Trang chủ : Chuyên đề - Quy hoạch, kế hoạch Home
 

 Quy hoạch

 
Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quy hoạch phát triển ngành Dệt may - Giày dép tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

"Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch "Phát triển ngành rượu - bia - nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2030"

Quy hoạch "Phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025"

Quy hoạch phát triển công nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 có tính đến năm 2020
Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2020

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025

Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có tính đến năm 2015

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may và giày dép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến năm 2020

 

 Kế hoạch

 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2021- 2025

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2020

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2019

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2018

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2017

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016- 2020 (LẦN 02/2015)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016- 2020 (LẦN 01/2014)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2010

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2014

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2013

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2012

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2011

TẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 2011- 2015

TẬP BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI HÀNG NĂM (TỪ 1997-2008)

 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập