Trang chủ : Chuyên đề - Quy hoạch, kế hoạch Home
 

 Quy hoạch

 
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục di dời, giải tỏa chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 30/2007/QĐ-UBND

Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định 72/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến 2010, định hướng 2020

Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng 2025 ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-UBND

Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới chợ đến 2020, định hướng đến 2025 ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-UBND

Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 5/11/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng 2025

Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 4/9/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định 319/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chợ

Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định 319/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ

Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh điều chỉnh quyết định số 319/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ đến 2020, định hướng 2025

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 4/2/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến 2025

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quy hoạch phát triển ngành Dệt may - Giày dép tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

"Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch "Phát triển ngành rượu - bia - nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2030"

Quy hoạch "Phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025"

Quy hoạch phát triển công nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 có tính đến năm 2020
Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2020

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025

Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có tính đến năm 2015

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may và giày dép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến năm 2020

 

 Kế hoạch

 
Kế hoạch Thanh tra năm 2018

Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2017

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2021- 2025

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2020

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2019

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2018

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2017

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016- 2020 (LẦN 02/2015)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016- 2020 (LẦN 01/2014)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2010

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2014

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2013

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2012

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI NĂM 2011

TẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 2011- 2015

TẬP BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI HÀNG NĂM (TỪ 1997-2008)

 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập