chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

- Trong năm 2021, Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND ban hành 01 Quyết định về Bộ thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh. Tất cả các thủ tục hành chính đều được công khai trên bảng niêm yết, website của Sở, Cổng Dịch vụ Công tỉnh Đồng Nai.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện dân chủ hóa trong quan hệ và giải quyết công việc giữa cơ quan với tổ chức, công dân được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, đặc biệt là bộ phận tiếp công dân và làm việc với công dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân hiểu việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện tối đa cho người dân khi đến giao dịch làm việc ở trụ sở cơ quan.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở đều thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; nội quy, quy chế của cơ quan; chấp hành sự phân công của tổ chức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh thần dân chủ, công tâm trong công việc.

- Kết quả đến Quý III năm 2021, Sở Công Thương đã soạn thảo trình HĐND và UBND tỉnh ký ban hành 05/07 văn bản quy phạm pháp luật, còn lại 02/07 văn bản quy phạm pháp luật Sở Công Thương đang trong quá trình tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV/2021.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quy định hành chính, xây dựng, ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến cải cách hành chính, nhất là quy định liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; Kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp, chưa đúng tinh thần cải cách hành chính từ đó sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

2. Đối với chỉ số “Công khai, minh bạch”

- Ban hành triển khai thực hiện Kế hoạch số 899/KH-SCT ngày 25/2/2021 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2021.

- Thực hiện 04 kỳ tuyên truyền về các thủ tục hành chính của ngành công thương phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

- Phối hợp với Báo Công Thương tuyên truyền 04 kỳ giới thiệu về các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai để tuyên truyền đến doanh nghiệp.

- Phối hợp với Báo Đồng Nai tuyên truyền 06 kỳ giới thiệu các thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện để tuyên truyền đến doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm rõ và đăng ký khi có nhu cầu.

- Ngoài ra đã đăng tải các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực công thương, các thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang Website của Sở Công Thương và 10 kỳ Bản tin Công nghiệp – Thương mại.

3. Đối với chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân”

- Căn cứ kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND tỉnh và chương trình công tác năm 2021 của cơ quan; Sở Công Thương đã ban hành các văn bản liên quan về thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng:

+ Kế hoạch số 924/KH-SCT ngày 26/02/2021 của Sở Công Thương về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021;

+ Kế hoạch số 960/KH-SCT ngày 02/03/2021 về tự kiểm tra công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan năm 2021;

+ Kế hoạch số 1571/KH-SCT ngày 02/4/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Công Thương;

+ Kế hoạch số 3417/KH-SCT ngày 01/7/2021 của Sở Công Thương về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương theo Luật Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025;

 + Kế hoạch số 6178/KH-SCT ngày 23/12/2020 của Sở Công Thương. Qua đó, đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với 71 cán bộ, công chức viên chức và được công khai niêm yết (Biên bản số 1527/BB-SCT ngày 01/4/2021) tại cơ quan theo quy định.

- Việc ban hành các văn bản đầy đủ, kịp thời triển khai đến các phòng, đơn vị qua đó cán bộ công chức, viên chức nắm và hiểu rõ trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng đã tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, theo đó triển khai quy định Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 kịp thời tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của người dân; thực hiện giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định những ý kiến của người dân.

- Thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của mình. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi, thẩm quyền của Sở Công Thương; phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan giải quyết đầy đủ, triệt để các khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài vụ việc, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

4. Đối với chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”

- Ngay từ cuối năm 2020, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định kiểm tra các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công thương, trên cơ sở căn cứ Quyết định số 329/QĐ-SCT ngày 04/12/2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; Căn cứ Báo cáo số 40/BC-TT ngày 01/02/2021 của Thanh tra tỉnh về việc kết quả xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 1965/UBND-THNC ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp, Sở Công Thương đã cắt giảm không tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 12/40 doanh nghiệp. Đồng thời, luôn quán triệt chủ trương xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, sách nhiễu khi tiếp nhận và trả kết quả công việc của các nhân, tổ chức, doanh nghiệp

- Sở Công Thương xây dựng và ban hành Kế hoạch số 960/KH-SCT ngày 02/03/2021 về tự kiểm tra công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan năm 2021 triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc sở, trên cơ sở đó các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ triển khai thực hiện trong đơn vị mình. Hàng năm, tại Hội nghị cán bộ công chức Lãnh đạo Sở luôn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó có triển khai niêm yết công khai các Quyết định dự toán ngân sách hàng năm tại cơ quan.

- Nhìn chung, việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan luôn được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, trong giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Việc tổ chức thực hiện công khai, minh bạch (nội dung, hình thức,...) về việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. Việc tổ chức công khai, minh bạch, được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai tại cơ quan.

- Thực hiện Kế hoạch số 10085/KH-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 2788/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 4378/KH-SCT ngày 25/11/2019 của Sở Công Thương thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn  2019-2021”. Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 924/KH-SCT ngày 26/02/2021 nhằm triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 1571/KH-SCT ngày 02/4/2021 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Công Thương năm 2021; Công văn số 3481/SCT-TT ngày 06/7/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Qua đó, đã tổ chức triển khai phổ biến tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng cho 60 cán bộ, công chức, viên chức qua các buổi hội thảo tại cơ quan, thứ Hai hàng tuần và qua các hình thức khác như: phát tờ rơi, tài liệu; tuyên truyền dưới hình thức trực tuyến thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo trong thời gian thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch theo quy định.

- Ngoài ra, trong năm 2021 ban hành Kế hoạch số 2623/KH-SCT ngày 27/5/2021 của Sở Công Thương về việc Kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công năm 2021, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nội dung chương trình đề án khuyến công, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ khuyến công, động viên, khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trong đầu tư và phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp toàn ngành công thương.

- Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính.

- Công khai, minh bạch phí, lệ phí dịch vụ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn; khi có thay đổi về thời hạn trả kết quả phải thông báo cho tổ chức, cá nhân trước khi hết thời hạn cũ. Công khai số điện thoại, địa chỉ và thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính.

5. Đối với chỉ số “Thủ tục hành chính công”

- Ban hành triển khai, thực hiện Kế hoạch số 116/KH-SCT ngày 07/01/2021 của Sở Công Thương về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Sở Công Thương Đồng Nai cấp giấy phép hoạt động điện lực có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2021 nhằm rút ngắn quy trình thực hiện thủ tục.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong đó có 12 TTHC ngành công thương được đơn giản hóa; Tham mưu UBND tỉnh tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 112/116 TTHC ngành công thương lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị, xem xét rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết các loại thủ tục hành chính lĩnh vực công thương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, cụ thể: xây dựng Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thuộc Lĩnh vực điện từ 15 ngày xuống 12 ngày (đối với thủ tục cấp mới) và từ 07 ngày xuống 06 ngày (đối với thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung); đơn giản hóa thành phần hồ sơ thuộc Lĩnh vực Hóa chất.

- Thực hiện công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động Sở Công Thương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc quản lý và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, kết hợp bưu điện nhận và trả kết quả tại nhà và thanh toán tiền qua ngân hàng (tương đương mức độ 4), đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, giảm số lượng, đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Trong năm 2021, Sở Công Thương đã rà soát Bộ thủ tục hành chính của Sở và niêm yết 116 thủ tục, công khai phần mềm Egov tại Trang thông tin điện tử của Sở và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Số thủ tục hành chính của Sở là 116 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trong đó đăng ký 100% tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Đăng ký giải quyết cấp độ 3: 23/116 thủ tục (đạt tỷ lệ 20%); đăng ký giải quyết cấp độ 4: 93/116 thủ tục (đạt tỷ lệ 80%).

- Đã vận động, hướng dẫn và tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống điện tử và luôn đổi mới hoạt động, thông điệp truyền thông, thông tin qua nhiều phương tiện tới người dân về các quy định, thủ tục hành chính cho người dân, các tiện ích về cải cách TTHC như dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ Công Quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích, Tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh, kiến nghị…

- Đăng tải Địa chỉ cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên môi trường mạng: https://congdvc.dongnai.gov.vn; hoặc https://sct.dongnai.gov.vn.

- Các nội dung, giải pháp đã thực hiện để khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

- Hiện nay đã tích hợp nội dung nhắn tin SMS hoặc qua zalo để thông báo kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm Egov.

- Sở Công Thương tích cực hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, websites, Bản tin Công nghiệp - Thương mại... Đồng thời đã và đang vận hành ổn định Hệ thống thông tin Khuyến mại ngành công thương (http://dkkm.dongnai.gov.vn trở về địa chỉ http://123.30.75.135:9020) được tích hợp lên cổng DVC Quốc gia với thủ tục hành chính về thông báo khuyến mại. Điều này thể hiện rõ ứng dụng CNTT gắn liền với cải cách hành chính tiếp tục nâng cấp phần mềm để phù hợp và tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp thao tác nộp và theo dõi hồ sơ.

- Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, viên chức trong Sở tăng cường xử lý hồ sơ qua Hệ thống phần mềm HCM egov Framework 2.0, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp như: rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ so với quy định, trả kết quả tận nhà, và được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Qua đó, xác định rõ ràng trách nhiệm của từng công chức, lãnh đạo phòng trong việc xử lý hồ sơ, tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn hoặc không đúng quy trình.

   - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở trong quá trình xử lý hồ sơ đạt 99,88% đúng và trước hạn (số liệu tính từ 01/01/2021 đến ngày 28/10/2021); Liên tục cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ theo hướng nhanh gọn, đơn giản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số “Quản trị điện tử” và “quản trị môi trường”.

a). Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

- Hiện nay, Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực của đơn vị tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh qua Hệ thống phần mềm EGov.

- Hiện trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ: theo quy định chung của UBND tỉnh ban hành (luân chuyển hồ sơ qua bưu điện viên; xử lý hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện viên).

- Hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, xử lý theo Quy định của UBND tỉnh ban hành. Đối với hồ sơ trực tuyến, tất cả các thành phần hồ sơ được scan và chuyển qua phần mềm.

- Ứng dụng chữ ký số trong việc trả kết quả để giải quyết các thủ tục hành chính (thủ tục thông báo thực hiện khuyến mãi).

- Tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

* Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch CCHC và các chỉ đạo của tỉnh (số liệu tính từ 15/12/2020 đến ngày 24/10/2021):

b. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ

- Trong năm 2021, Sở tiếp tục thuê Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản (đã vận hành ngày 24/8/2020) và điều hành công việc (viết tắt QLVB&ĐH) VNPT IOFFICE với địa chỉ: https://dongnai.vnptioffice.vn để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thực tiễn công tác tạị Sở, đơn vị trong đó lưu ý các quy trình nghiệp vụ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai đến toàn thể CBCC thuộc Khối Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở. Phần mềm này được công khai ra Internet để CBCC, VC khi đi công tác vẫn có thể theo dõi công việc và Lãnh đạo Sở thực hiện chỉ đạo công việc thông qua phần mềm.

- Sở Công Thương đã số hóa 100% văn bản đến và đi và nhập vào phần mềm. CBCC, VC thực hiện xử lý trên phần mềm này.

- Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức sử dụng Hệ thống phần mềm QLVB&ĐH để xử lý công việc:

+ Đối với Khối văn phòng Sở: 100%.

+ Đối với các đơn vị trực thuộc: 100%.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng hiệu quả hộp thư điện tử Đồng Nai phục vụ trao đổi thông tin qua mạng, đảm bảo 100% CBCC của Sở có hộp thư điện tử Đồng Nai và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

- Đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, đơn vị, chuyên viên là văn thư, kế toán trưởng, chuyên viên có chức vụ trong công tác Đoàn Thanh niên đã ứng dụng chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ (46 chứng thư số, 7 Sim PKI) trong quá trình thực hiện công việc, trong xác thực văn bản điện tử đối với các loại văn bản thông thường quy định tại Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 và Sở đã số hóa văn bản trong việc gửi nhận văn bản trên môi trường mạng qua hệ thống trục liên thông mới của Tỉnh (LGSP).

- Sử dụng chữ ký số ứng dụng vào giao dịch điện tử (DVC Kho bạc; Bảo hiểm xã hội), và ký văn bản điện tử để trao đổi trên môi trường mạng theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ theo yêu cầu của Sở Nội vụ về việc cung cấp thông tin điều tra cơ sở hành chính của Sở Công Thương trên phần mềm Xử lý thông tin điều tra cơ sở hành chính tại địa chỉ https://hc2021.moha.gov.vn/ (có báo cáo tại Văn bản số 2305/SCT-VP ngày 13/5/2021 về việc báo cáo kết quả cập nhật thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021).

- Từ ngày 30/10/2021, Sở thực hiện tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Định kỳ cuối năm, tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính tỉnh theo địa chỉ http://chiso.caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn/; đồng thời, có báo cáo kết quả thực hiện và hồ sơ minh chứng gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/11/2021.

* Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc (số liệu tính đến ngày 24/10/2021):

- Thực hiện lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ điện tử trên phần mềm: Xây dựng và triển khai Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan Sở Công Thương năm 2021 tại Kế hoạch 391/KH-SCT ngày 21/01/2021; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn về lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử của Sở Công Thương Đồng Nai tại Kế hoạch số 851/KH-SCT ngày 23/02/2021; văn bản số 5651/SCT-VP ngày 14/10/2021 về việc triển khai hướng dẫn lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

- Sở Công Thương tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý hành chính tại đơn vị (theo Quyết định số 272/QĐ-SCT ngày 21/10/2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương, được đăng tải trên cổng TTĐT của Sở):

+ Ban hành triển khai thực hiện Kế hoạch số 907/KH-SCT ngày 26/02/2021 về việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương;

+ Ban hành triển khai thực hiện Quyết định số 41/QĐ-SCT ngày 17/03/2021 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương, theo đó Sở yêu cầu các phòng thiết lập Mục tiêu chất lượng tương ứng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng phòng. Đến nay đạt 100% (6/6) phòng có mục tiêu chất lượng cụ thể, có thể đo lường, đánh giá mức độ, thời gian thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Mục tiêu chất lượng; phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo Trưởng ban ISO khi có yêu cầu.

+ Ban hành triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-SCT ngày 13/9/2021 về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Sở Công Thương (lần 02).

+ Tháng 10/2021, Sở thực hiện đánh giá nội bộ việc thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021 (theo KH số 5227/KH-SCT ngày 24/9/2021).

+ Cử 02 CBCC thực hiện công tác ISO tham gia đầy đủ khóa đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021 do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai.

- Cập nhật, gia hạn phần mềm Kế toán (Misa), quản lý tài sản, Thuế (HTKK),  Bảo hiểm  xã  hội  (IVAN-C), cài đặt phần mềm “Tổng hợp thu nộp đảng phí” cho  phù  hợp  với  sự thay đổi  (biểu  mẫu, báo cáo thống kê), gia hạn chứng thư số để ký duyệt trong phần mềm BHXH dịch vụ IVAN-C, hệ thống dịch vụ công kho bạc tại địa chỉ https://dvc.vst.mof.gov.vn.  

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2670/KH-UBND ngày 17/3/2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021, đồng thời có công văn thông báo đến toàn thể các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội, Hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện việc triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021 tại Công văn số 1226/SCT-TM ngày 18/3/2021.

- Đăng ký Đề án Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 (Tờ trình số 2103/TTr-SCT ngày 04/5/2021).

- Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành nội dung và mức chi thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 2197/TTr- SCT ngày 04/3/2021). HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 183/HĐND-VP ngày 19/3/2021 đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021 tiếp tục được triển khai thực hiện trên cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức phát triển TMĐT trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định và văn bản gửi các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và địa phương liên quan xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Công văn số 2302/SCT-TM ngày 13/5/2021); đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh đăng tải lên Công thông tin điện tử tỉnh xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của tổ chức, cá nhân (Công văn số 2301/SCT-TM ngày 13/5/2021). Ngày 28/7/2021, Sở Công Thương gửi văn bản thống nhất ý kiến Bộ Công Thương và các sở ngành, đơn vị có liên quan (Báo cáo số 4006/SCT-TM); tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo lần 2 của Bộ Công Thương (Báo cáo số 4005/SCT-TM); giải trình ý kiến của Sở Tư Pháp lần 2 tại Báo cáo số 4013/BC-SCT. Đến ngày 29/7/2020 Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo, gửi Tờ trình 4030/TTr-SCT về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh và kèm theo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển TMĐT (đã hoàn chỉnh ý kiến); đã tổng hợp các ý kiến thành viên UBND tỉnh theo tờ trình 5946/SCT-TM ngày 27/10/2021 (dự thảo lần 7).

- Ban hành Tờ trình số 1069/TTr-SCT ngày 09/3/2021 gửi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021; đề xuất UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon” (tại Công văn số 1760/SCT-TM ngày 13/4/2021).

+ Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về TMĐT; đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT; triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (theo Công văn 5482/SCT-TM ngày 06/10/2021).

+ Trình Bộ Công Thương tại Tờ trình 4268/TTr-SCT ngày 11/8/2021 về việc phê duyệt văn bản báo cáo Bộ Công Thương xem xét, xử lý các nội dung liên quan về phát triển thương mại điện tử. UBND tỉnh gửi công văn 9833/SCT-KTNS ngày 17/8/2021 về việc đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan phát triển thương mại điện tử gửi. Trong đó: (1). Kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận giao cho tỉnh chủ động trong công tác tổ chức Hội thảo ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. (2). Kiến nghị Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử hoặc ban hành Quyết định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia theo hướng giao rõ thẩm quyền quyết định giữa HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong từng nhiệm vụ.

-   Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12796/KH-UBND ngày 18/10/2021 về Hội thảo ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử và toàn cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021.

-   Xây dựng chương trình tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý đến toàn thể cán
bộ, công nhân viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực ngành Công
Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên một số chương trình hoãn lại, thay đổi so với Kế hoạch).

-   Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, Sở Công Thương đã triển khai đến toàn bộ CBCCVC, người lao động biết, cài đặt và sử dụng, góp phần thúc đẩy cho nền tảng chuyển đổi số quốc gia, có thể kể đến như: Bluezone, NcoV, phần mềm quản lý di biến động của người ra vào từ vùng dịch với địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/, Sổ sức khỏe điện tử - ứng dụng theo dõi khi tiêm vắc-xin Covid-19 hay nền tảng dữ liệu quốc gia VssID - Bảo hiểm xã hội số, PC-Covid, VNEID. Đặc biệt, Sở thực hiện khẩn trương và quyết liệt việc yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động và khách quét mã QR Code khai báo y tế khi đến làm việc tại Sở Công Thương.

-   Đặc biệt, Sở Công Thương sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Sở – là kênh giao tiếp với người dân, Doanh nghiệp…nhanh chóng và kịp thời, thông qua việc đăng tải các kết quả danh sách xác nhận giấy đi đường và tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ để nhận các hồ sơ trực tuyến từ người dân và Doanh nghiệp gửi đến Sở trong nhiệm vụ UBND tỉnh giao (chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và Sở Giao thông để xác nhận giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ).

-   Sở Công Thương đã thực hiện các báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ với địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn từ tháng 8/2021.

-   Sở Công Thương đã thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước của ngành Công Thương theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh và báo cáo công nghệ thông tin qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với địa chỉ   https://baocao.dongnai.gov.vn từ tháng 9/2021.

III.    Giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022

1. Đối với chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

-   Tiếp tục thực hiện đạt kết quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

-   Thực hiện công bố dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Thông tin điện tử để người dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi ban hành.

-   Tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

-   Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

-   Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân qua việc theo dõi tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của doanh nghiệp, thương nhân và người dân, kịp thời giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định.

2. Đối với chỉ số “Công khai, minh bạch”

-   Tuyên truyền cụ thể nhằm phổ biến đến doanh nghiệp, đơn vị, người dân biết và tham gia việc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng và tiếp nhận, trả kết quả qua bưu điện, cũng như các thủ tục hành chính được phân cấp về các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh.

-   Tuyên truyền phổ biến kịp thời các thủ tục hành chính mới, các thủ tục hành chính đã được bãi bỏ hay có sự thay đổi, điều chỉnh; phổ biến nhanh chóng, đầy đủ các chủ trương chính sách về thu hút ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp – thương mại đến doanh nghiệp, người dân, nhất là đối tượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ kịp thời tiếp cận khi có nhu cầu.

3. Đối với chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân”

-   Thực hiện nghiêm các quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

-   Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân.

-   Tổ chức thường xuyên các buổi gặp gỡ, đối thoại, kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thương nhân trong quá trình hoạt động, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

4. Đối với chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”

-   Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20-CT/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

-   Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

-   Thường xuyên, kiểm tra nhắc nhở đội ngũ cán bộ công chức ngành công thương chấp hành nghiêm quy chế hoạt động. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định nếu xảy các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân.

5. Đối với chỉ số “Thủ tục hành chính công”

-   Thường xuyên rà soát cắt giảm các điều kiện thủ tục hành chính không cần thiết, giảm bớt thời gian và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và thương nhân hoạt động.

-   Thực hiện công bố công khai rộng rãi, minh bạch về quy định thủ tục hành chính, phí lệ phí, các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực đơn vị quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động.

6. Đối với chỉ số “Cung ứng dịch vụ công”

-   Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

-   Ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Nâng tỷ lệ doanh nghiệp, người dân thường xuyên tham gia thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng và tiếp nhận, trả kết quả qua bưu điện năm sau cao hơn năm trước, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa khi thực hiện thủ tục hành chính.

7. Đối với chỉ số “Quản trị điện tử”

-   Rà soát bổ sung một số dịch vụ công trực tuyến cần thiết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tích hợp với dịch vụ bưu chính công ích để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

-   Tiếp tục thực hiện đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính của Sở trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

-   Thực hiện và kết nối liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên toàn tỉnh, để triển khai các dịch vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

-   Tiếp tục thực hiện và duy trì trang thông tin điện tử và duy trì cung cấp thông tin thường xuyên trên các điểm thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử.

-   Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung tạo môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các đơn vị thuộc Sở; tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

-   Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh thông qua Hệ thống phần mềm HCM eGov Framework 2.0 cho 100% thủ tục hành chính của Sở, phối hợp cùng Bưu điện tỉnh nhận và trả kết quả tại nhà (tương đương mức độ 4). Tăng cường ứng dụng hiệu quả hộp thư điện tử Đồng Nai (mail.dongnai.gov.vn) phục vụ trao đổi thông tin qua mạng.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​